Ερώτηση Β. Γιόγιακα για «Πρόβλεψη κυρώσεων για παρανόμως λειτουργούσες εκπαιδευτικές δομές»

Στο ν.4093/2012 (Υποπαράγραφος Θ3, περ. 2) προβλέπεται η χορήγηση διοικητικής άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, Φροντιστηρίου και...
Κέντρου Ξένων Γλωσσών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και Ν.Π.Δ.Δ. με απόφαση του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Στο παραπάνω νόμο δεν υπάρχει ωστόσο πρόβλεψη των κυρώσεων στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι παραπάνω εκπαιδευτικές δομές λειτουργούν δίχως διοικητική άδεια.

Στο υπ’ αριθ. 99618/Α5/16-6-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναφέρεται ότι, ενώ η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου, η Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε. και οι κατά τόπους Εισαγγελικές Αρχές ενημερώνονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. όταν διαπιστώνεται λειτουργία μη αδειοδοτημένων Κέντρων Ξένων Γλωσσών, ουδείς έχει δυνατότητα παρέμβασης λόγω ακριβώς της μη πρόβλεψης κυρώσεων στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Η παράλειψη αυτή έχει αποτέλεσμα τη διαμόρφωση συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού των μη αδειοδοτημένων με τις νομίμως λειτουργούντες εκπαιδευτικές δομές (Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών) που αποβαίνει εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος και των εκπαιδευόμενων πολιτών. Με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ξένων Γλωσσών αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο προσφυγής στη Δικαιοσύνη για την αποκατάσταση της υλικής ή ηθικής βλάβης των εννόμων συμφερόντων των μελών της που προκαλούνται από ενέργεια ή παράλειψη ενέργειας διοικητικής αρχής.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Εάν προτίθεται να εισάγει τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, εισάγοντας κυρώσεις στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εκπαιδευτικές δομές (Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών) λειτουργούν δίχως τη νομίμως προβλεπόμενη άδεια.