Από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2012 - 2013 θα αγοραστούν μόνο τα βιβλία της Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας για τις Ε' και ΣΤ' τάξεις του Δημοτικού

Σχολείου, από τα ελεύθερα βοηθήματα που θα υποβληθούν για έγκριση.


Οι διδακτικές σειρές των Γαλλικών και Γερμανικών για τις Ε' και ΣΤ' τάξειςτου Δημοτικού Σχολείου που μπορούν να υποβληθούν στο ΥΠΔΒΜΘ, για έγκριση, πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις

Περισσοτερα εδώ