Δ. Τηλαβερίδης: Επιλογή Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Αξιότιμοι Διευθυντές των Γυμνασίων και Λυκείων,

Με την επιστολή μου αυτή παρατίθενται ορισμένες εγκύκλιοι που αφορούν στο αναφαίρετο δικαίωμα των μαθητών μας στην επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο Λύκειο.

Επιλογή Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο

Σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 115475/Γ2/21-08-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2121) που καθορίζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄ τάξης του Γυμνασίου, οι μαθητές διδάσκονται ως β΄ ξένη γλώσσα τη Γαλλική ή τη Γερμανική.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες εγκυκλίους (αριθ. πρωτ.120303/Γ2/2-9-2013 και αριθ. πρωτ. 14302/Γ2/09-02-2012, ΦΕΚ Β΄ 253),στους μαθητές της Στ΄ τάξεως, που σύντομα θα αποφοιτήσουν από το Δημοτικό και θα εγγραφούν στην Α΄ Γυμνασίου,δίνεται η δυνατότητα, όπως τότεκαι στη Δ΄ Δημοτικού, να κάνουν εκ νέου δήλωση προτίμησης, επιλέγοντας ίσως και γλώσσα διαφορετική από τη γλώσσα που διδάχθηκαν στο Δημοτικό.

Οι μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου που τυχόν μετανιώσουν για την επιλογή τους έχουν δικαίωμα να αλλάξουν τη δεύτερη ξένη γλώσσα με ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση των γονέων – κηδεμόνων τους μέχρι και τις 24 Σεπτεμβρίου 2014.

Οι Διευθυντές των Γυμνασίων, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο 76366/Γ2/16-05-2014, «μετά την παραλαβή των απολυτηρίων και των ενυπόγραφων σημειωμάτων με την προτίμηση των μαθητών για τη Β΄ ξένη γλώσσα (76322/Γ2/16-05-2014), σε συνεννόηση με τους συλλόγους των καθηγητών και τους Σχολικούς Συμβούλους ειδικότητας, θα διερευνήσουν τη δυνατότητα λειτουργίας παράλληλης διδασκαλίας δεύτερης ξένης γλώσσας».

Στη συνέχεια, γνωστοποιούν στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα τμήματα διδασκαλίας δεύτερης ξένης γλώσσας.

Επιλογή Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στο Λύκειο

Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν ξένη γλώσσα είτε ως μάθημα γενικής παιδείας (Α’ ξένη γλώσσα) είτε ως μάθημα επιλογής (Β’ ξένη γλώσσα).

Α’ ξένη γλώσσα (μάθημα γενικής παιδείας): Οι μαθητές της Α’ Λυκείου μπορούν να επιλέξουν ως Α’ ξένη γλώσσα μία από τις ξένες γλώσσες που διδάχθηκαν ως Α’ ή Β’ ξένη γλώσσα στο Γυμνάσιο.Τη γλώσσα που επιλέγουν στην Α΄ Λυκείου συνεχίζουν να τη διδάσκονται έως και τη Γ’ Λυκείου.

Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, προβλέπεται δίωρη διδασκαλία της Α΄ ξένης γλώσσας σε όλες τις τάξεις του Λυκείου.Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος είναι 14 και σε ειδικές συνθήκες 12.

Β’ ξένη γλώσσα (μάθημα επιλογής): Σύμφωνα με την Υ. Α. με αρ. Πρωτ. 32239/Γ2/23-03-2012 (ΦΕΚ 1129Β’/23-03-12), οι μαθητές της Γ’ Λυκείου μπορούν να επιλέξουν μια Β’ ξένη γλώσσα ανάμεσα στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικά, ανεξάρτητα εάν την έχουν διδαχθεί στο Γυμνάσιο και διαφορετική από την Α΄ ξένη γλώσσα.

Σύμφωνα με τον καθορισμό του ωρολογίου προγράμματος των μαθημάτων (ΦΕΚ 1163Β’/10-04-12), η Β’ ξένη γλώσσα είναι δίωρο μάθημα και διδάσκεται όχι μόνο στη Γ’ Λυκείου αλλά και στη Β’ Λυκείου. Στην παραπάνω Υ.Α. όμως αναφέρεται ρητά μόνο η Γ’ Λυκείου.Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος εξαρτάται από το πλήθος των τμημάτων ανά τάξη: 8 μαθητές για τάξεις με ένα τμήμα, 12 μαθητές για τάξεις με δύο τμήματα και 15 μαθητές για τάξεις με τρία τμήματα.

