ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ 2017 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΣΚΙΚΞΓ ( EUROPALSO )

Σύμφωνα με τον Ν. 4254/2014, υποπαράγραφος ΙΑ.5, εδάφιο 3α είναι υποχρεωτική η υποβολή του Βιβλίου Αδειών στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ μέχρι 31/1 κάθε έτους. Επομένως μέχρι αυτήν την ημερομηνία θα πρέπει να υποβληθεί το Βιβλίο Αδειών για το 2017.

Το Βιβλίο Αδειών πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες:

– Ονοματεπώνυμο μισθωτών

– Ημερομηνία πρόσληψης

– Αριθμός δικαιούμενων ημερών αδείας

– Ημερομηνία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας άδειας

– Αποδοχές αδείας

– Επίδομα αδείας

Σημειώνεται ότι οι αποδοχές και το επίδομα αδείας πρέπει να συμπληρώνονται στο σύνολό τους μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους λήψης της κανονικής άδειας, ενώ οι αποδοχές αδείας πρέπει να είναι σε αντιστοιχία με τις νόμιμες ημέρες άδειας.

Τέλος, το Βιβλίο Αδειών μπορεί να έχει τη μορφή μηχανογραφημένων σελίδων.