Από τότε που άλλαξε ο τρόπος εξέτασης των ξένων γλωσσών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, οι επιδόσεις των υποψηφίων βελτιώθηκαν αισθητά και μαζί τα ποσοστά των αναβαθμολογήσεων τα οποία ήταν πολύ υψηλά.

Οι υποψήφιοι πάντως, πέρα από την προετοιμασία που θα πρέπει να έχουν κάνει μέχρι τώρα και τις γνώσεις που έχουν πάνω στις ξένες γλώσσες, θα πρέπει να γνωρίζουν και πώς γίνεται η εξέταση. Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, θα πρέπει να έχετε υπόψη τα εξής:

Στους υποψηφίους δίνεται ένα αυθεντικό κείμενο έκτασης περίπου 330-370 λέξεων. Στον αριθμό αυτόν προσμετρούνται όλες οι λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων κ.λπ. Το περιεχόμενο του κειμένου είναι γενικού ενδιαφέροντος αλλά προτιμώνται θέματα σχετικά ?ε την εκπαίδευση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, το περιβάλλον, τις ανθρώπινες σχέσεις, την οικογένεια, τα ταξίδια, τις διακοπές, τα προϊόντα νέας τεχνολογίας, την υγεία, τις διατροφικές συνήθειες και την ψυχαγωγία.

Κατανόηση γραπτού λόγου

Δίνονται 8-10 ερωτήσεις επί του κειμένου.

1 Οι τρεις-τέσσερις (3-4) πρώτες απαιτούν μια «σύντομη απάντηση». Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχονται:
 • Η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί το γενικό νόημα του κειμένου, καθώς και

 • Το πεδίο αναφοράς του ή

 • Το συγκειμενικό του πλαίσιο (δηλαδή ποιος γράφει σε ποιον και για ποιον σκοπό, πού δημοσιεύεται το κείμενο κ.λπ.).

Kατά τη βαθμολόγηση των σύντομων αυτών απαντήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη τα ορθογραφικά και γραμματικά λάθη, εφόσον αυτά δεν εμποδίζουν την επικοινωνία, δηλαδή την κατανόηση της απάντησης από τον βαθμολογητή.

2 Οι υπόλοιπες είναι του τύπου «πολλαπλή επιλογή», δηλαδή ερωτήσεις που απαιτούν από τον υποψήφιο να επιλέξει μεταξύ τριών (3) δυνατών απαντήσεων.

Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί επιμέρους νοήματα του κειμένου, ρητά ή υπαινικτικά διατυπωμένα. Η κατανόηση γραπτού λόγου βαθμολογείται ?ε τριάντα (30) μονάδες στην 100βαθ?η κλίμακα, οι οποίες κατανέμονται στην κάθε ερώτηση ?ε απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων.

Γλωσσική επίγνωση

Δίνονται τρεις (3) δραστηριότητες-ασκήσεις ?ε στόχο τον έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ?ε τρόπο ορθό και κατάλληλο για την κάθε περίσταση. Η κάθε δραστηριότητα-άσκηση περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις. Ειδικότερα ελέγχονται:
 • Η λεξιλογική ικανότητα (επίγνωση σε επίπεδο λέξης).

Με τη δραστηριότητα-άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος χρησιμοποιεί τις κατάλληλες λέξεις από απόψεως σημασίας, κρίνοντας από τα συμφραζόμενα, ?ε τρόπο ορθό από απόψεως γραμματικής.

Τύπος εξέτασης: «συμπλήρωση» ή/και «αντιστοίχιση».
 • Η γραμματική ικανότητα (επίγνωση σε επίπεδο πρότασης).

Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος χρησιμοποιεί τη γλώσσα ?ε γραμματική ορθότητα στο επίπεδο της πρότασης.

Τύπος εξέτασης: «συμπλήρωση».
 • Η πραγματολογική ικανότητα (επίγνωση σε επίπεδο κειμένου).

Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τα στοιχεία εκείνα που εξυπηρετούν τη συνοχή και συνεκτικότητα του λόγου.

Τύπος εξέτασης: «αντιστοίχιση» ή/και «τοποθέτηση στη σωστή σειρά».

Οι δραστηριότητες/ασκήσεις με τις οποίες ελέγχεται η γλωσσική επίγνωση δεν έλκονται υποχρεωτικά από το κείμενο της εξέτασης.

