9-7-2012

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ(Α1)


ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/ΥΗ γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:

(1) Μεπιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υπου εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης(Ο.Ε.Ε.Κ.).

Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., με σχετικές πράξεις του, οι παρακάτω φορείς, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης:

α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006),

β) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006),

γ) Infotest (22.2.2006)

δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.)

ε) ΚΕΥ-CERT (5.4.2006)

στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006)

ζ) I SKILLS A.E. (14.9.2007)

η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ – TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18-12-2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ – TELEFOS

CERT ΕΠΕ (Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ –

TELEFOS TRAINING ΕΠΕ)

θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (30-9-2009)

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής:

α) ECDLEλλάς Α.Ε.

• ECDL Core Certificate

• ECDL Start Certificate

• ECDL Progress Certificate

β) VellumGlobalEducationalServices S.A.

•CambridgeInternational Diploma in IT Skills

•CambridgeInternational Diploma in IT Skills Proficiency

γ) Infotest

• Internet and Computing Core Certification (IC3)

• Microsoft Office Specialist (MOS)

• Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)

• Infotest Certified Basic User (ICBU) (τα πιστοποιητικά μπορούν να περιέχουν οποιονδήποτε

συνδυασμό των ενοτήτων << Επεξεργασία Κειμένου>>, <<Υπολογιστικά Φύλλα>>,

<<Υπηρεσίες Διαδικτύου>>, <<Παρουσιάσεις>> και <<Βάσεις Δεδομένων>>)

δ) ΙCTHellasΑ.Ε. ήICTEurope

• ICT Intermediate A

• ICT Intermediate B

• ICT Intermediate C

ε) ΚΕΥ-CERT

• Key Cert IT Basic

• Key Cert IT Initial

στ) ACTAΑ.Ε.

• Certified Computer User (CCU)

ζ) ISKILLSA.E.

• Basic I.T. Standard

• Basic I.T. Thematic

• Basic I.T. Core

η)ΤΕΛΕΦΩΣΤΡΕΙΝΙΝ -TELEFOS TRAINING ΕΠΕήΤΕΛΕΦΩΣΣΕΡΤ – TELEFOS CERT ΕΠΕ

• Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)

• Basic ή Infocert Basic (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)

• Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)

θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

• Basic Office

• Business Office

Η ισχύς των πιστοποιητικών των παραπάνω φορέων, τα οποία εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον ΟΕΕΚ μέχρι και 31/12/2009, παρατείνεται έως 31/12/2012.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Αν ο υποψήφιος επιλεγεί στην ειδικότητα που επιδιώκει, πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα πρόσληψης ή ανάθεσης του έργου.

Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κ.λπ.) δεν γίνονται δεκτά.

Γίνονται δεκτά μέχρι 31.12.2012 πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., (Σχετική πράξη Ο.Ε.Ε.Κ. ΟΔΕ2/7396/17.11.2011) με την εξής ονομασία:

α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ.

β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational Services).

γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και

δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).

(2) Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει παρακολουθήσει τέσσερα (4) τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα (4) αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.

(3) Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ, προσκομίζοντας μόνο βεβαιώσεις τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του οικείου Τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.

Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την κατηγορία για την οποία υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις εγκυρότητας, γίνονται δεκτοί, δεδομένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόμενης.

(4) Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαμβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός. Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για τρία (3) έτη από την έκδοσή τους. Η ισχύς των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν από τον ΟΕΕΚ μέχρι και 31/12/2008 παρατείνεται έως 31/12/2012.

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) παρουσιάσεων και β) βάσεων δεδομένων αποδεικνύεται ως εξής:

(1) Μεπιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υπου εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης(Ο.Ε.Ε.Κ.).

Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., με σχετικές πράξεις του, οι παρακάτω φορείς, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης:

α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006),

β) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006),

γ) Infotest (22.2.2006)

δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.)

ε) ΚΕΥ-CERT (5.4.2006)

στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006)

ζ) I SKILLS A.E. (14.9.2007)

η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ – TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18-12-2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ – TELEFOS

CERT ΕΠΕ (Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ –

TELEFOS TRAINING ΕΠΕ)

θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (30-9-2009)

Η ισχύς των πιστοποιητικών των παραπάνω φορέων, τα οποία εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον ΟΕΕΚ μέχρι και 31/12/2009, παρατείνεται έως 31/12/2012.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Αν ο υποψήφιος επιλεγεί στην ειδικότητα που επιδιώκει, πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα πρόσληψης ή ανάθεσης του έργου.

Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κ.λπ.) δεν γίνονται δεκτά.

Γίνονται δεκτά μέχρι 31.12.2012 πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., (Σχετική πράξη Ο.Ε.Ε.Κ. ΟΔΕ2/7396/17.11.2011 ) με την εξής ονομασία:

α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ.

β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational Services).

γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και

δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).

(2) Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαμβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός. Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για τρία (3) έτη από την έκδοσή τους. Η ισχύς των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν από τον ΟΕΕΚ μέχρι και 31/12/2008 παρατείνεται έως 31/12/2012.

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου, δ) παρουσιάσεων και ε) βάσεων δεδομένων αποδεικνύεται, πέρα των προαναφερομένων, και με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ), ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ Η ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ


(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.Δ. 50/2001 όπως ισχύει)Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


- Πληροφορικής

- Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών

- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών

- Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής

- Επιστήμης Υπολογιστών

- Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών

- Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων

- Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

- Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών

- Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών

- Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

- Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών

- Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική

- Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

- Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)

- Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων

- Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)

ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


- Πληροφορικής

- Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων

- Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

- Βιομηχανικής Πληροφορικής

- Πληροφορικής και Επικοινωνιών

- Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας

- Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών

- Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης

- Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)

- Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

- Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

- Διαχείρισης Πληροφοριών

ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Γ) ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


- Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα

Πληροφορικής, ή

- Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ):

i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής – Δικτύων Η/Υ,

ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών

Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα, ή

- Απολυτήριος τίτλος:

i) Κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,

ii) Τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού

Λυκείου, ή

iii) Ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής,

ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Το αρχείο

parartimaHY_9_el_GR_9-7-2012