Οι πιο ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες ελληνικές και ξένες για μαθησιακές δυσκολίες σύμφωνα με το βιβλίο

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

της Σουζάνας Παντελιάδου και του Γιώργου Μπότσα είναι:

www.specialeducation.gr

www.dyslexia-parents.gr

www.e-enter.gr

www.dyslexia.gr

www.focusonchild.gr

www.daskalos.edu.gr

www.ldonline.org

www.audiblox2000.com

www.interdys.org

www.dyslexia-parent.com

www.bdadyslexia.org.uk

www.dyslexia-teacher.com

www.dyslexic.com

www.ldaamerica.org

www.ldaamerica.org

www.ncld.org

www.ldresources.com