Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 19221/379/19-05-2020 εγκυκλίου του Υπ. Εργασίας, σας διευκρινίζουμε τα εξής:
1. Εάν ένα ΚΞΓ δεν συνεχίσει την αναστολή σε κανέναν εργαζόμενο του (δηλαδή εάν επιστρέψουν στην εργασία τους όλοι οι εργαζόμενοι, καθηγητές, γραμματείς, καθαριστές, κλπ του ΚΞΓ), το διάστημα που άνοιξε με κρατική εντολή μέχρι τις 31/5/2020, τότε, αν το επιθυμεί, από την ημέρα που επαναλειτούργησε με κρατική εντολή, μπορεί να προβεί σε καταγγελία σύμβασης εργασίας, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται αυτά που προβλέπονται στις γενικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την τροποποίηση συμβάσεων εργασίας.
Επιπλέον, δεν ισχύει ο περιορισμός για παραμονή ίδιων θέσεων εργασίας, με το ίδιο είδος σύμβασης, για 45 ημέρες από την ημέρα λήξης της αναστολής και του τελευταίου εργαζόμενου.
2. Στην περίπτωση που ένα ΚΞΓ συνεχίσει την αναστολή σε έστω και έναν εργαζόμενο, το διάστημα που άνοιξε με κρατική εντολή έως τις 31/5/2020, τότε ενεργοποιούνται οι ρήτρες. Σύμφωνα με αυτές δεν μπορεί να απολύσει κανέναν εργαζόμενο έως τις 31/5/2020 ενώ παράλληλα υπάρχει η ρήτρα παραμονής ίδιου αριθμού εργαζομένων με τις ίδιου είδους συμβάσεις εργασίας για 45 ημέρες. Σε αυτή την περίπτωση η οικειοθελής αποχώρηση και η λήξη σύμβασης (όπου ανήκει το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών μας) δεν θεωρείται μη τήρηση της ρήτρας των 45 ημερών.
3. Για τις ορισμένου χρόνου συμβάσεις εργασίας που έληξαν μέσα στην αναστολή, στην εγκύκλιο 19221/379 /19-05-2020 αναφέρεται ότι:

«Μετά το πέρας του διαστήματος παράτασης της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Η υποχρέωση συνέχισης της σύμβασης εργασίας για τον
συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται, μετά το τέλος του διαστήματος παράτασης της αναστολής της, δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως στην περίπτωση κέντρων ξένων γλωσσών που από τη φύση λειτουργίας τους είναι εποχικά ή που η λειτουργία τους διαρκεί όσο και το σχολικό έτος κ.α.) ή σε περίπτωση κατά την οποία η απασχόληση του εργαζόμενου δεν είναι δυνατή διότι η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου είχε συναφθεί για την εξυπηρέτηση αναγκών που δεν υφίστανται πλέον μετά τη λήξη της αναστολής ή της παράτασης της αναστολής της σύμβασης εργασίας του εργαζόμενου. (π.χ. καθηγητές κέντρων ξένων γλωσσών)».
Σας επισημαίνουμε, τέλος, ότι οι δηλώσεις αναστολών από τις επιχειρήσεις που επαναλειτούργησαν τον Μάιο, υποβάλλονται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το διάστημα 1/6-7/6. Σε αυτές της δηλώσεις θα αναφέρονται οι εργαζόμενοι που ήταν σε αναστολή εργασίας το διάστημα που οι επιχειρήσεις ήταν κλειστές, αλλά και οι τυχόν εργαζόμενοι που συνέχισαν να είναι σε αναστολή το διάστημα που οι επιχειρήσεις ήταν ανοιχτές, αλλά ενεργοποίησαν την δυνατότητα εφαρμογής της αναστολής ως πληττόμενες επιχειρήσεις