Η θεματική ενότητα «Σύγχρονες Διδακτικές Κατευθύνσεις» αποβλέπει στο να συνδέσει την «παραδοσιακή διδακτική» με τη «σύγχρονη» και να προσφέρει το έδαφος για την ανάπτυξη και αξιοποίηση προοδευτικών πλαισίων και μορφών διδασκαλίας για τον εκσυγχρονισμό των γνώσεων των εκπαιδευτικών περί Διδακτικής και για την ανανέωση εν γένει του προφίλ τους ως εκπαιδευτικών μέσω της μετάβασης από τη διδακτική του αντικειμένου στη διδακτική του δρώντος υποκειμένου.

Φορέας Υλοποίησης: Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Συγγραφέας: Μαρία Βαϊνά.

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή θέση: http://repository.ed...ndle/10795/1096

Η περίληψη είναι διαθέσιμη στο έγγραφο: summary


blogs.sch.gr