Το Σχέδιο Νόμου για τις νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Τι προβλέπει για τη διοίκηση, τον έλεγχο και την εποπτεία των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα: Άδεια διδασκαλίας ξένων γλωσσών: Τι προβλέπεται στο σχέδιο νόμου για τις δομές

Στην παρ. 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Η περίπτ. ε΄ αντικαθίσταται ως εξής: «ε) Στην έδρα κάθε περιφέρειας του Κράτους λειτουργεί Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία υπάγεται στον Γενικό/Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης προΐσταται Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, που προέρχεται από εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.»

β) Η περίπτ. ζ΄ αντικαθίσταται ως εξής: «ζ) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης υπάγονται στο Γενικό/Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ασκούν τη διοίκηση, τον έλεγχο και την εποπτεία των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και φροντιστηρίων, των λοιπών στελεχών της εκπαίδευσης και όλων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στην περιοχή τους, εκτός των αρμοδιοτήτων που ρητά επιφυλάσσει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με απόφασή του.»

«Άρθρο 26

Διαδικασία ελέγχων και επιβολής κυρώσεων στους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης (Κολλέγιο, Ι.ΕΚ., Κ.Δ.Β.Μ.)

  1. Για κάθε παράβαση της νομοθεσίας για την αδειοδότηση, οργάνωση και τη λειτουργία των φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης, επιβάλλεται στους φορείς που αδειοδοτούνται ως Κολλέγια, Ι.Ε.Κ., Κ.Δ.Β.Μ. Ένα και Δύο ύστερα από προηγούμενη πρόσκλησή τους για υποβολή των απόψεών τους διοικητική κύρωση με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας.
  2. Οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης αποτελούν τους φορείς ελέγχου των ανωτέρω φορέων. Οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης που διεξάγουν ελέγχους οφείλουν να επιδεικνύουν στον ελεγχόμενο τα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως εντολή ελέγχου, καθώς και τα έγγραφα ταυτοποίησής τους, όπως δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται: αα) να δέχονται τον έλεγχο στο χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας, καθώς και στο χώρο που τηρούνται έγγραφα, παραστατικά και στοιχεία και ββ) να εφοδιάζουν τους ελεγκτές με τα ζητούμενα κάθε φορά αληθή στοιχεία.
  1. Με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον Κανονισμό Λειτουργίας της παρ. 3 του άρθρου 17 εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις των ελεγκτικών οργάνων, δίνονται κατευθυντήριες γραμμές για την άσκηση των ελέγχων, καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία επιβολής των κυρώσεων του άρθρου 25Α και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης και καθορίζονται τα υποδείγματα των εντύπων, εκθέσεων και εγγράφων που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο.
  2. Στις περιπτώσεις ελέγχων, το ελεγκτικό όργανο που βεβαιώνει την παράβαση συντάσσει Έκθεση Ελέγχου στην οποία αναγράφονται: α) τα στοιχεία της ταυτότητας του παραβάτη, β) ο χρόνος και ο τόπος τελέσεως της παράβασης και γ) συνοπτική περιγραφή της παράβασης. Η Έκθεση Ελέγχου υπογράφεται από το όργανο που βεβαιώνει την παράβαση και τον παραβάτη. Εάν ο τελευταίος αρνείται να υπογράψει, γίνεται σχετική μνεία από το ελεγκτικό όργανο. Σε κάθε περίπτωση η Έκθεση Ελέγχου κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης από το ελεγκτικό όργανο. Αν προβλέπεται ως κύρωση η ανάκληση άδειας, υποβάλλεται αναλυτική Έκθεση Ελέγχου.
  3. Η Έκθεση Ελέγχου κοινοποιείται αμελλητί και σε αυτόν που τον αφορά με την επισήμανση ότι έχει δικαίωμα να υποβάλλει έγγραφο υπόμνημα με τις απόψεις του, σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της εν λόγω Έκθεσης Ελέγχου. Η κύρωση επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την υποβολή των απόψεων ή την άπρακτη πάροδο της προβλεπόμενης προθεσμίας των πέντε (5) ημερών και κοινοποιείται με απόδειξη στον παραβάτη.
  4. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του νόμου δεν θίγουν ειδικότερες κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 26A

Παραβάσεις και Κυρώσεις στους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης

  1. Οι προβλεπόμενες παραβάσεις με τις κυρώσεις τους είναι οι εξής:

ΠΑΡΑΒΑΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

(ποσά σε €)

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(ΚΟΛΛΕΓΙΟ, Ι.Ε.Κ.,

Κ.Δ.Β.Μ.)

ΚΟΛΛΕΓΙΟ Ι.Ε.Κ.

