Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες σημειώσεων. Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στους στόχους, το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, η δεύτερη στη συμβουλευτική, η τρίτη στις πρακτικές και μεθόδους διδασκαλίας για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες και η τέταρτη ενότητα στον οδηγό χρήσης του δικτυακού συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Προγράμματος.

Ο τόμος αυτός είναι διαθέσιμος στη διαδικτυακή θέση http://www.e-yliko.g.../EKS_epeaek.pdf

ipaideia.gr