Προκήρυξη θέσεων για τον διορισμό ισάριθμου διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας για το εκπαιδευτικό έτος

2012-2013

Η σχολή αξιωματικών της Ελληνικής αστυνομίας προκηρύσσει τις αναγκαίες θέσεις σε διδακτικό προσωπικό (Τακτικό – Αναπληρωματικό),

που θα διορισθεί για να διδάξει στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2012-2013, τα κατωτέρω αναγραφόμενα μαθήματα, κατά έτος σπουδών και αθλητικές ομάδες, με αποζημίωση, που καταβάλλεται για κάθε ώρα διδασκαλίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα ως ακολούθως:


Α΄ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΕΙΣ Τακτ Αναπλ

1. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1 5

2. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1 6

3. ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1 6

4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1 6

5. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1 8

6. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1 6

7α ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ 1 5

7β ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ 1 5

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 2 8

7α ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ 1 8

7β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Θέματα Δακτυλοσκοπίας 1 2

Θέματα Εξερεύνησης 1 2

Θέματα Εγκληματολογικής Φωτογραφίας 1 2

Θέματα Εργαστηρίων ( Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων) 1 2

Θέματα Εργαστηρίου, Χημικών και Φυσικών Εξετάσεων 1 2

Θέματα Εργαστηρίου (Ανάλυση και Βιολογικών Εξετάσεων) 1 2

Θέματα Εργαστηρίων (Δικαστική Γραφολογία και Πλαστότητα Εντύπων και Αξιών) 1 2

Θέματα Εργαστηρίων (Δικαστική Γραφολογία και Πλαστότητα Εντύπων και Αξιών) 1 2

Θέματα Εργαστηρίων Δικαστικής Γραφολογίας και Πλαστότητας Εντύπων και Αξιών(Εξέταση Ψηφιακών Πειστηρίων) 1 2

Θέματα Εργαστηρίων Δικαστικής Γραφολογίας και Πλαστότητας Εντύπων και Αξιών(Πλαστότητα Εγγράφων) 1 2

8. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2 8

9. ΟΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 2 12

10α ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ 2 8

10β ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 8

11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 3 12

12 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ:

Αγγλική 5 15

Γαλλική 1 8


13 ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 8 16

14 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1 8

15 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 4

16 ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥ 1 4

17 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2 12

18 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΚΝΗΣ ΤΑΞΗΣ 2 12


Δ΄ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΕΙΣ Τακτ. Αναπλ

1. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1 8

2. ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1 8

3. ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ(Εμπράγματο- Κληρονομικό) 1 8

4α ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – 1 8

4β ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 1 8

5 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 2 8

6 ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 1 5

7 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 8

8α ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 2 8

8β ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Θέματα χειρισμού ζητημάτων προσερχομένων πολιτών 2 4

Θέματα διαχείρισης πραγματικών περιστατικών σε προσομοιωτικές συνθήκες-Προανακριτικές πράξεις-Ανακριτικές ενέργειες 2 3

Θέματα Δημόσιου Κατηγόρου 2 3

Θέματα εξερεύνησης του χώρου του εγκλήματος 2 2

Θέματα εγκλημάτων κατά ζωής (Ανακριτικές-Υπηρεσιακές ενέργειες) 3 3

Θέματα εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας (Ανακριτικές- Υπηρεσιακές ενέργειες) 3 3

Θέματα εγκλημάτων σωματικών βλαβών (Ανακριτικές- Υπηρεσιακές ενέργειες) 3 3

Θέματα ναρκωτικών (Ανακριτικές- Υπηρεσιακές ενέργειες 3 3

9 ΟΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 2 12

10α ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ 2 8

10β ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 8

11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 3 8

12α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 1 6

12β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΕΜΕΝΤ 1 6

13 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: Αγγλική 5 15

Γαλλική 1 8


14 ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 10 20

15 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1 8

16 ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Πειθαρχικό Δίκαιο 1 5

Κανονισμός Αλληλογραφίας (Α.Ε.Α.) 1 5

17 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2 12

18 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ 1 4

19 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΚΝΗΣ ΤΑΞΗΣ 2 12


ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

(ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ Α΄,Β΄,Γ΄,Δ΄ ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ)

ΘΕΣΕΙΣ Τακτ. Αναπλ.

1 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 4 1

2 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ 2 4

3 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ 2 4

4 ΞΙΦΑΣΚΙΑ 1 3

5 ΣΤΙΒΟΣ 2 3

6 ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 1 2

7 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 1 4

8 ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ 2 3

9 ΧΟΡΟΣ 1 2


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

α. Αίτηση ενδιαφερομένου ιδιώτη (Υπόδειγμα Α1) και αστυνομικών – στρατιωτικών εν ενεργεία (Υπόδειγμα Α2).

β. Υπόμνημα – Δήλωση ατομικών και επαγγελματικών στοιχείων (Υποδείγματα Β1 και Β2).

γ. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου ή τίτλων σπουδών.

δ. Πιστοποιητικό ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), αν οι τίτλοι σπουδών έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

ε. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα, σχετικό με τις σπουδές, το διδακτικό και το συγγραφικό έργο, προϋπηρεσία, καθώς και τυχόν διδακτική εμπειρία

στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας.

στ. Επικυρωμένη Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.

ζ. Μία (1) φωτογραφία έγχρωμη διαστάσεων 4 Χ 4 εκατοστών.

η. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1996, για τους υποψηφίους ιδιώτες (Υπόδειγμα Γ1).

θ. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1996 για τους υποψηφίους εν ενεργεία αστυνομικούς – στρατιωτικούς (Υπόδειγμα Γ2).

ι. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1996 για τους υποψηφίους αξιωματικούς εν αποστρατεία (Υπόδειγμα Δ2).

ια. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου για τους υποψηφίους αξιωματικούς εν αποστρατεία (ε.α), στο οποίο να εμφαίνεται, ότι έχουν αποστρατευθεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.

2. Επισημαίνεται, ότι όσοι υποβάλλουν ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.

3. Συγγραφικό έργο των ενδιαφερομένων, όπως μελέτες, βιβλία κ.λ.π, συναφή με την ειδικότητά τους, να συνυποβάλλεται με τα δικαιολογητικά τους, καθώς και αντίτυπο των εργασιών τους. Πέραν των ανωτέρω, σημειώνεται ότι για την επιλογή των ενδιαφερομένων θα ληφθεί υπόψη: η ιδιότητά τους (Μέλη Δ.Ε.Π, Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι.) και η κατοχή διπλώματος (Διδακτορικού, Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών ή Πτυχίου).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1.- Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά μέχρι 06-04-2012. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις.

2.- Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Λ. Θρακομακεδόνων–101, Αχαρναί Αττικής, ταχυδρομικά ή

αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 08.00΄-13.30΄.


3.- Έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Σπουδών της Σχολής Αξιωματικών (ΤΗΛ. 210-2424165 FAX. 210-2463230), και στην

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην έδρα της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας(Λ. Θρακομακεδόνων 101-Αχαρνές-Αττικής).

kathigitis.orgPosted Image