27/4

Ο υπουργός Παιδείας Γ. Μπαμπινιώτης δεν έκανε δεκτή την παραίτηση του προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πρώην Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) Α. Δημαρά, του Αντιπροέδρου Κωνσταντίνου Δημόπουλου και των μελών Αθανάσιου Γκότοβου, Κωνσταντίνου Λάμνια . Χρήστου Παναγιωτακόπουλου και Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη.

Ο κ. Μπαμπινιώτης μόλις έγινε γνωστή η απόφαση του προεδρείου του ΙΕΠ να πραιτηθεί , επικοινώνησε με τον κ. Δημαρά , από τον οποίο ύστερα από συζήτηση που είχαν ζήτησε να παραμείνει στη θέση του το προεδρείο του ΙΕΠ.

στο οποίο δήλωσε πως δεν κάνει δεκτές τις παραιτήσεως .

Το προδρείο του ΙΕΠ κατέθεσε τις παραιτήσεις διότι θεωρεί ότι « ότι η ρύθμιση που γίνεται με το άρθρο 329 του Νόμου 4072/11-4-2012 («Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις») μεταβάλλει ριζικά τους όρους και τις συνθήκες λειτουργίας του ΙΕΠ, καθώς στερεί από αυτό οργανικά το σύνολο του υφιστάμενου επιστημονικού του προσωπικού. Αυτό ανατρέπει πλήρως τη φυσιογνωμία του φορέα όπως αυτή αρχικά αποτυπώθηκε στον ιδρυτικό του νόμο (3966/24-5-2011), και αποτέλεσε τη βάση της απόφασης των μελών του Δ.Σ. να αποδεχτούν την πρόσκληση συμμετοχής τους στην οργάνωση και διοίκησή του».

Παράλληλα το προεδρείο του ΙΕΠ

Α.χαρακτηρίζει «τουλάχιστον αντιδεοντολογικό το γεγονός ότι η ρύθμιση αυτή συντάχτηκε και προωθήθηκε για ψήφιση χωρίς να ζητηθεί η γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου και χωρίς καν να ενημερωθεί το Προεδρείο».

Β. Θεωρεί ότι «υπό τις νέες συνθήκες καλείται να διοικεί έναν φορέα, μέλη του επιστημονικού προσωπικού του οποίου, έχουν οργανική διοικητική σχέση με υπηρεσίες του Υπουργείου και μπορούν να αποχωρούν από αυτόν ή/και να προσχωρούν σε αυτόν κατά βούληση».

Γ. Εκτιμά, «εν όψει της ηθικής πλευράς του ζητήματος, και για να μη δημιουργηθεί η εντύπωση συνέργειάς του σε αυτό, ότι πρόκειται για ευνοϊκή διευθέτηση υπαλληλικών σχέσεων, με την οποία διατηρούνται αμετάβλητες προηγούμενες απολαβές προσωπικού, και μάλιστα χωρίς σαφή περιγραφή των υποχρεώσεών του. Η ρύθμιση αυτή αποτελεί ιδιαίτερα αρνητικό συμβολισμό σε μια εποχή που γίνονται περικοπές στους προϋπολογισμούς των σχολείων και στις αποδοχές των εκπαιδευτικών» .

Δ. Παράλληλα διευκρινίζει ότι «προχωρεί στη λήψη αποφάσεων για το θέμα άμεσα, παρόλο που λόγω της συγκυρίας τα περιθώρια λειτουργικής παρέμβα-σης είναι πολύ περιορισμένα: Η πράξη του αποτελεί ταυτόχρονα δια-μαρτυρία και εξήγηση προς συνεργάτες εκπαιδευτικούς για την παρά-ταση οικονομικών εκκρεμοτήτων τους».

Οι αρμοδιότητες του ΙΕΠ

1. Το Ι.Ε.Π. είναι επιτελικός επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στα θέματα που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

2. Σκοπός του Ι.Ε.Π. είναι η επιστημονική έρευνα και μελέτη των θεμάτων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και η διαρκής επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής στα θέματα αυτά.

3. Για την εκπλήρωση του σκοπού του, το Ι.Ε.Π. ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Γνωμοδοτεί ή εισηγείται, ύστερα από σχετικό ερώτημα του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή αυτεπαγγέλτως, αντίστοιχα, για:

αα) θέματα σχετικά με τη διαμόρφωση, το διαρκή εκσυγχρονισμό και τη βέλτιστη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλους τους τύπους των σχολικών μονάδων,

ββ) θέματα που αφορούν τα προγράμματα σπουδών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα σχολικά βιβλία και τα λοιπά διδακτικά μέσα,

γγ) την εναρμόνιση της κατάρτισης και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, της επιλογής των εκπαιδευτικών μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), του προγράμματος υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) ως προς τις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής) και των εκπαιδευτικών αδειών των εκπαιδευτικών με τους στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής,

δδ) θέματα που αφορούν την αξιολόγηση των διοικητικών και των εκπαιδευτικών δομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών,

εε) θέματα της λειτουργίας των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού και

στστ) θέματα της παιδείας των ομογενών και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

β) Διερευνά και εντοπίζει αλληλεπικαλύψεις σε ερευνητικές ή πειραματικές δραστηριότητες διαφορετικών φορέων σε θέματα εκπαίδευσης και γνωμοδοτεί ή εισηγείται σχετικά με τρόπους αποφυγής των αλληλεπικαλύψεων αυτών και βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων στα θέματα αρμοδιότητας του Ι.Ε.Π.


