Το Σχέδιο Νόμου για τις νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Τι προβλέπει για το πληροφοριακό σύστημα για φροντιστηρια και κέντρα ξένων γλωσσών

Πληροφοριακό σύστημα για φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών - Διάταξη με την οποία προβλέπεται η ίδρυση πληροφοριακού συστήματος στο Υπουργείο Παιδείας για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για τις Δομές Υποστήριξης.

Στόχος είναι η συλλογή στατιστικών στοιχείων, ο έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας περί φροντιστηρίων και η καταπολέμηση της αδήλωτης η υποδηλωμένης εργασίας.

Το νομοσχέδιο για τις Δομές Υποστήριξης όπως αναρτήθηκε στη Βουλή


Διαβάστε περισσότερα: Τι προβλέπεται για την εποπτεία ιδιωτικών σχολικών μονάδων Κέντρων Ξένων Γλωσσών και φροντιστηρίων - Κυρώσεις -

Άρθρο 116 - Η παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. α) Προς το σκοπό του ελέγχου εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας περί φροντιστηρίων δημιουργείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πληροφοριακό σύστημα στο οποίο, με συνεχή ενημέρωση και σε πραγματικό χρόνο, καταχωρούνται τα στοιχεία του παρόντος άρθρου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής υπουργικών αποφάσεων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας, ο αρμόδιος διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος, ο τρόπος εφαρμογής και υλοποίησης, η διαδικασία καταχώρισης, η πρόσβαση των αρμοδίων υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα, η διαδικασία συλλογής στοιχείων και εξαγωγής στατιστικών αναφορών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

β) i) Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο ανωτέρω πληροφοριακό σύστημα, ετησίως και κάθε φορά που επέρχεται τροποποίησή τους:

iα) Το αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων, από το οποίο πρέπει να προκύπτουν το κάθε μάθημα και τμήμα ανά μέρα και διδακτική ώρα, η αίθουσα στην οποία διδάσκεται κάθε μάθημα και ο διδάσκων/καθηγητής.

iβ) Τα τμήματα που έχουν συγκροτηθεί από το φροντιστήριο, το πλήθος των μαθητών ανά τάξη Γυμνασίου και Λυκείου, τα διδασκόμενα μαθήματα και το

πλήθος των εβδομαδιαίων ωρών τους ανά τμήμα του φροντιστηρίου, καθώς και πίνακα διδασκόντων στον οποίο περιλαμβάνονται ο Α.Φ.Μ του διδάσκοντος, η ειδικότητα και το πλήθος ωρών διδασκαλίας στο συγκεκριμένο φροντιστήριο.

  1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα λοιπά στοιχεία που καταχωρούν ηλεκτρονικά οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών στο ανωτέρω πληροφοριακό σύστημα.
  • Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσβασης των αποκεντρωμένων οργάνων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πληροφοριακό σύστημα του παρόντος.

γ) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος με άλλα πληροφοριακά συστήματα και αρχεία. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσβασης των αρμόδιων υπηρεσιών στα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος.

δ) i) Η καταχώρηση των ανωτέρω στοιχείων επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

  1. ii) Η μη έγκαιρη καταχώρηση, ή η καταχώρηση ψευδών στοιχείων επισύρει ποινή προστίμου, το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του οποίου ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών.»