Υποχρέωση γιαανανέωση αδειών διδασκαλίας σε Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) έως 30/11/2021

Διευκρινήσεις από Europalso

Αναφορικά με τις ανανεώσεις αδειών διδασκαλίαςπου χρειάζεται να υποβληθούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι 30.11.2021, σας διευκρινίζουμε επιπλέον τα εξής:

Α. Ποιοι οφείλουν να προβούν σε ανανέωση της άδειας διδασκαλίας τους και μέχρι πότε:

 • υπόχρεοι είναι όλοι όσοι είχαν παλαιά άδεια διδασκαλίας, που είχε εκδοθεί από Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας και υπέβαλαν εμπρόθεσμα στον ΕΟΠΠΕΠ φάκελο ανανέωσης, μέχρι 30/8/2019.
 • δεν απαιτείται να ανανεώσουν, όσοι υπέβαλαν αίτηση για χορήγηση άδειας διδασκαλίας (δηλαδή έκαναν έναρξη επαγγέλματος) απευθείας στον ΕΟΠΠΕΠ, μεταξύ 2013 και Ιούνιο 2021.

Β. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωσης της άδειας διδασκαλίας(ενδέχεται να υπάρχουν μικρές διαφορές στη μορφή των εντύπων ανάλογα την εκάστοτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας):

Τα δικαιολογητικά που καθορίστηκαν με το ΦΕΚ Β' 3369/28-07-2021 είναι τα εξής:

 • Αίτηση ανανέωσης (κάθε ΔΔΕ έχει το δικό της έντυπο)
 • Αντίγραφο Πτυχίου Πανεπιστημίου ή Επάρκειας (όχι επικυρωμένο, αν πρόκειται για δημόσιο έγγραφο στα ελληνικά).
 • Δήλωση του ν. 1599/1986 για ‘μη ιδιότητα’ δημοσίου υπαλλήλου (πατήστε εδώ)
 • Πρόσφατη γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού
 • Πρόσφατη γνωμάτευση ψυχιάτρου
 • Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.
 • Αντίγραφο εκδοθείσας άδειας από τη αρμόδια Δ.Δ.Ε.
 • Αντίγραφο της εκτύπωσης μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ που βεβαιώνει την εμπρόθεσμη υποβολή (μέχρι 30.8.2019) στον ΕΟΠΠΕΠ της αρχικής αίτησης για την ανανέωση άδειας διδασκαλίας *1

Γ. Άλλες σημαντικές διευκρινήσεις:

 • Η Υπεύθυνη Δήλωση χρειάζεται γνήσιο της υπογραφής σε ΚΕΠ. Εναλλακτικά, μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr
 • Δεν απαιτείται να καταθέσετε απόσπασμα ποινικού μητρώου ή (εάν είστε άντρες) απολυτήριο στρατού
 • Οι ιατρικές γνωματεύσεις πρέπει να είναι σχετικά πρόσφατες (να έχουν εκδοθεί έως και ένα τρίμηνο πριν την υποβολή)

Δ. Τρόπος υποβολής φακέλου σε Δ.Δ.Ε.:

 • Ο φάκελος δικαιολογητικών υποβάλλεται έως 30/11/2021 με συστημένη επιστολή ή με courier στην ταχυδρομική διεύθυνση της Δ.Δ.Ε. που ανήκετε βάσει της διεύθυνσης κατοικίας σας. Σε ορισμένες Δ.Δ.Ε., δίνεται επιπλέον η δυνατότητα υποβολής της ανανέωσης και ηλεκτρονικά, μέσω mail, αρκεί τα συνημμένα αρχεία να είναι σε μορφή PDF.
 • Για περισσότερες οδηγίες για την υποβολή, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Δ.Δ.Ε. της περιοχής σας.

________________________________________________________________

*1 Τρόπος αναζήτησης του εγγράφου που βεβαιώνει την εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησής μέχρι 30/8/20219:

 • Όσοι είχατε υποβάλλει αίτηση ανανέωσης στο πρωτόκολλο του ΕΟΠΠΕΠ (αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυδρομείου) θα βρείτε το σχετικό εγγραφο, στον ακόλουθο σύνδεσμο:https://bit.ly/3COl1VR επιλέγοντας το δεύτερο τίτλο: «Εκτύπωση βεβαίωσης Αναγγελιών διδασκαλίας και Ενημέρωση εμπρόθεσμων Αιτήσεων Ανανέωσης διδασκαλίας» και πληκτρολογώντας το ΑΦΜ σας.
 • Οσοι είχατε υποβάλει αίτηση ανανέωσης μέσω του e-epikoinonia (κατηργημένη πλατφόρμα ΕΟΠΠΕΠ), ως αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησής σας θεωρείται ο αριθμός καταχώρισης που σας αποδόθηκε αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα που κάνατε την αίτηση. Μπορείτε να τον ξαναβρείτε στο https://eepikoinonia.eoppep.gr/welcome πληκτρολογώντας, για να εισέλθετε, τους κωδικούς σας στο TaxisNet.
 • Σε κάθε περίπτωση, εκτυπώνετε το στιγμιότυπο της οθόνης και το υποβάλετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σας.

Διευκρινήσεις / πληροφορίες: Βασίλης Παπαδημητρίου, Υποδιευθυντής Συνδέσμου (τηλ: 210-3830752, fax: 211-7600080-2, email: [email protected]