Τα κριτήρια χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, καθορίζονται με νέα απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στην απόφαση, που τροποποιεί παλαιότερη, καθορίζονται οι κάτοχοι επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία γλωσσών, η χορήγηση επάρκειας προσόντων σε πτυχιούχους του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του ΔΠΘ, του ΕΑΠ και του Ιονίου Πανεπιστημίου και οι διαδικασίες υποβολής των δικαιολογητικών.

«Τροποποίηση της αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών» (ΦΕΚ Β’ 324, διόρθωση σφάλματος στο Β’ 562)

Τροποποιούμε την αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 υπουργική απόφαση «Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών» (ΦΕΚ Β’ 324, διόρθωση σφάλματος στο Β’ 562) ως ακολούθως :

 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή των Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, μετά από αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας των πτυχίων τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., διαθέτουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία των γλωσσών αυτών σε κέντρα ξένων γλωσσών.

 1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2

Κάτοχοι επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία άλλων γλωσσών

Οι πτυχιούχοι Τμημάτων ξένων γλωσσών και φιλολογιών, άλλων από αυτές του άρθρου 1, Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, μετά από αναγνώριση ισοτιμίας των πτυχίων τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόσον κατέχουν Πιστοποιητικό/Βεβαίωση Ελληνομάθειας (επιπέδου τουλάχιστον Β2) για την περίπτωση των μη Ελλήνων πολιτών, καθώς και οι πτυχιούχοι :

α. του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (κατεύθυνση ρωσικής γλώσσας και φιλολογίας) του ΕΚΠΑ, εφόσον έχουν συμπληρώσει 30 ECTS του Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας με τη λήψη του πτυχίου τους,

β. του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, χωρίς αναγραφή κατεύθυνσης σε αυτό, εφόσον έχουν συμπληρώσει 30 ECTS του Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας με τη λήψη του πτυχίου τους,

γ. του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, εφόσον έχουν συμπληρώσει 30 ECTS του Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας με τη λήψη του πτυχίου τους,

δ. του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, εφόσον έχουν συμπληρώσει 30 ECTS του Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας με τη λήψη του πτυχίου τους,

διαθέτουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία των αντίστοιχων γλωσσών σε κέντρα ξένων γλωσσών.

 1. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 3

Χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία της αντίστοιχης ξένης γλώσσας σε πτυχιούχους του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του ΔΠΘ, του ΕΑΠ και του Ιονίου Πανεπιστημίου.

 1. Χορηγείται επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία της αντίστοιχης ξένης γλώσσας μετά από επιτυχή παρακολούθηση Προγράμματος διδακτικής των ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS που διοργανώνεται από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής σε πτυχιούχους: α. του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του ΔΠΘ, β. του Προγράμματος Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ, με έτος εισαγωγής από 2013-2014 και εξής,

γ. του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου,

δ. του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,

 1. Το πρόγραμμα Διδακτικής των ξένων γλωσσών (δια ζώσης, εξ αποστάσεως ή με τη μέθοδο του blended learning) οργανώνεται από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της ημεδαπής. Το πρόγραμμα σπουδών, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις

συμμετοχής υποβάλλονται για έγκριση στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της 6117/Α5/13-1-2017 (ΦΕΚ 324 Β’) Υπουργικής απόφασης, ήτοι από 8-2-2017 και κάθε έτος μέχρι 30/9 για ανανέωση της έγκρισης ή υποβολή νέου προγράμματος.

 1. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 4 Δικαιολογητικά

 1. Οι ενδιαφερόμενοι του άρθρου 2 υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία, ήτοι τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., την πράξη αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, το Πιστοποιητικό/Βεβαίωση Ελληνομάθειας, καθώς και βεβαίωση του Πανεπιστημίου ότι έχουν συμπληρώσει 30 ECTS του Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας με τη λήψη του πτυχίου τους, όπου απαιτείται καθένα από αυτά.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι του άρθρου 3 υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία, ήτοι το Τμήμα Δ΄ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. αίτηση για χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την αλήθεια και την ακρίβεια των προσκομιζόμενων φωτοαντιγράφων,

β. φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,

γ. φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης του Προγράμματος διδακτικής της ξένης γλώσσας ίσου με 30 ECTS που διοργανώνεται από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 3,

δ. φωτοαντίγραφο πτυχίου.

