Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο των πρόσφατων επαφών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με τα Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών για το θέμα της Επάρκειας Διδασκαλίας και με αφορμή τη συνέντευξη του Υπουργού κου Φίλη στις 16-6-2016 σχετικά με:

α) τη θεσμοθέτηση προϋποθέσεων για τη χορήγηση επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών, καθώς εκκρεμούν στο Υπουργείο περίπου 10.000 σχετικές αιτήσεις, και

β) την εξέταση των περίπου 3.000 φάκελων/αιτήσεων για την επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων αποφοίτων Κολλεγίων από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,

αποφάσισε:

  • να επιβεβαιώσει άλλη μια φορά την πάγια και διεθνώς επιστημονικά τεκμηριωμένη θέση ότι η διδασκαλία ξένης γλώσσας προϋποθέτει πανεπιστημιακού επιπέδου σπουδές στο σχετικό γνωστικό αντικείμενο, δηλαδή σπουδές σε Τμήματα Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας,
  • να δηλώσει ότι τα Τμήματα αυτά είναι τα μόνα αρμόδια να πιστοποιούν την παιδαγωγική - διδακτική επάρκεια των πτυχιούχων στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας,
  • να εκφράσει για πολλοστή φορά την έντονη διαμαρτυρία του για τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση των πτυχίων και την υπονόμευση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων Σχολών ΑΕΙ (με πιστοποιημένη παιδαγωγική επάρκεια), μέσω της εξομοίωσής τους με τους κατόχους γλωσσικής επάρκειας.

Καλούμε, συνεπώς, το ΥΠ.Π.Ε.Θ.

  1. ως προς τις εκκρεμείς 10.000 αιτήσεις για χορήγηση «επάρκειας»:
  • να προβεί άμεσα στην κατάργηση του θεσμού της χορήγησης «επάρκειας διδασκαλίας» σε κατόχους πιστοποιητικών γλωσσομάθειας. Για τη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας, εκτός από την άριστη γνώση του γλωσσικού συστήματός της, για την οποία απαιτούνται γλωσσολογικές σπουδές, είναι απαραίτητη η γνώση της Λογοτεχνίας, της Ιστορίας και του Πολιτισμού των χωρών στις οποίες αυτή ομιλείται. Πρωτίστως, προϋποθέτει την άριστη και σε πανεπιστημιακό επίπεδο κατάρτιση στα ειδικά θέματα της Διδακτικής των Γλωσσών,
  • να αποδεχτεί το αυτονόητο γεγονός ότι ουδεμία «επιμόρφωση» γλωσσομαθών με πιστοποιημένη άριστη γνώση της ξένης γλώσσας δεν μπορεί να υποκαταστήσει τετραετή κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών,

και

  1. ως προς την επαγγελματική αναγνώριση των 3.000 αποφοίτων Κολλεγίων:
  • σε περίπτωση που προβεί σε θεσμοθέτηση των επαγγελματικών προσόντων αποφοίτων Κολλεγίων, να αποκλείει την πρόσβασή τους στο επάγγελμα του διδάσκοντος ξένη γλώσσα, δεδομένου ότι η κατάρτιση των καθηγητών απαιτεί έναν πλήρη και μάλιστα πανεπιστημιακού επιπέδου κύκλο σπουδών, ο οποίος περιλαμβάνει γνωστικά αντικείμενα Γλωσσολογίας, Λογοτεχνίας, Ιστορίας, Πολιτισμού και βεβαίως Διδακτικής των Γλωσσών,

και

  • να αποδεχτεί το επίσης αυτονόητο γεγονός ότι ουδεμία «συμπληρωματική κατάρτιση», όπως και κανένα «πρόγραμμα εξομοίωσης» δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις απαιτούμενες πανεπιστημιακές σπουδές.

Δηλώνουμε ότι είμαστε στη διάθεση του Υπουργείου για παροχή κάθε είδους επιστημονικών στοιχείων που τεκμηριώνουν τις ανωτέρω θέσεις μας, οι οποίες συνάδουν με τη διεθνή πρακτική και συμβάλλουν στη διασφάλιση αξιόπιστης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Τέλος, το Τμήμα αποφάσισε το παρόν ψήφισμα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος, να σταλεί στο ΥΠ.Π.Ε.Θ., στα Ξενόγλωσσα Τμήματα του Ε.Κ.Π.Α. και του Α.Π.Θ., στους Συλλόγους Καθηγητών Ξένων Γλωσσών και να ενημερώσει σχετικά την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. και τη Σύγκλητο.

Εκ μέρους του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ Η Πρόεδρος του Τμήματος

Καθ. Α. Αντωνοπούλου