Τα Εξεταστικά Κέντρα για τα ειδικά μαθήματα (σχέδια, ξένες γλώσσες, μουσικά) πλην των Αγγλικών, θα λειτουργήσουν μόνο στην ΑΘΗΝΑ και ΘΕΣ/ΚΗ ενώ για τα Αγγλικά σε όλες τις Δ/νσεις Δ.Ε., αναφέρει σημερινή εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας.

Το υπουργείο καλεί τους Διευθυντές ΔΕ να ορίσουν τα Εξεταστικά Κέντρα των Αγγλικών, τα οποία σε αριθμό ανά Δ/νση Δ.Ε. δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν τον αντίστοιχο περσινό αριθμό ανά Δ/νση, και να τα γνωστοποιήσουν αφενός στην Κεντρική Υπηρεσία μέχρι 10‐05‐2012 αναγράφοντας τον αριθμό των εξεταζομένων (μαθητών και αποφοίτων Γενικού Λυκείου και υποψηφίων ΕΠΑΛ ‐ΟΜΑΔΑ Α΄και Β΄) σε κάθε εξεταστικό κέντρο, τη Δ/νση και το τηλέφωνο του εξεταστικού κέντρου και αφετέρου σε όλα τα Λύκεια αρμοδιότητάς σας για την ενημέρωση των υποψηφίων.

Στις περιπτώσεις των Διευθύνσεων Δ.Ε. στις οποίες θα λειτουργήσουν περισσότερα του ενός Ε.Κ. των Αγγλικών στην απόφαση ορισμού που θα πρέπει να γνωστοποιηθεί και θα αναφερθεί απαραιτήτως η κατανομή των σχολείων ανά Ε.Κ.. Εξυπακούεται ότι οι υποψήφιοι κάθε Λυκείου πρέπει να τοποθετούνται για εξέταση στο ίδιο Εξεταστικό Κέντρο.

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι οι επιτροπές των εξεταστικών κέντρων των ειδικών μαθημάτων θα ορισθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της ανωτέρω Υπουργικής απόφασης σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Π.Δ/ 60/2006 (ΦΕΚ 65 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του Π.Δ12/2009 (ΦΕΚ 22 Α΄).

esos.gr