 1. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:

‘Αρθρο 5

Τρόπος υποβολής δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι του άρθρου 3 υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Δ΄ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), οι ίδιοι ή μέσω τρίτου που φέρει νόμιμη εξουσιοδότηση ή τα αποστέλλουν ταχυδρομικώς. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.

 1. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 6 Μεταβατικές ρυθμίσεις

 1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που κατέθεσαν αίτηση για χορήγηση επάρκειας, από 26-03- 2014 (ημερομηνία έκδοσης του Ν. 4250/2014, ΦΕΚ Α’ 74/26-03-2014), έως και την 8-2- 2017, (ημερομηνία δημοσίευσης της 6117/13-1-2017 (ΦΕΚ 324 Β’) Υπουργικής Απόφασης), εφόσον α) έως και την 8-2-2017 ήταν κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Λυκείου και β) πληρούσαν, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους, τις προϋποθέσεις, σχετικά με τη γνώση της ξένης γλώσσας σε επίπεδο άριστης γνώσης (Γ2/C2), λαμβάνουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς παρακολούθησης Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, που διοργανώνεται από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής και εφόσον κατέχουν Πιστοποιητικό/Βεβαίωση Ελληνομάθειας (επιπέδου τουλάχιστον Β2) για την περίπτωση των μη Ελλήνων πολιτών. Το ως άνω Πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στους ανωτέρω και θα λειτουργήσει μόνο κατά τα ακαδημαϊκά

έτη 2017-2018 και 2018-2019. Μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, το Πρόγραμμα δεν θα παρέχεται πλέον.

 1. Η επάρκεια χορηγείται μετά την υποβολή στο Τμήμα Δ’ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, του πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης του ανωτέρω Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών και του Πιστοποιητικού/Βεβαίωσης Ελληνομάθειας (επιπέδου τουλάχιστο Β2) για την περίπτωση των μη Ελλήνων πολιτών. Συνυποβάλλονται, εφόσον δεν υποβλήθηκαν με την αίτηση, φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, και τα δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1, ήτοι α. φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου, β. ο απαιτούμενος για την απόδειξη της άριστης γνώσης της ξένης γλώσσας τίτλος ή πιστοποιητικό γλωσσομάθειας χορηγηθέν από φορείς πιστοποιημένους και αναγνωρισμένους από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της γλώσσας σε άριστο επίπεδο. Ο τίτλος ή το Πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση εκ του πρωτοτύπου. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφέρομενους της παραγράφου 1 αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου που φέρει νόμιμη εξουσιοδότηση ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο Τμήμα Δ΄ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.). Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.
 1. Το πρόγραμμα Διδακτικής των ξένων γλωσσών (δια ζώσης, εξ αποστάσεως ή με τη μέθοδο του blended learning) οργανώνεται από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της ημεδαπής. Το πρόγραμμα σπουδών υποβάλλεται για έγκριση στο ΥΠ.Π.Ε.Θ., εντός αποκλειστικής προθεσμίας μέχρι την 8η Ιουνίου 2017. Στην πρόταση του προγράμματος που υποβάλλεται θα πρέπει να γίνεται αναφορά στον τρόπο παροχής της διδασκαλίας (δια ζώσης, εξ αποστάσεως, μεικτή διδασκαλία), να καθορίζονται οι στόχοι αυτού, να γίνεται παρουσίαση του αντικειμένου διδασκαλίας (αριθμός και περιεχόμενο θεματικών ενοτήτων), να προσδιορίζονται οι μέθοδοι Διδασκαλίας, τα μαθησιακά αποτελέσματα, ο τρόπος αξιολόγησης, να καθορίζεται ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας και τέλος να γίνεται αναφορά στο κόστος των διδάκτρων.
 1. Το άρθρο 7 καταργείται

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.