ΔΩΡΟ ΕΟΡΤΩΝ ΠΑΣΧΑ

Όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό, με ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο δικαιούνται από τους εργοδότες τους επίδομα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα.

Το ποσό του Δώρου Πάσχα καταβάλλεται στο ακέραιο εφόσον η σχέση εργασίας των μισθωτών είχε διάρκεια ολόκληρη την χρονική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30ης Απριλίου.

Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται στους δικαιούχους την Μεγάλη Τετάρτη κάθε έτους. Νοείται βέβαια ότι δεν υπάρχει δέσμευση για τον εργοδότη να καταβάλλει το δώρο νωρίτερα απ' αυτή την ημερομηνία.

Α) Το επίδομα εορτών Πάσχα είναι ίσο με το μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβομένους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβομένους με ημερομίσθιο. Επιπλέον συνυπολογίζεται και αναλογία επιδόματος που βρίσκεται πολλαπλασιάζοντας το ποσό του Δώρου με τον συντελεστή 0,04166.

Β) Για τους ωρομισθίους με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου (το σύνολο σχεδόν των καθηγητών στα ξενόγλωσσα φροντιστήρια) το Δώρο Πάσχα είναι ίσο με 2 ημερομίσθια ανά 13 πραγματοποιηθέντα, συν την αναλογία επιδόματος που βρίσκεται πολλαπλασιάζοντας το ποσό του Δώρου με τον συντελεστή 0,04166.

Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι ένας εργαζόμενος για το διάστημα από 1/1 έως 30/4 έλαβε συνολικές αποδοχές 1200 ευρώ. Υπολογίζουμε το σύνολο των ημερών που εργάστηκε κατά το παραπάνω διάστημα (μαζί με τις αργίες που συμπίπτουν στο εβδομαδιαίο ωρολογιακό πρόγραμμα), για παράδειγμα 80 ημέρες εργασίας.

Κάνουμε τους παρακάτω υπολογισμούς:

1) Βρίσκουμε το Μέσο Ημερομίσθιο που είναι το σύνολο των απολαβών από 1/1 έως 30/4 δια των πραγματοποιηθέντων ημερών εργασίας: 1200 ευρώ : 80 = 15 ευρώ.

2) Βρίσκουμε το Ημερομίσθιο Δώρου που είναι οι ημέρες εργασίας δια 13 επί 2, δηλαδή 80 : 13 Χ 2 = 12,30 ευρώ.

3) Βρίσκουμε το Ποσό Δώρου που είναι το Μέσο Ημερομίσθιο επί του Ημερομίσθιου Δώρου, δηλαδή 15 Χ 12, 30 = 184,50 ευρώ

4) Βρίσκουμε την Αναλογία Επιδόματος Δώρου, δηλαδή 184,5 ευρώ Χ 0,04166 = 7,68 ευρώ

5) Βρίσκουμε το Συνολικό Ποσό Δώρου 184,5 (Ποσό Δώρου) + 7,68 (Αναλογία Επιδόματος) = 192,18 ευρώ.

[Πρακτικός τρόπος: Για να βρούμε το Ποσό Δώρου μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε τις συνολικές αποδοχές (1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου) με την αναλογία 2/13, στην συνέχεια βρίσκουμε την Αναλογία Επιδόματος Δώρου και τέλος προσθέσουμε τα δύο ποσά για να βρούμε το συνολικό Ποσό Δώρου].

Γ) Δώρο Πάσχα ανάλογο με το χρόνο πού διήρκησε η εργασιακή τους σχέση δικαιούνται και οι μισθωτοί που έχουν αποχωρήσει από την εργασίας τους πριν από την 30η Απριλίου είτε γιατί απολύθηκαν από τον εργοδότη, είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς.

Χρόνος συνυπολογισμού στο Δώρο Πάσχα

Χρόνος που συνυπολογίζεται στο Δώρο Πάσχα: 1) Ο χρόνος της υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό. 2) Οι άδειες των εργαζόμενων σπουδαστών για συμμετοχή τους στις εξετάσεις. 3) Ημέρες ασθένειας για τις οποίες ο εργαζόμενος δεν επιδοτήθηκε από το ΙΚΑ.

Χρόνος που δεν συνυπολογίζεται στο Δώρο Πάσχα: 1) Οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές. 2) Οι ημέρες της απεργίας. 3) Οι ημέρες ασθένειας για τις οποίες ο εργαζόμενος επιδοτήθηκε από το ΙΚΑ.


enotikiprotovouliavyronas.blogspot.com

Σχετικό άρθρο 1

Στις προϋποθέσεις και τον τρόπο της καταβολής του δώρου του Πάσχα αναφέρεται σε ανακοίνωσή του το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Το δώρο του Πάσχα καταβάλλεται τη Μεγάλη Τετάρτη και το δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που έχουν απασχοληθεί με εξαρτημένη σχέση εργασίας, οποιασδήποτε μορφής και σε οποιοδήποτε εργοδότη.