Για τη λειτουργία των τμημάτων Ξένων Γλωσσών ως μαθημάτων επιλογής ισχύει η εγκύκλιος με αρ. πρωτ. Γ2/4521/28-08-2001 (ΦΕΚ Β΄ 1168) η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

Λειτουργία κατευθύνσεων Ενιαίου Λυκείου και μαθημάτων επιλογής


Α. Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων μαθημάτων επιλογής στα Ενιαία Λύκεια

Για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων επιλογής των Α’, Β’, Γ΄ τάξεων του Ενιαίου Λυκείου ισχύουν τα εξής:

1. Αν η τάξη λειτουργεί με ένα τμήμα, απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ (8) μαθητές.

2. Αν η τάξη λειτουργεί με δύο τμήματα, απαιτούνται τουλάχιστον δώδεκα (12) μαθητές.

3. Αν η τάξη λειτουργεί με τρία τμήματα, απαιτούνται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μαθητές.

Σε απομονωμένα λύκεια της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, όπου η μετακίνηση είναι αντικειμενικά αδύνατη, με ειδική αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη πρόταση του οικείου Προϊσταμένου Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης μπορεί να συσταθεί τμήμα παρακολούθησης μαθημάτων επιλογής με τη συμμετοχή και μικρότερου αριθμού μαθητών.

Για τη σύσταση και λειτουργία τμημάτων επιλογής εκδίδεται απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.

Β. Προθεσμίες για την αλλαγή του μαθήματος επιλογής

Οι μαθητές των Α’, Β’ και Γ΄ τάξεων του Ενιαίου Λυκείου έχουν δικαίωμα να αλλάξουν το μάθημα επιλογής μέχρι τη 15η Οκτωβρίου κάθε διδακτικού έτους.

Γ. Δικαίωμα αλλαγής κατεύθυνσης ή μαθήματος επιλογής σε περιπτώσεις μετεγγραφής

Σε περιπτώσεις μετεγγραφής (ή αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος) μαθητών Ενιαίου Λυκείου από σχολείο όπου διδάσκεται ένα συγκεκριμένο μάθημα επιλογής, σε σχολείο όπου το ίδιο μάθημα δε διδάσκεται, οι μαθητές αυτοί υποχρεούνται να διδαχθούν άλλο μάθημα επιλογής από τα διδασκόμενα στο δεύτερο σχολείο, ενώ επιπλέον ισχύουν κατά περίπτωση τα εξής:

α) Αν η μετεγγραφή πραγματοποιηθεί έως και το πρώτο δεκαπενθήμερο του δευτέρου τετραμήνου τότε ο μαθητής αξιολογείται στο μάθημα επιλογής που θα διδαχθεί στο σχολείο στο οποίο θα μετεγγραφεί. Σε ότι αφορά την προφορική βαθμολογία, θα εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 28 του ΠΔ 86 τ.Α’ ΦΕΚ 73/12.4.2001, σύμφωνα με το οποίο «σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο λείπει ένας από τους τετραμηνιαίους βαθμούς, αναπληρώνεται από αυτόν που υπάρχει».

β) Αν η μετεγγραφή πραγματοποιηθεί μετά από το πρώτο δεκαπενθήμερο του δευτέρου τετραμήνου, αλλά οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους και ο σύλλογος διδασκόντων κρίνει ότι είναι δυνατή η αξιολόγηση και η εξαγωγή προφορικού βαθμού στο μάθημα που επέλεξε ο μαθητής, τότε ισχύει η περίπτωση (α).

γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση ο μαθητής θα θεωρείται αδίδακτος και θα απαλλάσσεται από οποιοδήποτε μάθημα επιλογής.

Οι Διευθύνσεις των σχολείων που εμπλέκονται στη μετεγγραφή και πριν από την πραγματοποίησή της υποχρεούνται να ενημερώνουν τους μαθητές και τους κηδεμόνες τους για το περιεχόμενο της παρούσας και ειδικότερα για τα σημεία (β) και (γ).

Εύχομαι δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.

Δημήτριος Τηλαβερίδης

Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ07

deutsch.gr