Με απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εύης Χριστοφιλοπούλου με θέμα: «Ενδοσχολικές (προαγωγικές, πτυχιακές/απολυτήριες) εξετάσεις, ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των τετραμήνων των μαθητών των ΕΠΑ.Λ., των ΕΠΑ.Σ. με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές ανάγκες.

Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Ειδικότερα:

α) Εξετάζονται προφορικά, κατόπιν αίτησής τους, οι μαθητές που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση, επειδή:

i) Είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον Ν.958/79 (ΦΕΚ 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%,

ii) Έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,

iii) Πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,

iν) Πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή,

v) Παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία. Όταν ο μαθητής της περίπτωσης αυτής επιθυμεί να απαντήσει και γραπτά σε κάποια ερωτήματα, αυτά αξιολογούνται κατά τη βαθμολόγηση.

β) Οι μαθητές με φάσμα αυτισμού εξετάζονται:


i)γραπτά ή

ii) προφορικά

γ) Εξετάζονται γραπτά οι μαθητές που έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) καθώς και προβλήματα επιληψίας


Η ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ενδοσχολικές (προαγωγικές, πτυχιακές/απολυτήριες) εξετάσεις, ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των τετραμήνων των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. , των ΕΠΑ.Σ. με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

Έχοντας υπόψη :

1.Τις διατάξεις του εδαφίου ια, της παρ.6 του άρθρου 34 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

2.Τις διατάξεις του άρθρου 19 του π.δ. 50/2008 (ΦΕΚ 81 Α΄) «Εξέταση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

3.Τις διατάξεις του άρθρου 17 του π.δ. 51/2008 (ΦΕΚ 82 Α΄) «Εξέταση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

4.Τη γνώμη του Τμήματος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που διατυπώθηκε με το με αρ.2/16-02-2009 Πρακτικό του.

5.Τις υπ’αριθμ.208/2009 και 209/2009 Γνωμοδοτήσεις του Σ.τ.Ε.

6.Τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. 1120/Η/7-1-2010 Απόφασης (ΦΕΚ 1 Β΄) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου».

7.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Καθορίζουμε τον τρόπο εξέτασης των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

1. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Ειδικότερα:

α) Εξετάζονται προφορικά, κατόπιν αίτησής τους, οι μαθητές που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση, επειδή:

i) είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον Ν.958/79 (ΦΕΚ 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%,

ii) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,

iii) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,

iν) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή,

v) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία. Όταν ο μαθητής της περίπτωσης αυτής επιθυμεί να απαντήσει και γραπτά σε κάποια ερωτήματα, αυτά αξιολογούνται κατά τη βαθμολόγηση.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Επαγγελματικό Λύκειο ή την Επαγγελματική Σχολή που φοιτούν συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής για τις περιπτώσεις i έως iν, από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις.

Για την περίπτωση (v) απαιτείται γνωμάτευση από τα οικεία Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), που λειτουργούν στις έδρες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 3699/2008 ή από τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ), στην οποία θα αναγράφεται η ειδική μαθησιακή δυσκολία του μαθητή καθώς και ο χρόνος επαναξιολόγησής του.

β) Οι μαθητές με φάσμα αυτισμού εξετάζονται:

i)γραπτά ή ii) προφορικά

Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται γνωμάτευση από τα οικεία ΚΕΔΔΥ, που λειτουργούν στις έδρες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 3699/2008 ή τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ), στην οποία θα αναγράφεται η ειδική μαθησιακή δυσκολία του μαθητή, ο προφορικός ή ο γραπτός τρόπος εξέτασης καθώς και ο χρόνος επαναξιολόγησής του. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Επαγγελματικό Λύκειο ή την Επαγγελματική Σχολή συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση των αναφερομένων Κέντρων.

γ) Εξετάζονται γραπτά οι μαθητές που έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) καθώς και προβλήματα επιληψίας, τα οποία πιστοποιούνται από την οικεία υγειονομική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Επαγγελματικό Λύκειο ή την Επαγγελματική Σχολή συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας.

