Το Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών καλεί τους/τοις απόφοιτους του Τμήματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παρακολούθηση του προγράμματος (ΦΕΚ Β’595/22-2-18) διδακτικής των ξένων γλωσσών για την χορήγηση επάρκειας για την διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξενών γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, του Δ.Π.Θ.

{ad}

Περίοδος αιτήσεων από την Παρασκευή 09/03/2018 έως και Παρασκευή 16/03/2018.

Δικαιολογητικά:

1)Αίτηση του/της υποψηφίου/ας (επισυνάπτεται στον δικτυακό τόπο του Τμήματος)

2) Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας

Η αίτηση συμπληρώνεται, υπογράφεται από τον/την υποψήφιο/α.

Τα δικαιολογητικά σαρώνονται σε αρχεία του τύπου PDF.

Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της

Γραμματείας του Τμήματος: [email protected]

Η Πρόεδρος του Τμήματος ΓΦΠΠΧ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ το Πρόγραμμα απευθύνεται στους αποφοίτους του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Για την εγγραφή και παρακολούθηση του Προγράμματος θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Πανεπιστήμιο, έτσι όπως αποτυπώνονται στο εγκριθέν Πρόγραμμα. Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα καταβάλλονται τέλη παρακολούθησης, ποσού 400 ευρώ. Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος δεν εξασφαλίζει τη χορήγηση επάρκειας, εφόσον δεν πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της 6117/13-1-2017 υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 77728/Ν1/11-5-2017 υπουργικής απόφασης.

2. Οι απόφοιτοι που έχουν παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών κάποιο από τα προαπαιτούμενα μαθήματα του εγκριθέντος προγράμματος υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα υπόλοιπα μαθήματα που υπολείπονται προκειμένου να συμπληρώσουν τα 30 ECTS με ανάλογη μείωση των τελών παρακολούθησης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι απόφοιτοι να έχουν αξιολογηθεί στην γλώσσα επιλογής σε όλα τα εξάμηνα με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 8. Σε διαφορετική περίπτωση τους δίνεται η δυνατότητα να εξεταστούν σε αυτή προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάκτηση του απαραίτητου επιπέδου γλωσσομάθειας. Τα εξέταστρα αυτά ορίζονται στο ποσό των 50 ευρώ. Σε περίπτωση που οι απόφοιτοι έχουν ήδη συγκεντρώσει κατά τη φοίτησή τους 30 ECTS στα παρεχόμενα από το πρόγραμμα μαθήματα και έχουν αξιολογηθεί στη γλώσσα επιλογής σε όλα τα εξάμηνα με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 8, λαμβάνουν ατελώς βεβαίωση ολοκλήρωσης του παρόντος προγράμματος.

3. Για την παρακολούθηση του προγράμματος, απαιτείται η υποβολή αίτησης του ενδιαφερόμενου στο Δ.Π.Θ. εντός της προθεσμίας και με τη διαδικασία που θα ορίσει το Πανεπιστήμιο. Στην αίτηση πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφονται τα πλήρη προσωπικά στοιχεία του αιτούντος και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν «Πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία της γλώσσας επιλογής σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS» από το Πανεπιστήμιο, το οποίο θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της 6117/13-1-2017 υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ. 77728/Ν1/11-5-2017 υπουργικής απόφασης, στο Τμήμα Δ ́ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προκειμένου να αιτηθούν τη χορήγηση επάρκειας διδασκαλίας των ξένων γλωσσών σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

4. Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και θα υποβληθεί για ανανέωση της έγκρισης μέχρι 30-9-2018. Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου για την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και για την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής σε αυτό, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Θ.: www.duth.gr και του ΥΠ.Π.Ε.Θ: www.minedu.gov.gr. Το εγκριθέν Πρόγραμμα, έτσι όπως υπεβλήθη από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και παρατίθεται στο παράρτημα, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.