ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ

Οργανωτικός «πυρετός» για τις Πανελλαδικές

Στόχος του υπ. Παιδείας ο καλύτερος συντονισμός των εξετάσεων

Mε εντατικούς ρυθμούς προχωρά το υπουργείο Παιδείας όλες τις ενέργειες με στόχο την ομαλή διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων του 2012. Στο πλαίσιο αυτό έστειλε εγκύκλιο με αποδέκτες μαθητές, εκπαιδευτικούς και όλους όσοι εμπλέκονται στη διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων σε όλες τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, διότι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «η σωστή οργάνωση, η διεξαγωγή και η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εξετάσεων αυτών είναι ευθύνη όλων μας».

Για τον λόγο αυτό η αρμόδια για τις Πανελλαδικές Εύη Χριστοφιλοπούλου αναφέρει προς όλους τους εμπλεκόμενους «σας παρακαλούμε να προβείτε στις αναγκαίες και επείγουσες ενέργειές σας για τον καλύτερο συντονισμό και οργάνωση των εξετάσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου». Με την εγκύκλιο ρυθμίζονται σημαντικά θέματα που αφορούν στους μαθητές σχετικά με το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας αλλά και λεπτομέρειες σχετικά με την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) υποψηφίων ΤΕΦΑΑ.

Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς, δίνονται αυστηρές οδηγίες όσον αφορά στους επιτηρητές, τους βαθμολογητές και την πειραματική βαθμολόγηση ώστε να μην αδικηθούν οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια των διαγωνισμών. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή στους επιτηρητές για την επίδειξη αισθήματος ευθύνης πέραν του συνηθισμένου, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διαφύλαξης του κύρους, της αξιοπιστίας και του αδιάβλητου της διεξαγωγής των εξετάσεων.

Για τους μαθητές

Όλοι οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑΣ Β’ που θα συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες εξετάσεις των ΓΕΛ έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση- Δήλωση με την οποία δήλωσαν όλα τα στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή τους στις εν λόγω εξετάσεις και αναλυτικότερα:
  • Οι υποψήφιοι ΓΕΛ το δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας, το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και την κατεύθυνσή τους

  • Οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑΣ Β’ το μάθημα επιλογής Γενικής Παιδείας ή/και το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και την ειδικότητά τους.

Οι παραπάνω Αιτήσεις – Δηλώσεις των υποψηφίων είναι σημαντικές και δεσμευτικές, αφού το μάθημα γενικής παιδείας επηρεάζει την επιλογή επιστημονικών πεδίων, το δε μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» είναι το πρώτο μάθημα αυξημένης βαρύτητας του 5ου επιστημονικού πεδίου.

Επισημαίνεται ότι, αν ο υποψήφιος δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος κατεύθυνσης, γενικής παιδείας, επιλογής ή ειδικότητας (προκειμένου για υποψηφίους ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑΣ Β’) που επέλεξε να εξετασθεί σε πανελλήνιο επίπεδο, τότε θεωρείται ότι εξετάσθηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0). Διευκρινίζεται επίσης ότι, εφόσον ο εξεταζόμενος έχει δηλώσει ότι στο μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» θα εξεταστεί σε πανελλήνιο επίπεδο, ο βαθμός του προσμετράται για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, ανεξάρτητα των επιστημονικών πεδίων που θα επιλέξει.

Αντίθετα, δεν λαμβάνεται υπόψη αν δεν δήλωσε εξέταση σε πανελλήνιο επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει δικαίωμα να δηλώσει σχολές του πέμπτου (5ου) επιστημονικού πεδίου. Σε περίπτωση που, αν και δήλωσε, δεν προσέλθει στην εξέταση του μαθήματος «Οικονομικής Θεωρίας» τότε βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).