Η γλωσσική επίγνωση βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες στην 100βαθ?η κλίμακα, οι οποίες κατανέμονται ισότιμα σε κάθε ερώτηση, δηλαδή δύο (2) μονάδες κάθε ερώτηση.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΥΦΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Οι υποψήφιοι πρέπει να γραφούν απλά, σωστά και με σύντομες προτάσεις, προσέχοντας να αποδίδουν το ύφος και τη φύση του κειμένου. Για παράδειγμα, αν στην έκθεση πρέπει να γράψουν ένα γράμμα, οφείλουν να καταλάβουν εάν αυτό απευθύνεται σε κάποιον φίλο ή σε κάποιον άγνωστο, οπότε να χρησιμοποιήσουν το ανάλογο ύφος.

Παραγωγή γραπτού λόγου

Δίνεται στους υποψηφίους ένα θέμα και τους ζητείται να συντάξουν, στην ξένη γλώσσα, κείμενο έκτασης περίπου 180-200 λέξεων. Στον αριθμό αυτόν προσμετρώνται όλες οι λέξεις συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων κ.λπ.

Το θέμα διατυπώνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να προσδιορίζεται ?ε σαφήνεια τόσο
 • Η γενική περίσταση επικοινωνίας (δηλαδή ?ε ποια ιδιότητα γράφει ο υποψήφιος, σε ποιον απευθύνεται, ποια σχέση υποτίθεται ότι έχουν μεταξύ τους κ.λπ.), όσο και

 • Η λεκτική/ές πράξη/εις που πρέπει να αναπτύξει ο υποψήφιος (π.χ. να χαιρετήσει, να περιγράψει κάτι, να διηγηθεί κάτι που συνέβη, να διατυπώσει μια άποψη ή επιχειρήματα για κάτι κ.λπ.).

Η παραγωγή γραπτού λόγου μπορεί να είναι
 • περιγραφή ή/και

 • διήγηση ή/και

 • 'Εκφραση άποψης ή/και

 • διατύπωση επιχειρηματολογίας.

Το θέμα της παραγωγής γραπτού λόγου δεν πρέπει να έχει συνάφεια ?ε το περιεχόμενο του κειμένου, το οποίο δίνεται για την κατανόηση του γραπτού λόγου. Η παραγωγή γραπτού λόγου βαθμολογείται ?ε σαράντα (40) μονάδες στην 100βαθ?η κλίμακα.

Η διάρκεια εξέτασης για το μάθημα των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες.

Πρακτικές οδηγίες

Οι υποψήφιοι, όσο γίνεται πιο ψύχραιμα και ?ε αυτοσυγκέντρωση, κατά τη διάρκεια των γραπτών εξετάσεων πρέπει:
 • Να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες (από πού προέρχεται το κείμενο, τι πρέπει να κάνουν κ.λπ.).

 • Να διαβάσουν προσεκτικά το κείμενο και τις ερωτήσεις 2-3 φορές, ?ε σκοπό την πλήρη κατανόησή τους.

 • Να υπογραμμίσουν τα σημεία που θεωρούν δύσκολα. Αν συναντήσουν κάποια άγνωστη λέξη, ας προσπαθήσουν να την εξηγήσουν περιφραστικά, ώστε να αποδώσουν πληρέστερα το νόημα της πρότασης. Τα συμφραζόμενα του κειμένου θα βοηθήσουν στην απόδοση των καλύτερων σημείων.

 • Να ξεκινήσουν να απαντούν στις ερωτήσεις για τις οποίες είναι σίγουροι και να αφήνουν για το τέλος αυτές για τις οποίες αμφιβάλλουν. Με αυτόν τον τρόπο δεν σπαταλούν άδικα τον χρόνο τους.

 • Να γραφούν απλά, σωστά και ?ε σύντομες προτάσεις, προσέχοντας να αποδίδουν το ύφος και τη φύση του κειμένου. Για παράδειγμα, αν στην έκθεση πρέπει να γράψουν ένα γράμμα, οφείλουν να καταλάβουν εάν αυτό απευθύνεται σε κάποιον φίλο ή σε κάποιον άγνωστο, οπότε να χρησιμοποιήσουν το ανάλογο ύφος.

 • Τέλος, πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά το γραπτό τους, πριν το παραδώσουν, για να βεβαιωθούν ότι δεν τους έχουν ξεφύγει λάθη γραμματικά, συντακτικά, νοηματικά ή ορθογραφικά.

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ

ethnos.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ KxgHellas- Πανελλαδικές 2012 - Ξένες Γλώσσες ( Ολη η πληροφόρηση ) UPDATED