Η ΓΣ του Τμήματος Αγγλικής του ΑΠΘ με αριθ. 424/22-9-2016 αποφάσισε ότι το Τμήμα Αγγλικής είναι αντίθετο προς τη χορήγηση επάρκειας διδασκαλίας σε κατόχους πιστοποιητικών γλωσσομάθειας και, ως εκ τούτου, αρνείται να αναλάβει την επιμόρφωσή τους για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας.

Το Τμήμα έχει προτείνει στο Υπουργείο τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου κέντρου χορήγησης του εν λόγω Πιστοποιητικού που θα αναλάβει όχι μόνον τους συγκεκριμένους κατόχους πιστοποιητικών γλωσσομάθειας αλλά και όλους/όλες τους/τις αποφοίτους σχολών των δημοσίων πανεπιστημίων που επιθυμούν να διοριστούν στην εκπαίδευση και χρειάζονται το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας και το οποίο δεν προσφέρεται από τα Τμήματα των πανεπιστημίων που αποφοίτησαν”.

Βάση Υπουργικής Απόφασης πρόγραμμα διδακτικής των ξένων γλωσσών θα πρέπει να παρακολουθήσουν όσοι κατέθεσαν αίτηση για την εξασφάλιση επάρκειας άδειας διδασκαλίας από 26-03-2014 έως και τις 8 Φεβρουαρίου του 2017, ημέρα δημοσίευσης της ΥΑ για την επάρκεια διδασκαλίας.

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν καταθέσει αίτηση για χορήγηση επάρκειας, από 26-03-2014 (ημερομηνία έκδοσης του ν. 4250/2014, ΦΕΚ Α’ 74/26032014), έως και τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και πληρούν τις προϋποθέσεις, σχετικά με τη γνώση της ξένης γλώσσας και απόδειξης αυτής σε «…επίπεδο Γ2(C2), …», λαμβάνουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς παρακολούθησης Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, που διοργανώνεται από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής.

Η επάρκεια χορηγείται με την υποβολή του πιστοποιητικού του άρθρου 4 περ. γ.

Δείτε εδώ τί ισχύει για την άδεια διδασκαλίας και την Επάρκεια