Για την Ειδική Αγωγή

Στο πνεύμα των αλλαγών στην τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση διαμορφώνονται και οι αντίστοιχες δομές της δευτεροβάθμιας ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις διατάξεις του νομοσχεδίου. Σύμφωνα με αυτό, η ειδική επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται στα:

-- Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια (ΕΕΓ), στα οποία εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικού σχολείου, στα οποία η φοίτηση διαρκεί πέντε έτη. Στο τέλος της Δ' τάξης χορηγείται Απολυτήριο Γυμνασίου και στην Ε' τάξη, πτυχίο με Επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 2 >>>.


Στην Ε' τάξη θεσμοθετείται η πρακτική άσκηση, με την υποστήριξη των «σχολικών συνεταιρισμών», με στόχο τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των μαθητών και την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. Οταν ο μαθητής ολοκληρώσει τη φοίτησή του, εγγράφεται στη Β' τάξη του Ειδικού Επαγγελματικό Λυκείου στην αντίστοιχη Ειδικότητα. Σε περίπτωση που ο μαθητής επιθυμεί να φοιτήσει σε διαφορετική ειδικότητα, ενώ έχει ολοκληρώσει τη φοίτησή του στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, θα εγγραφεί στην Α' τάξη του Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου.

-- Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΕΛ), στα οποία εγγράφονται απόφοιτοι Γυμνασίου. Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα έτη κατ' αντιστοιχία με το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο. Στα ΕΕΛ χορηγείται στους αποφοίτους τίτλος απολυτηρίου Λυκείου και πτυχίο με επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 3.

-- Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ), στα οποία η φοίτηση διαρκεί 6 χρόνια. Σε αυτά εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικών σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης και είναι ισότιμα με τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια. Στην τελευταία τάξη των ΕΕΕΕΚ θεσμοθετείται πρακτική άσκηση διάρκειας 2 τουλάχιστον τριμήνων, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και σε συνάφεια με την κύρια ειδικότητα του μαθητή. Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Στ' τάξης συμπληρώνεται από μαθήματα των προηγούμενων τάξεων.

Αναφορικά με την Ειδική Αγωγή, στο νομοσχέδιο προβλέπονται επίσης τα εξής:

Από την εφαρμογή του νόμου, όλα τα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής μετατρέπονται σε Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια.

Τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση για τις προσλήψεις, τους διορισμούς, τις μεταθέσεις, τις αποσπάσεις και τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών καθώς και για τους τομείς, τις ειδικότητες, τους κλάδους, τις αναθέσεις μαθημάτων, τα προγράμματα σπουδών και τα ωρολόγια προγράμματα ισχύουν και για την Ειδική Αγωγή. Επιμέρους διαφοροποιήσεις θα καθορίζονται με Υπουργικές Αποφάσεις.

Ατομα άνω των 18 ετών που έχουν μέχρι τότε αξιολογηθεί ως άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ.

Στα τμήματα που φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, πρέπει να μειώνεται ο αριθμός των μαθητών σε αναλογία όχι μικρότερη του 1 προς 3.


Ριζοσπάστης, 18/8/2013