Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που τυχόν έχουν ήδη υποβληθεί από 24.3.2020, από επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσης, καθώς και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις εργαζομένων που τυχόν έχουν υποβληθεί από 1.4.2020, για λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Κεφ.Α.1 της αριθμ. 12998/232/28.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης, λογίζονται ως μη γενόμενες.

Οι επιχειρήσεις εργοδότες υποχρεούνται σε εκ νέου υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων, με νέο Ειδικό Έντυπο Υποβολής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, κατά τη διαδικασία του άρθρου 4 του Κεφ.Α.1 της αριθμ. 12998/232/28.3.2020 κοινής υπουργική απόφασης.

Σε εκ νέου υποβολή υποχρεούνται και οι εργαζόμενοι της παραγράφου 3 του άρθρου 2.

Σε ΦΕΚ η απόφαση 14199/249/2020 με την εξειδίκευση μέτρων στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις/εργοδότες πάσης φύσης εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής. Εξ αποστάσεως εργασία (τηλεκπαίδευση / τηλεκατάρτιση) εκπαιδευτικών.

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν οι εργαζόμενοι (εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό) επιχειρήσεων-εργοδοτών πάσης φύσης εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες πλήττονται και οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/3/2020, τους αναφερόμενους στον κάτωθι πίνακα ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στον κάτωθι πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020 ή κύριας δραστηριότητας υποκαταστήματος/ων, στις οποίες έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή δημόσια αρχής:KΑΔ


ΚΛΑΔΟΣ

85.10


Προσχολική εκπαίδευση

85.20


Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

85.31


Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

85.32


Τεχνική και Επαγγελματική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

85.41


Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση

85.42


Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

85.51


Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

85.52


Πολιτιστική εκπαίδευση

85.59


Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α

85.60


Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες

88.91


Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών2. Επιχειρήσεις-εργοδότες της προηγουμένης παραγράφου, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α1 της με αριθμ. 12998/232/28.03.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’1078), που αφορά σε μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων –εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρημα- τική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημό- σιας αρχής.

Άρθρο 2
Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων εργοδοτών - Εξ αποστάσεως εργασία (τηλεκπαίδευση/τηλεκατάρτιση) εκπαιδευτικών. Αναστολή συμβάσεων εργασίας

1. Οι συμβάσεις εργασίας των εκπαιδευτικών που έχουν λάβει διοριστήριο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δεν αναστέλλονται και οι αποδοχές αυτών των εργαζομένων καταβάλλονται από τους εργοδότες. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία (τηλεκπαίδευση), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των επιχειρήσεων –εργοδοτών της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’64), των φορολογικών και ασφαλιστικών μέτρων στήριξης, όπως αυτά περιγράφονται στις οικείες υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και της μείωσης του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68).

2. Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν λάβει διοριστήριο, καθώς και το πάσης φύσεως εκπαιδευτικό προσωπικό σε κάθε άλλη περίπτωση εκπαιδευτικών δομών, μπορούν να παρέχουν εργασία εξ αποστάσεως (τηλεκπαίδευση/ τηλεκατάρτιση) και σε αυτή την περίπτωση οι συμβάσεις εργασίας τους δεν αναστέλλονται και οι αποδοχές τους καταβάλλονται από τους εργοδότες. Οι εκπαιδευτικοί και το πάσης φύσεως εκπαιδευτικό προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου που θα παρέχουν εργασία εξ αποστάσεως (τηλεκπαίδευση/τηλεκατάρτιση), δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), των φορολογικών και ασφαλιστικών μέτρων στήριξης, όπως αυτά περιγράφονται στις οικείες υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και της μείωσης του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68).

3. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία σε επιχειρήσειςεργοδότες της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας, που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω δύο κατηγορίες, τελούν σε αναστολή για το χρονικό διάστημα από 15.3.2020 έως και 30.4.2020 και οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’64). Οι εργαζόμενοι της παρούσας παραγράφου είναι δικαιούχοι, επίσης, των φορολογικών και ασφαλιστικών μέτρων στήριξης, όπως αυτά περιγράφονται και εξειδικεύονται στις οικείες υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι εργαζόμενοι αυτοί είναι και δικαιούχοι της μείωσης του συνολικού ποσού του μισθώματος κύριας κατοικίας, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68).
Για όσους από τους εργαζομένους της παρούσας παραγράφου παρέχουν υπηρεσίες σε διοικητικές λειτουργίες ή εξ’αποστάσεως εργασία με σκοπό την υποστήριξη της διαδικασίας της τηλεκπαίδευσης ή των λοιπών λειτουργικών αναγκών της εκπαιδευτικής δομής, οι συμβάσεις εργασίας, κατ’ επιλογή της επιχείρησης - εργοδότη, δεν αναστέλλονται, δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και των λοιπών μέτρων του Κεφαλαίου Α1 της με αριθμ. 12998/232/23.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης και οι αποδοχές τους καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις – εργοδότες τους.