Στόχος να μην αδικηθούν οι διαγωνιζόμενοι

Δίνονται αυστηρές οδηγίες όσον αφορά στους επιτηρητές, τους βαθμολογητές και την πειραματική βαθμολόγηση ώστε να μην αδικηθούν οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια των διαγωνισμών. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή στους επιτηρητές για την επίδειξη αισθήματος ευθύνης πέραν του συνηθισμένου, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διαφύλαξης του κύρους, της αξιοπιστίας και του αδιάβλητου της διεξαγωγής των εξετάσεων.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιτηρητές

Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή στους επιτηρητές για την επίδειξη αισθήματος ευθύνης πέραν του συνηθισμένου λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διαφύλαξης του κύρους, της αξιοπιστίας και του αδιάβλητου της διεξαγωγής των εξετάσεων. Για κάθε Ε.Κ. ορίζονται με απόφαση του οικείου Δ/ντή Διεύθυνσης οι αναγκαίοι επιτηρητές για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων.

Επισημαίνεται ότι επιτηρητές ορίζονται καθηγητές Γυμνασίου ή Λυκείου δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης με τις εξής προϋποθέσεις:
  • Οι καθηγητές Λυκείων δεν μπορούν να ορίζονται ως επιτηρητές σε ΓΕΛ όπου εξετάζονται μαθητές τους.

  • Στα ιδιωτικά Λύκεια ως επιτηρητές ορίζονται υποχρεωτικά καθηγητές μόνο της δημόσιας εκπαίδευσης.

Κατά τον ορισμό των επιτηρητών λαμβάνεται μέριμνα, ώστε σε κάθε αίθουσα εξετάσεων να υπάρχουν δύο επιτηρητές και ανά πέντε αίθουσες να ορίζεται και ένας αναπληρωματικός.
  • Οι καθηγητές των Γυμνασίων που θα ορισθούν ως επιτηρητές δεν απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις τους στο Γυμνάσιο.

  • Με ευθύνη της Λυκειακής Επιτροπής οι επιτηρητές κατανέμονται στις αίθουσες εξετάσεων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε ημέρα εξέτασης να είναι σε διαφορετική αίθουσα.

  • Οι επιτηρητές απαγορεύεται να παρέχουν οποιαδήποτε διευκρίνιση, πληροφορία ή επεξήγηση στους εξεταζόμενους εκτός των οδηγιών, διευκρινίσεων ή πληροφοριών που διαβιβάζονται σε αυτούς από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων διά των Λυκειακών Επιτροπών, τις οποίες διανέμουν ή ανακοινώνουν στους εξεταζόμενους χωρίς να προβαίνουν σε δικές τους διευκρινίσεις.

  • Οι επιτηρητές απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο και οφείλουν να συμπεριφέρονται κατά τρόπο που να μη δημιουργεί πρόβλημα στους εξεταζόμενους, αλλά και να ελέγχουν κατά τον αυστηρότερο τρόπο την πιθανότητα αντιγραφής ή συνεργασίας. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των επιτηρητών ώστε κατά την είσοδο των εξεταζομένων να τους ενημερώνουν ότι δεν πρέπει να παίρνουν μαζί τους σημειώσεις ή κινητά τηλέφωνα ή άλλα αντικείμενα που δεν επιτρέπονται και τα οποία πρέπει να παραμένουν εκτός αίθουσας και να μην επιτρέπουν την είσοδο σε όποιον δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες αυτές.

  • Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται στους εξεταζόμενους να βγουν από την αίθουσα εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή καλείται ο εφεδρικός/αναπληρωματικός επιτηρητής, ο οποίος συνοδεύει τον εξεταζόμενο έξω από την αίθουσα, ελέγχοντας τους χώρους που αυτός επισκέπτεται για την αποφυγή περίπτωσης δολίευσης των εξετάσεων. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται ο συνοδός να είναι καθηγητής του ίδιου Λυκείου που μετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα στη Λυκειακή Επιτροπή.

  • Αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης λόγω ξαφνικής ασθένειας υποψήφιος ΓΕΛ αναγκαστεί να διακόψει την εξέτασή του, η Λυκειακή Επιτροπή, αφού συντάξει σχετικό πρακτικό, φυλάσσει το γραπτό δοκίμιο στο οικείο εξεταστικό κέντρο και αποστέλλει αντίγραφο του πρακτικού στο Βαθμολογικό Κέντρο ενημερώνοντας για την απουσία του υποψηφίου.