δ) Ειδικά για τους μαθητές που είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον Ν. 958/1979 (ΦΕΚ 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφός, βαρήκοος), γνωματεύσεις χορηγούνται και από τις Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και του Εθνικού Κέντρου Κωφών, εφόσον πιστοποιηθούν από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής ως Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες.

ε) Όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ και ΙΠΔ για τον ίδιο μαθητή, δίδεται το δικαίωμα προσφυγής σε πενταμελή Δευτεροβάθμια Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) η οποία συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η απόφαση της δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ είναι οριστική. Στην περίπτωση που υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ και των ΙΠΔ για τον ίδιο μαθητή, και δεν έχει γίνει προσφυγή στην πενταμελή Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ, υπερισχύει η γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ. Σε περίπτωση προσφυγής στην ΕΔΕΑ, η σχετική αίτηση και η γνωμάτευση υποβάλλεται στο Διευθυντή του οικείου Επαγγελματικού Λυκείου ή της Επαγγελματικής Σχολής το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου εκάστου έτους.

στ)Τυχόν γνωματεύσεις ή διαγνωστικές εκθέσεις των ΚΔΑΥ ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων, που έχουν εκδοθεί πριν από την ισχύ της παρούσης Απόφασης, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της σχετικής αίτησης δεν έχει παρέλθει τριετία από την έκδοσή τoυς.

ζ) Δεν γίνονται δεκτές οι γνωματεύσεις οι οποίες αναφέρουν αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες διαφορετικές από εκείνες που αναγράφονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι γνωματεύσεις των υγειονομικών επιτροπών, των ΚΕΔΔΥ, των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (ΙΠΔ) εκδίδονται κατά προτεραιότητα μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.

2. Οι μαθητές του άρθρου αυτού οποιασδήποτε τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής εξετάζονται ταυτόχρονα με τους μαθητές της τάξης στην οποία ανήκουν και στα ίδια θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης. Ειδικά, στην περίπτωση που εξετάζονται προφορικά οι μαθητές των εδαφίων α και βii της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η εξέταση γίνεται ενώπιον επιτροπής, την οποία συγκροτεί για το σκοπό αυτό ο Διευθυντής του Επαγγελματικού Λυκείου ή της Επαγγελματικής Σχολής και την αποτελούν ο ίδιος ή ο Υποδιευθυντής, ως Πρόεδρος, και δύο (02) καθηγητές της ίδιας ή συναφούς με τα εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας, ως μέλη. Ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των βαθμών των δύο (02) καθηγητών είναι ο βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Κατά τις ολιγόλεπτες ή ωριαίες δοκιμασίες των τετραμήνων η προφορική εξέταση των μαθητών αυτών γίνεται από τον οικείο καθηγητή.

3. Οι μαθητές της περίπτωσης i του εδαφίου β και του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εξετάζονται γραπτά ταυτόχρονα με τους μαθητές της τάξης που φοιτούν στην ίδια αίθουσα.

4. Οι αιτήσεις και οι γνωματεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό υποβάλλονται στο Διευθυντή του οικείου Επαγγελματικού Λυκείου ή της Επαγγελματικής Σχολής το αργότερο μέχρι 20 Φεβρουαρίου εκάστου έτους. Σε έκτακτες και απρόβλεπτες περιπτώσεις μπορούν να υποβάλλονται και αργότερα. Ειδικά για το σχολικό έτος 2009-2010 οι αιτήσεις και οι γνωματεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό υποβάλλονται στο Διευθυντή του οικείου Επαγγελματικού Λυκείου ή της Επαγγελματικής Σχολής το αργότερο μέχρι τις 26 Μαρτίου 2010.

Από τη δημοσίευση της παρούσας, καταργείται κάθε διάταξη η οποία ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο θέματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ: Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση µαθητών και αποφοίτων µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές µαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2011, για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μαρούσι 9-2-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αρ.Πρωτ.

Βαθµός Προτερ

Φ.251/16888 /B6 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

—–

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ KAI

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄και Β’

.