γ) Μελετά συστηματικά:

αα) τα θέματα που συνδέονται με τη σχολική ζωή και γνωμοδοτεί ή εισηγείται σχετικά με τρόπους βελτίωσής της,

ββ) τα θέματα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, καθώς και των εκπαιδευτικών στόχων και αναγκών συγκεκριμένων ομάδων του μαθητικού πληθυσμού και γνωμοδοτεί ή εισηγείται σχετικά με τρόπους ικανοποίησης και αντιμετώπισής τους και

γγ) τους παράγοντες που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν το χαρακτήρα, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων, όπως η δομή της εκπαίδευσης, το οργανωτικό – διοικητικό σύστημα και οι υλικοτεχνικές υποδομές, και γνωμοδοτεί ή εισηγείται για τις βέλτιστες

αναγκαίες παρεμβάσεις.


δ) Υλοποιεί υποστηρικτικές δράσεις στα θέματα των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του, στο πλαίσιο της εφαρμογής νέων εκπαιδευτικών πολιτικών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανατίθεται η υλοποίηση των δράσεων αυτών στο Ι.Ε.Π. και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.

4. Για την εκπλήρωση του σκοπού του, το Ι.Ε.Π. συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.), τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και ιδίως τα παιδαγωγικά τμήματά τους, τα γνωμοδοτικά συμβούλια της εκπαίδευσης, ιδρύματα και οργανισμούς μελετών και ερευνών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και λοιπούς φορείς με συναφή αποστολή.

esos.gr

~~~~~

26/4/12

Το Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπ/κής Πολιτικής υπέβαλε την παραιτησή του στον Υπουργό Παιδείας

IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διοικητικό Συμβούλιο


ΠΡΑΞΗ 12η / 20 Απριλίου 2012

Σήμερα, 20 Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στο Γραφείο Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (οδός Τσόχα 36, Αμπελό-κηποι, 9ος όροφος), συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Αλέξη Δημαρά.

Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο κ. Αλέξης Δημαράς – Πρόεδρος, ο κ. Κωνσταντίνος Δημόπουλος – Αντιπρόεδρος, τα μέλη κ.κ. Κωνσταντίνος Λάμνιας, Χρήστος Παναγιωτακόπουλος, Γεώργιος Τύπας, Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη.

Ο κ. Αθανάσιος Γκότοβος, λόγω έκτακτου κωλύματος, δεν κατάφερε να έρθει στην Αθήνα, και μετέχει στη συνεδρίαση μέσω συστήματος τηλεδιάσκεψης.

Χρέη γραμματέα αναλαμβάνει η κ. Ευαγγελία Γιάνναρου, αποσπασμένη εκ-παιδευτικός .

Μοναδικό θέμα της Ημερήσια Διάταξης:

Κατάσταση που διαμορφώνεται μετά την ψήφιση του άρθρου 329 του Νόμου 4072/11-4-2012.


Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ….

ΜΙΚΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

o Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ιδρύθηκε ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με το Νόμο 3966 που δημοσιεύτηκε στις 24 Μαΐου 2011.

o Η διαπιστωτική πράξη (Υπουργική Απόφαση) για την έναρξη λειτουργίας του δημοσιεύτηκε την 24 Φεβρουαρίου 2012 (ΦΕΚ 118 τεύχος Α)

o Με την ίδια πράξη έπαψαν να λειτουργούν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ), το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ) και ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ), ενώ καταργήθηκε το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΙΠΟΔΕ), του οποίου η λειτουργία είχε ουσιαστικά ανασταλεί από το 2010.

o Οι διαδικασίες για την παραχώρηση του κτηρίου όπου στεγάζεται το ΙΕΠ (Τσόχα 36) ολοκληρώθηκαν την 07 Μαρτίου 2012, οπότε απέκτησε δικαίωμα να λάβει ΑΦΜ και να αρχίσει την οργάνωση του Λογιστηρίου του.

o Η προβλεπόμενη από τον ιδρυτικό νόμο Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη μεταφορά του Διοικητικού προσωπικού των καταργούμενων φορέων στο ΙΕΠ δημοσιεύτηκε στις 27 Μαρτίου 2012 (ΦΕΚ:947 τεύχος Β)


Διαβάστε περισσοτερα

blogs.sch.gr