4. Οι επιχειρήσεις –εργοδότες της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας είναι δικαιούχοι των μέτρων στήριξης, όπως αυτά περιγράφονται και εξειδικεύονται στις οικείες υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως προς τα φορολογικά και ασφαλιστικά μέτρα στήριξης. Επίσης, οι ανωτέρω επιχειρήσεις –εργοδότες, είναι δικαιούχοι της μείωσης του συνολικού ποσού του μισθώματος επαγγελματικής μίσθωσης, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68). Οι εκμισθωτές δε, των ακινήτων των παρόντων μισθωτών, ως αυτοί ορίζονται στην παρούσα διάταξη, εντάσσονται στα οικονομικά μέτρα στήριξης, όπως αυτά περιγράφονται και εξειδικεύονται στις οικείες υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παραγράφου 1 του άρθρου 1 δεν προβαίνουν καθόλου στην παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας/κατάρτισης, τότε αναστέλλονται οι συμβάσεις του συνόλου του προσωπικού όλων των κατηγοριών που αναφέρεται στις παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος άρθρου, το οποίο δικαιούται την αποζημίωση ειδικού σκοπού του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), των φορολογικών και ασφαλιστικών μέτρων στήριξης, όπως αυτά περιγράφονται στις οικείες υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και της μείωσης του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68).

Άρθρο 3
Ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης
Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, της παραγράφου 1 του άρθρου 1, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες από 18.3.2020, ημερομηνία δημοσιοποίησης του μέτρου.

Άρθρο 4
Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού και λοιπά μέτρα
1. Η ακολουθούμενη διαδικασία για τη δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας και για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της παρούσας υπάγεται και είναι σύμφωνη με τις σχετικές ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Α1 της αριθμ. 12998/232/2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’1078) και των υπουργικών αποφάσεων με αριθμ. οικ. 12997/231/23.3.2020 (Β’ 993) και με αριθμ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β’ 3520), όπως ισχύουν.

2. α. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που τυχόν έχουν ήδη υποβληθεί από 24.3.2020, από επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσης, καθώς και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις εργαζομένων που τυχόν έχουν υποβληθεί από 1.4.2020, για λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Κεφ.Α.1 της αριθμ. 12998/232/28.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης, λογίζονται ως μη γενόμενες.

β. Οι επιχειρήσεις εργοδότες υποχρεούνται σε εκ νέου υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων, με νέο Ειδικό Έντυπο Υποβολής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, κατά τη διαδικασία του άρθρου 4 του Κεφ.Α.1 της αριθμ. 12998/232/28.3.2020 κοινής υπουργική απόφασης.
γ. Σε εκ νέου υποβολή υποχρεούνται και οι εργαζόμενοι της παραγράφου 3 του άρθρου 2.

Άρθρο 5
Ρυθμίσεις που αφορούν μειώσεις και αναπροσαρμογή διδάκτρων ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών πάσης φύσεως

1. Μη παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως μεταφορά, σίτιση, απογευματινές δραστηριότητες κ.λπ., από τους εργοδότες – επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας, δεν χρεώνονται για όσο διάστημα διαρκεί η απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία και δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων ποσών από τους υπόχρεους.

2. Περαιτέρω, εναπόκειται στις επιχειρήσεις-εργοδότες και στους υπόχρεους καταβολής διδάκτρων, να συμφωνούν ενδεχόμενη αναπροσαρμογή των διδάκτρων που αντιστοιχούν στο πρόγραμμα διδασκαλίας/κατάρτισης για το χρονικό διάστημα της προηγούμενης παραγράφου, κατ’ αναλογία της παρεχόμενης υπηρεσίας τηλεκπαίδευσης/τηλεκατάρτισης.

3. Στην περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 2, δεν υφίσταται καμία υποχρέωση καταβολής διδάκτρων.

Άρθρο 6
Λοιπές διατάξεις
Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου στα νομικά πρόσωπα της υποπαρ. 3 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α’ 32), που είναι αυτοχρηματοδοτούμενοι, μπορούν να τίθενται σε αναστολή και να είναι δικαιούχοι των μέτρων οικονομικής στήριξης περιλαμβανομένης και της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, σύμφωνα με τις οικείες υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1 Απριλίου 2020 και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός κι αν άλλως ορίζεται στις ανωτέρω διατάξεις της
παρούσας.