Από 01/12/2017 υποχρεούνται όλοι οι εργοδότες που είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, (Τ.Α.), καθώς και τα φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να τους ανατεθούν καθήκοντα Τ.Α. να εγγραφούν στο Ο.Π.Σ. Σ.ΕΠ.Ε.. Ειδικότερα:

Έχοντας υπόψη της Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (Αρ. 50067/28), η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Β-3952(10.11.2017), υποχρεούνται από 01/12/2017-28/02/2018:
Α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ή πρόκειται να ασκήσουν καθήκοντα Τ.Α., καθώς επίσης και όλες οι Εξωτερικές ή Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας & Πρόληψης, (Ε.ΞΥ.Π.Π.- Ε.Σ.Υ.Π.Π.), να εγγραφούν στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρησης δεδομένων Τ.Α. του Ο.Π.Σ. Σ.ΕΠ.Ε., έχοντας πρωτίστως λάβει κωδικό πρόσβασης και έχοντας δημιουργήσει «προσωπικό» λογαριασμό σε αυτό.
Τα στοιχεία που καταχωρούνται ή εισάγονται αυτομάτως είναι:
1) Α.Φ.Μ.
2) Α.Μ.Κ.Α.
3) Α.Δ.Τ. ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
4) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
5) ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
6) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
7) ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
8) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
9) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, (ήτοι E-MAIL ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ)
10) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Τ.Α.
11) ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ, (όπου απαιτείται), ’Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ-
ΜΟΡΦΩΣΗΣ, (αν υπάρχει επιμόρφωση από κάποιον φορέα π.χ. ΚΕΚ, διάρκεια

επιμόρφωσης και αρ. πρωτ. της σχετικής βεβαίωσης).

12) ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ως τεχνικός ασφαλείας (στοιχεία επιχείρησης ή επιχειρήσεων στην οποία έχουν παρασχεθεί ή παρέχονται υπηρεσίες Τ.Α., διάρκεια της απασχόλησης του Τ.Α. ανά επιχείρηση, χρόνος έναρξης και λήξης του συμφωνητικού και κατανομή του ετήσιου χρόνου απασχόλησης του Τ.Α. ανά επιχείρηση) .

Β) Όλοι οι εργοδότες να αναθέτουν καθήκοντα Τ.Α. μέσω της Ηλεκτρονικής Βάσης δεδομένων του Ο.Π.Σ.- Σ.ΕΠ.Ε., υποχρεωτικά σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις άσκησης καθηκόντων Τ.Α. και που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Π.Σ. – Σ.ΕΠ.Ε, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που ήδη έχουν.

Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται για τους εργοδότες που αναλαμβάνουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή τους.

Η διαδικασία ανάθεσης προϋποθέτει τη συμπλήρωση του εντύπου ανάθεσης καθηκόντων από πλευράς του εργοδότη και την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος από πλευράς Ο.Π.Σ. –Σ.ΕΠ.Ε.

Στις περιπτώσεις:

Α) που απαιτηθεί μεταβολή των όρων και προϋποθέσεων για την υποχρέωση του εργοδότη να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Τ.Α., (και που του έχουν προηγουμένως ανατεθεί, ως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις), ο εργοδότης προβαίνει στην υποβολή στο Ο.Π.Σ. – Σ.ΕΠ.Ε. των νέων δεδομένων.

Β) που υπάρξει μονομερής διακοπή της άσκησης καθηκόντων από πλευράς του Τ.Α., υποβάλλεται ηλεκτρονικά αίτημα διακοπής παροχής υπηρεσιών Τ.Α.

Γ) που μονομερώς ο εργοδότης αποφασίσει τη διακοπή ανάθεσης καθηκόντων Τ.Α, η δήλωση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη

Επισημαίνουμε ότι μετά την παρέλευση τριμήνου από την ημερομηνία έναρξης εγγραφής στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρησης δεδομένων Τ.Α., (ήτοι από 01/03/2018), και έως στις 31/05/2018, κάθε νέα ανάθεση καθηκόντων δύναται να πραγματοποιηθεί είτε με επιτόπια υποβολή των εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε., είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, ενώ μετά τις 01/06/2018 κάθε νέα ανάθεση πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

Σημειώνουμε ότι κάθε ανάθεση καθηκόντων, που έχει υποβληθεί εγγράφως, από πλευράς του εργοδότη έως και τις 31/05/2018, λήγει αυτοδικαίως στις 01/03/2019 και ώρα 13:00, ενώ κάθε συνέχιση ανάθεσης άσκησης καθηκόντων μετά την 01/06/2018, επισύρει τις βαρύτατες κυρώσεις που προβλέπονται από τα Άρθρα 23,24 του Ν.3996/11.

Η έναρξη ισχύος του παρόντος άρχεται με την Δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. ήτοι από 10/11/2017.