Ο υποψήφιος θα λάβει μέρος στις επαναληπτικές εξετάσεις στο μάθημα που διέκοψε την εξέτασή του, εφόσον ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία. Σε διαφορετική περίπτωση το γραπτό δοκίμιο αποστέλλεται τελικά στο ΒΚ για βαθμολόγηση με σχετικό πρακτικό της Λυκειακής Επιτροπής. Αν βέβαια ο υποψήφιος δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση ότι ολοκλήρωσε τελικά την εξέτασή του, τότε το γραπτό του αποστέλλεται και βαθμολογείται κανονικά.

Πειραματική βαθμολόγηση

Η πειραματική βαθμολόγηση θα γίνεται το πρωί ή το απόγευμα της επόμενης ημέρας από αυτήν που εξετάσθηκε το μάθημα. Εφόσον από την πειραματική βαθμολόγηση προκύπτουν ανάγκες διευκρινίσεων από την Κεντρική Επιτροπή, οι σχετικές ερωτήσεις θα διατυπώνονται γραπτά και θα αποστέλλονται με FAX (ή με e-mail σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που θα σταλούν για τον σκοπό αυτό).

Η κανονική βαθμολόγηση θα αρχίζει μετά τη 12η μεσημβρινή της μεθεπόμενης ημέρας από αυτή που πραγματοποιήθηκε η εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος, ώστε να δίνεται ο αναγκαίος χρόνος για την παραλαβή από όλα τα Β.Κ. των διευκρινίσεων που ενδεχομένως θα παρασχεθούν από την Κ.Ε.Ε. Αν κάποιο μάθημα εξετάζεται Παρασκευή πρωί, η πειραματική βαθμολόγηση θα γίνεται την επόμενη ημέρα λειτουργίας του Β.Κ. (δηλαδή το Σάββατο) και η κανονική βαθμολόγηση θα αρχίζει μετά τις 12:00 της μεθεπόμενης ημέρας (δηλαδή τη Δευτέρα).

Αν κάποιο μάθημα εξετάζεται Σάββατο πρωί, η πειραματική βαθμολόγηση θα γίνεται τη Δευτέρα και η κανονική βαθμολόγηση θα αρχίζει μετά τις 12:00 την Τρίτη. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η έναρξη της κανονικής βαθμολόγησης νωρίτερα.

Η ευθύνη των βαθμολογητών

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι είναι απόλυτη ανάγκη ο κάθε βαθμολογητής να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της ευθύνης του. Γι’ αυτό η κρίση του πρέπει να μείνει ανεπηρέαστη από τυχόν υποκειμενικά κριτήρια και να διαμορφώνεται με ψυχραιμία, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εξάρσεις απογοήτευσης ή ενθουσιασμού. Πρέπει να γίνει συνείδηση όλων ότι τόσο η αυστηρότητα όσο και η επιείκεια απομακρύνουν από την αντικειμενική αξιολόγηση που είναι ο θεμελιώδης στόχος.

Η πλήρης ενημέρωση του βαθμολογητή στο περιεχόμενο των συγκεκριμένων θεμάτων είναι απαραίτητη για τη σωστή αποτίμηση της απάντησης.

Είναι επιβεβλημένο όλοι οι βαθμολογητές να μετέχουν στην πειραματική βαθμολόγηση γραπτών, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ιδιαίτερα προβλήματα βαθμολόγησης ή η ανάγκη διευκρινίσεων από την Κεντρική Επιτροπή για την όσο το δυνατόν αντικειμενικοποίηση της κρίσης από όλους.

Είναι σαφές και τονίζεται ιδιαίτερα ότι η πειραματική βαθμολόγηση δεν έχει στόχο την επίλυση ή ανάδειξη επιστημονικών διαφωνιών αλλά την ομογενοποίηση της κρίσης μετά την ανταλλαγή προβληματισμών και σύνθεση των απόψεων στα πλαίσια της φρασεολογίας του οικείου διδακτικού βιβλίου και των επιστημονικών απόψεων που διατυπώνονται σ’ αυτό. Τονίζεται επίσης ότι είναι αναγκαίο οι βαθμολογητές να έχουν υπόψη τους τις διατάξεις που αναφέρονται στην παραγωγή και επιλογή των θεμάτων, τι ζητείται και πώς αξιολογείται το κάθε θέμα ή η ερώτηση.

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ

ethnos.gr

xenesglosses.eu