Ταχ. ∆/νση: Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 37

Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

email: [email protected]


Πληροφορίες: Πετροπούλου-Κολλαϊτη

Τηλέφωνο: 210- 3442099-3442101

FAX: 210-3442098ΠΡΟΣ:

1. Περιφερειακούς ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης Έδρες τους

2.∆ιευθυντές των ∆/νσεων ∆.Ε.( Έδρες τους)

3.Προϊσταµένους Γραφείων ∆.Ε.( Έδρες τους)

4.Προϊσταµένους Γραφείων Ε.Ε.( Έδρες τους)

5.΄Ολα τα Γενικά Λύκεια, ΕΠΑ.Λ. και τα Λύκεια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (δια των ∆/νσεων ∆.Ε.)

6. ΚΕ∆∆Υ (πρώην Κ∆ΑΥ) (δια των ∆/νσεων ∆.Ε.)

7. ΚΕΣΥΠ (δια των ∆/νσεων ∆.Ε.)

ΘΕΜΑ: Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση µαθητών και αποφοίτων µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές µαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2011, για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΜε τις διατάξεις του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ.199 Α΄) ρυθµίζονται τα θέµατα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των µαθητών µε αναπηρία και µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές µαθησιακές δυσκολίες.Κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του νόµου εκδόθηκαν οι αριθ. Φ.253/155439/Β6/16.12.2009 (ΦΕΚ.2544 Β΄) και Φ151/2996/Β6/13-1-2010 (ΦΕΚ.55 Β΄) Υπουργικές Αποφάσεις, µε τις οποίες καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης των µαθητών µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές µαθησιακές δυσκολίες.

Σε εφαρµογή αυτών, µε την παρούσα εγκύκλιο σας ενηµερώνουµε για τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζοµένων µαθηµάτων, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης των γνωµατεύσεων που αφορούν:

α) στους µαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων (Ηµερήσιων-Εσπερινών) οι οποίοι θα συµµετάσχουν στις εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζοµένων µαθηµάτων για απόκτηση απολυτηρίου και για εισαγωγή στις σχολές ή τα τµήµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

β) στους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων (Ηµερήσιων-Εσπερινών) ή άλλου Σχολείου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης διαφορετικού τύπου από αυτόν του Γενικού Λυκείου οι οποίοι θα συµµετάσχουν στις εξετάσεις των µαθηµάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου για εισαγωγή στις σχολές ή τα τµήµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

γ) στους υποψηφίους (µαθητές και αποφοίτους) των ηµερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ (οµάδα Β) οι οποίοι θα συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των µαθηµάτων της τελευταίας τάξης του ηµερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου αντίστοιχα και των µαθηµάτων ειδικότητας, για εισαγωγή σε σχολές ή τµήµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

δ) στους υποψηφίους (µαθητές και αποφοίτους) των ηµερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ (οµάδα Α), στους αποφοίτους Β΄ Κύκλου ηµερησίων και εσπερινών ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων οι οποίοι θα συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε σχολές ή τµήµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΤΕΙ κ.λ.π.).

ε) στους µαθητές της τελευταίας τάξης των Λυκείων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στις εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζοµένων µαθηµάτων για απόκτηση απολυτηρίου και για εισαγωγή στις σχολές ή τα τµήµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ και ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Οι ειδικές µαθησιακές δυσκολίες των µαθητών και αποφοίτων διερευνώνται και διαπιστώνονται από τα Κέντρα ∆ιαφοροδιάγνωσης, ∆ιάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ∆∆Υ) και από τα πιστοποιηµένα από το Υπουργείο Παιδείας ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠ∆).

• Τα ΚΕ∆∆Υ αξιολογούν µαθητές που δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό δεύτερο (22) έτος της ηλικίας τους.

• Τα ΚΕ∆∆Υ αξιολογούν τους αποφοίτους µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες, που επιθυµούν να λάβουν µέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθµια εκπαίδευση των οποίων οι γνωµατεύσεις, που είχαν αποκτήσει από τα ΚΕ∆∆Υ (πρώην Κ∆ΑΥ), έχουν λήξει λόγω παρέλευσης τριετίας από την έκδοσή τους.

• Τα ΚΕ∆∆Υ δεν αξιολογούν τους αποφοίτους άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, αν αυτοί δεν έχουν αξιολογηθεί ως άτοµα µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες κατά την διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο. Η αξιολόγησή τους γίνεται µόνο από τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα.

• Τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠ∆) αξιολογούν :

α) µαθητές και

β) αποφοίτους άνω των δέκα οκτώ (18) ετών (τµήµατα ενηλίκων), οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο δεν είχαν αξιολογηθεί.Γ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΚΕ∆∆Υ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ1. Τα ΚΕ∆∆Υ γνωµατεύουν τις ειδικές µαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσαριθµησία, δυσγραφία, δυσαναγνωσία και δυσορθογραφία) όσων επιθυµούν να εξετασθούν προφορικά και οι οποίοι είναι:


α) µαθητές

β)απόφοιτοι, των οποίων οι γνωµατεύσεις που είχαν αποκτήσει από τα Κ∆ΑΥ έχουν λήξει.Τα ΚΕ∆∆Υ γνωµατεύουν και εισηγούνται επίσης τον τρόπο εξέτασης µαθητών και αποφοίτων µε φάσµα αυτισµού, ο οποίος µπορεί να είναι προφορικός ή γραπτός.

Εφόσον εισηγηθούν τον προφορικό τρόπο εξέτασης οι µαθητές και οι απόφοιτοι εξετάζονται µόνο προφορικά.

Τα ΚΕ∆∆Υ, τα οποία χορηγούν τις γνωµατεύσεις των προαναφεροµένων µαθησιακών δυσκολιών, λειτουργούν στην Περιφέρεια της οικείας ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το Λύκειο φοίτησης του µαθητή καθώς και στην οικεία Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης.


2. Τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, των οποίων οι γνωµατεύσεις για τις προαναφερόµενες ειδικές µαθησιακές δυσκολίες, εξακολουθούν να ισχύουν για το σχολικό έτος 2010-2011, περιλαµβάνονται στον επικαιροποιηµένο πίνακα της αριθµ. 153506/Γ6/3-12-2010 εγκυκλίου της ∆ιεύθυνσης Ειδικής Αγωγής, η οποία σας έχει αποσταλεί.

Επισηµαίνεται ότι οι απόφοιτοι µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες, εφόσον τους είχε χορηγηθεί η προηγούµενη γνωµάτευση από τα ΚΕ∆∆Υ (πρώην Κ∆ΑΥ), η οποία έχει λήξει λόγω παρέλευσης τριετίας από την έκδοσή της, επαναξιολογούνται από τα ΚΕ∆∆Υ ή από τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠ∆). Η γνωµάτευση η οποία θα χορηγείται από τα οικεία ΚΕ∆∆Υ ή ΙΠ∆ σε καµία περίπτωση δεν θα παραπέµπει σε παλαιότερη χορηγηθείσα γνωµάτευση αλλά πρέπει να εκδίδεται νέα µετά από εξέταση από τον οικείο φορέα κατά το χρόνο της παραποµπής του υποψηφίου.

Στην περίπτωση που ο απόφοιτος κατά τη διάρκεια της φοίτησης του στο Λύκειο δεν έχει αξιολογηθεί από το ΚΕ∆∆Υ (πρώην Κ∆ΑΥ), τότε θα πρέπει να απευθυνθεί σε Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο (ΙΠ∆), το οποίο αξιολογεί ενήλικες (άνω των 18 ετών).

Επισηµαίνεται ότι σε κάθε εκδοθείσα γνωµάτευση των παραπάνω περιπτώσεων αναγράφεται η ισχύς της γνωµάτευσης ή ο χρόνος επαναξιολόγησης των µαθητών και αποφοίτων.3. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ν. 3699/2008 , όταν υπάρχει διάσταση απόψεων µεταξύ των γνωµατεύσεων των ΚΕ∆∆Υ και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (ΙΠ∆) για τον µαθητή, δίδεται το δικαίωµα προσφυγής σε ∆ευτεροβάθµια Ειδική ∆ιαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε∆ΕΑ). Η απόφαση της ∆ευτεροβάθµιας Ε∆ΕΑ είναι οριστική. Η ∆ευτεροβάθµια Ειδική ∆ιαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε∆ΕΑ) εδρεύει σε κάθε Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης.


Διαβάστε περισσότερα

Πηγη esos.gr

xenesglosses.eu