Σε συμπλήρωση και τροποποίηση της με αριθ. Φ 253/128314/Β6/10‐12‐2002 Υπουργικής Απόφασης (ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΕΔΩ) «Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση

σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», προχώρησε η υφυπουργός Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου , ως ακολούθως (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ) :

1. Το εδάφιο θ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α’ αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και του Πολυτεχνείου Κρήτης καθώς και των Πανεπιστημίων Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Θεσσαλίας και Θράκης, καθώς και τα τμήματα Γραφιστικής, Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων, Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων, Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς των ΤΕΙ, εξετάζονται σε δύο ειδικά μαθήματα και συγκεκριμένα στα ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο». Ειδικά για το τμήμα Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, η διάταξη για την εισαγωγή υποψηφίων στο τμήμα αυτό ισχύει

από το ακαδημαϊκό έτος 2013‐2014 και μετά.»

2. Το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α’ αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Με απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε., ο οποίος συνεκτιμά τις ιδιαίτερες συγκοινωνιακές συνθήκες, μπορεί να ορίζονται και άλλα εξεταστικά κέντρα εκτός της έδρας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Για τη λειτουργία Ε.Κ. εκτός της έδρας της Διεύθυνσης Δ.Ε. απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός υποψηφίων στο συγκεκριμένο κέντρο που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από εκατό (100)».

3. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α, της παραγράφου 2, του άρθρου 10, όπως αντικαταστάθηκε με H Υ.Α. Φ.253/27465/Β6/11‐03‐2009 (ΦΕΚ 493Β’/18‐03‐2009), με την παράγραφο 8 του άρθρου Μόνου αντικαθίσταται ως εξής: «Επίσης ως τακτικό μέλος ορίζεται και ένας διοικητικός υπάλληλος του ΥΠΔΒΜΘ με βαθμό τουλάχιστον Δ΄».

4. Η περίπτωση α, της παραγράφου 2 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής: «Έναν καθηγητή φυσικής αγωγής με βαθμό τουλάχιστον Δ΄ , ως Πρόεδρο» 5. Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφέρεται η φράση «με βαθμό Α΄» ή «κατά προτίμηση με βαθμό Α΄» αντικαθίσταται από τη φράση «με βαθμό τουλάχιστον Δ΄» και όπου αναφέρεται η φράση «με βαθμό Α΄ ή Β΄» αντικαθίσταται από τη φράση «με βαθμό τουλάχιστον Ε΄».

6. Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφέρεται Γραφείο Δ.Ε,. νοείται Διεύθυνση Δ.Ε. και όπου αναφέρεται προϊστάμενος Γραφείου Δ.Ε. νοείται Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ.Ε.


esos.gr