Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Κ.Υ.Α. αριθμ. 10135/18.11.2012

Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ της περίπτωσης 18 της υποπαραγράφου Θ.3 και της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Θ.5 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012, για τα Κ.Ξ.Γ. ορίζεται:

· Για χορήγηση άδειας 500€

· Για τροποποίηση άδειας 250€

(μετεγκατάσταση ή προσθήκη νέας δομής /

επέκταση ή αλλαγή χρήσης

· Για επικαιροποίηση άδειας 200€

· Για μεταβίβαση άδειας 500€

Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από την 1η Μαΐου 2013.