ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΞΓ - ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σε συνέχεια του σχετικού και των όσων διαλαμβάνονται σε αυτό και αναφορικά με θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσής μας, σας γνωρίζουμε ότι το ωράριο απασχόλησης των εργαζομένων που αναφέρεστε στο σχετικό ρυθμίζεται αυτοτελώς από το νόμο.

Συγκεκριμένα: σύμφωνα με την §3 του άρθρου 30 του ν.4415/2016 όπως ισχύει (ΦΕΚ 159/τ. Α΄/6.9.2016), το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες, κατ’ αντιστοιχία με το ωράριο των εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ο μέσος όρος του μέγιστου και του ελάχιστου ωραρίου τους.

Για διευκρινήσεις σχετικά με την ως άνω διάταξη παραπέμπουμε στην υπ’ αριθμ. 41919/909/4.11.2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης με ΑΔΑ: 7ΔΙΛ465Θ1Ω-910, στο σημείο 1 της οποίας παρουσιάζεται αναλυτικά και ο τρόπος υπολογισμού του ωρομισθίου της συγκεκριμένης κατηγορίας εργαζομένων.

Κατά συνέπεια, βάση υπολογισμού του ωρομισθίου της συγκεκριμένης κατηγορίας εργαζομένων αποτελεί το ωράριο των είκοσι μία (21) διδακτικών ωρών και επομένως, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 650 ευρώ, το ελάχιστο ωρομίσθιο διαμορφώνεται ως εξής:

6 / 21 / 25 × 650 ευρώ =7,43 ευρώ.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ατομικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν ωρομίσθιο κατώτερο από το κατά τα ανωτέρω προσδιοριζόμενο.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.