Σύμφωνα με το άρθρο 131 του Ν. 4876 (φεκ 251/τ.Α/23-12-2021) πατήστε εδώ, οι παλαιές άδειες διδασκαλίας που χορηγήθηκαν έως την έναρξη του Ν. 4093/2021, εξακολουθούν και ισχύουν μέχρι και τις 31/3/2022. Έως τότε οι συνάδελφοι μπορούν να διδάσκουν νόμιμα, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν τους έχει εκδοθεί ακόμα η ανανέωση.

Ρυθμίσεις για τις άδειες διδασκαλίας σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας -Τροποποίηση της περ. 6 της υποπαρ. Θ12 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012

Το πρώτο εδάφιο της περ. 6 της υποπαρ. Θ12 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 (Α΄ 222) Θ.12. ΑΔΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤ` ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ τροποποιείται ως προς τον καταληκτικό χρόνο ισχύος των αδειών διδασκαλίας, όπως εκείνες περιγράφονται σε αυτήν, μέχρι και την 31η.3.2022, και η εν θέματι περίπτωση διαμορφώνεται ως εξής:

Θ.12. ΑΔΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤ`
ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

«6) Οι χορηγηθείσες έως την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012 και μη ανακληθείσες για
οιονδήποτε λόγο άδειες διδασκαλίας, ανεξαρτήτως εάν ανανεώθηκαν μετά την έκδοσή τους,
που υπεβλήθησαν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι τις 30.8.2019, δυνάμει της της περ. 5 της υποπαρ. Θ12 της παρ. Θ` του άρθρου πρώτου, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 104 του ν. 4547/2018 (Α` 102), ισχύουν μέχρι και τις 31.3.2022, με αναδρομική ισχύ από 31.12.2019.Οι ως άνω άδειες ανανεώνονται με τη διαδικασία αναγγελίας που προβλέπεται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α` 32), με απόφαση της οικείας Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να καθορίζεται κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα. Για όσες αιτήσεις αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος διδασκαλίας και αιτήσεων ανανέωσης άδειας διδασκαλίας έχουν υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (e –
επικοινωνία), ως αριθμοί πρωτοκόλλου των αιτήσεων αυτών που υπεβλήθησαν και
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., θεωρούνται οι αριθμοί καταχώρισης που
έχουν αποδοθεί αυτόματα στις αιτήσεις από το πληροφοριακό σύστημα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,
στο οποίο είχαν υποβληθεί οι ως άνω αιτήσεις, από την έναρξη λειτουργίας του, και με
ημερομηνία την ημερομηνία καταχώρισης στο πληροφορικό σύστημα αυτό.».