Το Αθηνά τεστ είναι μια δέσμη από επιμέρους διαγνωστικές δοκιμασίες, 14 κύριες και 1 συμπληρωματική, οι οποίες αξιολογούν ένα ευρύτατο φάσμα νοητικών, αντιληπτικών, ψυχογλωσσικών και κινητικών διεργασιών. Οι κλίμακες αυτές, όπως έχει δείξει η ψυχοπαιδαγωγική ΄περευνα και η κλινική πράξη, σχετίζονται με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά , για να ανταποκριθούν στις μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου.

Οι δοκιμασίες του Αθηνά Τεστ είναι σε μορφή ψυχομετρικών κλιμάκων και αξιολογούν το επίπεδο και το ρυθμό ανάπτυξης του παιδιού, τόσο στις δεκαπέντε επιμέρους κλίμακες του τεστ, όσο και σε πέντε τομείς ανάπτυξης, όπως είναι:


νοητική ικανότητα

άμεση μνήμη ακολουθιών

ολοκλήρωση ελλιπών παραστάσεων

γραφο-φωνολογική ενημερότητα

νευρο-ψυχολογική ωριμότητα


Μπορείτε να διαβάσετε το ακόλουθο άρθρο στο οποίο γίνεται περιγραφή του τεστ Αθηνά, της δομής του και της χρησιμότητάς του για τη διάγνωση των δυσκολιών μάθησης.

Ι.Ν.Παρασκευόπουλος, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πολυξένη Ι.Παρασκευοπόύλου Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/…/005-039.pdf

Posted Image

005-039.pdf

Download File