Το Συμβούλιο της Ευρώπης, απαντώντας στην αναγκαιότητα ενίσχυσης της εκμάθησης γλωσσών, θέσπισε το Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών, ένα ευέλικτο και ποιοτικό εργαλείο που εξυπηρετεί τόσο την προώθηση της γλωσσικής και πολιτισμικής πολυμορφίας, όσο και την ανάπτυξη δεξιοτήτων δια βίου μάθησης των ξένων γλωσσών.

Το Portfolio Γλωσσών είναι ο πολυγλωσσικός ατομικός φάκελος όπου ο κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα αφενός να παρακολουθεί και να καταγράφει την εξελικτική πορεία της οικειοποίησης των γλωσσών που μαθαίνει εντός και

εκτός σχολείου, και αφετέρου να οικοδομεί το πολυπολιτισμικό του profil.


Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών αφορά όχι μόνο στις ξένες γλώσσες, αλλά και στη μητρική γλώσσα των αλλόφωνων μαθητών, καθώς και σε επικοινωνιακές δεξιότητες που ο μαθητής αποκτά εμπειρικοβιωματικά, χωρίς

επίσημη πιστοποίηση.


Το Portfolio ενθαρρύνει τους μαθητές να προσεγγίζουν την κοινωνική πραγματικότητα από πολλές οπτικές γωνίες και σταδιακά να διαμορφώνουν τις προσωπικές τους αξίες, θέσεις και συμπεριφορές.

Το κομβικό σημείο του Portfolio αποτελεί η ανάπτυξη κινήτρων εκμάθησης της γλώσσας μέσα από διεργασίες καλλιέργειας της δεξιότητας του «μαθαίνω πώς να μαθαίνω» και του «μαθαίνω μέσα από την πράξη», δηλαδή μέσα από

τεχνικές ανίχνευσης και επισήμανσης των πραγματικών αναγκών μάθησης, καθώς και ανατροφοδότησης των προσωπικών γνωστικών διαδικασιών έως ότου επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.


Οι βασικές αρχές που θεμελιώνουν τη λειτουργία του Portfolio ως οργανικού στοιχείου της διδασκαλίας και εκμάθησης της ξένης γλώσσας, είναι οι ακόλουθες:

Οδηγός εφαρμογής Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών για το Δημοτικό Σχολείο (για μαθητές 9 - 12 ετών) zip, Οδηγός