ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

  • Πότε επιστρέφονται οι εισφορές του ΕΦΚΑ

    Λοιπή Ιδιωτική Εκπ. Νομοθεσία

    Εκδόθηκε η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για την «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε δικαιούχους, εργοδότες και μισθωτούς ασφαλισμένους». Στις περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών - αυτοαπασχολούμενων, η επιστροφή γίνεται μετά την ετήσια εκκαθάριση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Back to Top