Το δώρο δεν μπορεί να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα. Υπολογίζεται βάσει των μισθών ή ημερομισθίων που έχουν καταβληθεί μέχρι την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα ή την ημερομηνία της λύσης της εργασιακής σχέσης.

Συγκεκριμένα, όλοι οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο δικαιούνται δώρο Πάσχα ίσο με μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Το δώρο καταβάλλεται ολόκληρο εφόσον η σχέση εργασίας διήρκεσε ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 30 Απριλίου. Οι εργαζόμενοι των οποίων η σχέση εργασίας διήρκεσε μικρότερα χρονικό διάστημα θα πάρουν το δώρο κατ' αναλογία προς τον χρόνο που έχουν εργασθεί.

Στις περιπτώσεις αυτές ως δώρο του Πάσχα υπολογίζεται ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με τον συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8 εργάσιμες ημέρες που έχουν διανυθεί κατά τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους. Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 8ημέρου, υπολογίζεται ανάλογο ποσόν.

Επίσης, οι απασχολούμενοι στα δημόσια, δημοτικά και κοινοτικά έργα, στις εποχιακά εκτελούμενες εργασίες καθώς και οι μισθωτοί που απασχολούνται με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή για εκτέλεση ορισμένου έργου δικαιούνται ως επίδομα Πάσχα δύο ημερομίσθια για κάθε 13 που πραγματοποίησαν στη χρονική περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους ή ανάλογο κλάσμα για κάτω από 8 ή από 13 ημερομίσθια που πραγματοποίησαν αντίστοιχα.

Με ανάλογο τρόπο υπολογίζεται το δώρο του Πάσχα και για τους εργαζομένους με μερική απασχόληση για τους οποίους, όπως τονίζει το ΣΕΠΕ, εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Παράδειγμα

Εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ειδικότητα εργάτη), ο οποίος αμείβεται με την αμοιβή που προβλέπεται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τη μείωση του 22% των αποδοχών. Ο εν λόγω εργαζόμενος είναι άγαμος, χωρίς προϋπηρεσία, με πλήρες ωράριο και έχει απασχοληθεί από 1.1.2012 έως 30.4.2012 (δεν θα λυθεί η εργασιακή σχέση πριν από την 30.4.2012) θα λάβει ως δώρο Πάσχα 392,7 ευρώ.

Για να προκύψει το παραπάνω ποσό πολλαπλασιάζονται 15 ημερομίσθια με τα 26,18 ευρώ, το ημερομίσθιο δηλαδή που ισχύει από την εφαρμογή του νέου νόμου στις 14.2.2012, και την εκδοθείσα Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο ίδιος εργαζόμενος χωρίς τη μείωση που προβλέπει ο Ν. 4046/2012 και η σχετική Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου θα ελάμβανε δώρο Πάσχα 503,55 ευρώ με το παλαιό ημερομίσθιο. Δηλαδή, 15 ημερομίσθια Χ 33,57 ευρώ = 503,55 ευρώ.

Το δώρο Πάσχα υπόκεινται, όπως και οι τακτικές αποδοχές, σε όλες τις κρατήσεις και εισφορές που προβλέπονται για τους οικείους ασφαλιστικούς Οργανισμούς ή Λογαριασμούς Κοινωνικής Πολιτικής.

zougla.gr


Σχετικό άρθρο 2

Το Δώρο του Πάσχα καταβάλλεται τη Μεγάλη Τετάρτη και το δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, που έχουν απασχοληθεί με εξαρτημένη σχέση εργασίας, οποιασδήποτε μορφής και σε οποιοδήποτε εργοδότη. Το Δώρο δεν μπορεί να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα. Καταβάλλεται τη Μεγάλη Τετάρτη και υπολογίζεται βάσει των μισθών ή ημερομισθίων που έχουν καταβληθεί μέχρι την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα ή την ημερομηνία της λύσης της εργασιακής σχέση.

Συγκεκριμένα, όλοι οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο δικαιούνται Δώρο Πάσχα, ίσο με μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Το δώρο, καταβάλλεται ολόκληρο εφόσον η σχέση εργασίας διήρκησε ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 30 Απριλίου. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σχέση εργασίας διήρκεσε μικρότερα χρονικό διάστημα θα πάρουν το Δώρο κατ' αναλογία προς τον χρόνο που έχουν εργασθεί.

Στις περιπτώσεις αυτές ως Δώρο του Πάσχα υπολογίζεται ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με τον συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8 εργάσιμες ημέρες που έχουν διανυθεί κατά την χρονική περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 8ημέρου, υπολογίζεται ανάλογο ποσόν.

Επίσης, οι απασχολούμενοι στα δημόσια, δημοτικά και κοινοτικά έργα, τις εποχιακά εκτελούμενες εργασίες καθώς και οι μισθωτοί που απασχολούνται με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή για εκτέλεση ορισμένου έργου δικαιούνται ως επίδομα Πάσχα δύο ημερομίσθια για κάθε 13 που πραγματοποίησαν στη χρονική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους, ή ανάλογο κλάσμα για κάτω από 8 ή από 13 ημερομίσθια που πραγματοποίησαν αντίστοιχα.

anatolh.com
Posted Image