Κ.Δ.Β.Μ.

Παροχή υπηρεσιών, ανάλογων των παρεχόμενων από τους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης, χωρίς

σχετική άδεια

50.000 €

Διακοπή

λειτουργίας με

σφράγιση της

εγκατάστασης και αφαίρεση όλων των

σχετικών επιγραφών

Παροχή υπηρεσιών, ανάλογων των παρεχόμενων από τους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης μετά από ανάκληση άδειας σύμφωνα με το ν.

4093/2012

50.000 €

Διακοπή

λειτουργίας με

σφράγιση της

εγκατάστασης και αφαίρεση όλων των σχετικών επιγραφών

Παράβαση εκ μέρους του φορέα των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας σύμφωνα με το ν.4093/2012, εφόσον η παράβαση

διαπιστώνεται κατά τη διαδικασία ελέγχου από την υπηρεσία

σύμφωνα με το άρθρο

30.000 €

Οριστική ανάκληση της άδειας

26Α

Παράβαση των προϋποθέσεων αδειοδότησης

σύμφωνα με το ν.4093/2012 μετά από υποδείξεις της εποπτεύουσας αρχής κατά τη διαδικασία επικαιροποίησης ή

τροποποίησης.

Οριστική ανάκληση της άδειας

Παράλειψη ορισμού και δήλωσης στην εποπτεύουσα αρχή του Διευθυντή, του Υποδιευθυντή και του λοιπού διοικητικού

προσωπικού

2.000 €

Υποχρέωση

ορισμού αμελλητί Διευθυντή,

Υποδιευθυντή και λοιπού διοικητικού προσωπικού

Παραπλάνηση ή παραπληροφόρηση καταναλωτών σχετικά με τις παρεχόμενες

υπηρεσίες του φορέα.

3.000 €

Άμεση θεραπεία της παράβασης

Παροχή

προγραμμάτων που δεν έχουν πιστοποιηθεί

από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

5.000 €

Άμεση διακοπή των προγραμμάτων

Παροχή υπηρεσιών, εκχωρημένων σε άλλους τύπους φορέων

εκπαίδευσης και

5.000 €

Άμεση διακοπή της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών

κατάρτισης,

Υλοποίηση

προγραμμάτων με όρους που αποκλίνουν από το πιστοποιημένο, από τον ΕΟΠΠΕΠ, πρόγραμμα

3.000 €

Άμεση θεραπεία της παράβασης

Μη τήρηση των προβλεπόμενων για τους φορείς αρχείων και εντύπων, καθώς και μη υποβολή στην εποπτεύουσα αρχή των προβλεπόμενων

στοιχείων

1.000 €

Άμεση θεραπεία της παράβασης

Μη υποβολή στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. των

προβλεπόμενων

στοιχείων

3.000 €

Άμεση θεραπεία της παράβασης

Παράνομη χορήγηση κάθε είδους

βεβαιώσεων σπουδών

10.000 €

Άμεση θεραπεία της παράβασης

Παρεμπόδιση

άσκησης εποπτείας από την εποπτεύουσα αρχή

10.000 €

Αν επαναληφθεί η ίδια παράβαση,

ανακαλείται η άδεια

  1. Η διακοπή της λειτουργίας επέρχεται με τη σφράγιση της εγκατάστασης και την αφαίρεση όλων των σχετικών επιγραφών και πραγματοποιείται μετά την αποστολή σχετικού αιτήματος του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς προς τις κατά τόπο αρμόδιες αστυνομικές αρχές της περιοχής στην οποία λειτουργεί παράνομα ο φορέας.
  1. Αν ο υπόχρεος, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής απόφασης, προβεί σε καταβολή του προστίμου και προσκομίσει αποδεικτικό καταβολής, εντός τριάντα (30) ημερών από την καταβολή, στην αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, το ύψος του επιβληθέντος προστίμου μειώνεται στο ήμισυ. Αν σε διάστημα ενός έτους διαπιστωθεί ότι ο παραβάτης έχει υποπέσει στην ίδια παράβαση του νόμου το πρόστιμο διπλασιάζεται.
  2. Τα διοικητικά πρόστιμα εξοφλούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή δια ηλεκτρονικής διαδικασίας σε πληροφοριακό σύστημα, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν.δ. 356/1974, Α΄ 90) και αποδίδονται κατά ποσοστό 100% στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ως ημερομηνία εξόφλησης νοείται η ημερομηνία καταβολής του σχετικού προστίμου, όπως αυτή παρουσιάζεται διά της ηλεκτρονικής διαδικασίας στο πληροφοριακό σύστημα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής καταβολής του προστίμου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»