Για τη διδασκαλία της Β” Ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο, καθώς και για τη διδασκαλία της Ξένης γλώσσας στο Λύκειο για το σχολικό έτος 2015-2016 σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 115475/Γ2/21-8-2013 ΥΑ (ΦΕΚ Β” 2121) και137430/Γ2/2-9-2014 (ΦΕΚ Β” 2406) ΥΑ ισχύουν τα παρακάτω:

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ Β” ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Οι μαθητές της Α” τάξης Γυμνασίου διδάσκονται ως Β” ξένη γλώσσα τη Γαλλική ή τη Γερμανική γλώσσα (παράλληλη διδασκαλία).

Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος παράλληλης διδασκαλίας στη Β” ξένη γλώσσα είναι δώδεκα (12) μαθητές. Σε απομονωμένα Γυμνάσια της ηπειρωτικής και της νησιωτικής χώρας, ο αριθμός αυτός μπορεί να μειωθεί στους δέκα (10) μαθητές, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας τμήματος σε μία γλώσσα, οι μαθητές εντάσσονται υποχρεωτικά σε τμήμα Β” ξένης γλώσσας που είναι δυνατόν να δημιουργηθεί στο σχολείο.

Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός μαθητών της τάξης είναι μικρότερος του ελάχιστου αριθμού μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Β” ξένης γλώσσας, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης οι μαθητές εντάσσονται υποχρεωτικά σε τμήμα Β” Ξένης γλώσσας που είναι δυνατόν να δημιουργηθεί στο σχολείο.

Η επιλογή της Β” ξένης γλώσσας γίνεται στην Α” τάξη του Γυμνασίου και οι μαθητές τη συνεχίζουν και στις επόμενες τάξεις. Οι μαθητές έχουν δικαίωμα να αλλάξουν την προτίμησή τους για τη Β” ξένη γλώσσα έως και την 25η Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.

Στη Β” ξένη γλώσσα οι μαθητές χωρίζονται σε τμήματα τα οποία λειτουργούν παράλληλα. Η κατανομή των μαθητών σε τμήματα Β” ξένης γλώσσας καθορίζεται με βάση την αλφαβητική σειρά. Τα τμήματα συμπτύσσονται και διαχωρίζονται ακολουθώντας τα ανώτερα όρια, σύμφωνα με την υπ” αριθ. 129818/Γ2/16-09-2013

κοινή υπουργική απόφαση (Β” 2451) και δημιουργείται τμήμα για τη Β” ξένη γλώσσα από τους μαθητές όλων των τμημάτων της ίδιας τάξης.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει ο χωρισμός των τμημάτων σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα τμήματα της τάξης είναι δυνατόν να διαμορφώνονται σύμφωνα με την επιλογή των μαθητών στη Β” ξένη γλώσσα με αλφαβητική σειρά και δημιουργούνται τμήματα τάξης με μαθητές που έχουν επιλέξει την ίδια Β” ξένη γλώσσα, τα οποία πρέπει να είναι αριθμητικά περίπου ισοδύναμα.

Επισημαίνεται ωστόσο ότι θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να λαμβάνουν υπόψη τους το ΑΠΣ, να αξιοποιούν στον μέγιστο βαθμό τις γνώσεις που απέκτησαν οι μαθητές στην προηγούμενη βαθμίδα ή τάξη καθώς και να δίνουν την απαιτούμενη προσοχή στον προγραμματισμό και στην οργάνωση της διδασκαλίας εν γένει αλλά και της κάθε διδακτικής ώρας χωριστά, ώστε να γίνεται «αποτελεσματική» χρήση του διδακτικού χρόνου. Επίσης θα πρέπει να διδάσκουν τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα που κρίνονται απαραίτητα για την καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων ανάλογα με το επίπεδο γλωσσομάθειας του μαθητικού δυναμικού τους.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Οι μαθητές της Α” τάξης του Γενικού Λυκείου επιλέγουν ως ξένη γλώσσα μία από τις γλώσσες που διδάχτηκαν στο Γυμνάσιο, μεταξύ Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας και συνεχίζουν να τη διδάσκονται και στις επόμενες τάξεις.

Με την έναρξη του σχολικού έτους οι μαθητές της Α” τάξης του Γενικού Λυκείου επιλέγουν την ξένη γλώσσα την οποία επιθυμούν να διδαχθούν. Οι μαθητές έχουν δικαίωμα να αλλάξουν την προτίμησή τους για την ξένη γλώσσα έως και την 25η Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.

Τα τμήματα ξένων γλωσσών συγκροτούνται με βάση τις επιλογές των μαθητών. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για τη δημιουργία τμήματος είναι δεκατέσσερις (14). Σε απομονωμένες σχολικές μονάδες της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας μπορούν να λειτουργήσουν τμήματα και με δώδεκα (12) μαθητές.

Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας τμήματος σε μία γλώσσα, οι μαθητές εντάσσονται υποχρεωτικά σε τμήμα ξένης γλώσσας που είναι δυνατόν να δημιουργηθεί στο σχολείο.

Η επιλογή των διδακτικών βιβλίων γίνεται από τον Εγκεκριμένο Κατάλογο Ελευθέρων Βοηθημάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ. Το καθένα από τα βιβλία αυτά συνάδει μεν με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, που είναι βασικός όρος για την έγκρισή τους, αλλά αποτελεί διαφορετική πρόταση υλοποίησης του ΑΠΣ, με διαφορετική δομή και δόμηση της ύλης, διαφορετική παρουσίαση των λεκτικών πράξεων, των μορφοσυντακτικών φαινομένων κλπ. Στον σχεδιασμό της διδασκαλίας τους, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αξιοποιούν το διδακτικό εγχειρίδιο ως ένα «εργαλείο», μεταξύ άλλων διδακτικών μέσων που χρησιμοποιούν, για να επιτύχουν τους γενικούς και ειδικούς διδακτικούς στόχους που θέτουν τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών τα οποία αποτελούν τους βασικούς οδηγούς βάσει των οποίων σχεδιάζεται το μάθημα.

Δεδομένου, ωστόσο, ότι υπάρχει ιδιαίτερη ανομοιογένεια όσον αφορά στο επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών του Λυκείου που παρακολουθούν το μάθημα της ξένης γλώσσας, θα πρέπει, οι εκπαιδευτικοί να προσαρμόζουν την ύλη και τη διδασκαλία τους στο επίπεδο γλωσσομάθειας των εκάστοτε μαθητών τους αξιοποιώντας στον μέγιστο βαθμό τις γνώσεις και επικοινωνιακές δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές στην προηγούμενη βαθμίδα ή τάξη. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας, πρέπει να δίνεται έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση, στη λειτουργική χρήση της γλώσσας και στην κοινωνικοπολιτισμική της διάσταση.

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΗ Γ” ΛΥΚΕΙΟΥ

Οι μαθητές της Γ” Λυκείου σύμφωνα με τον ν. 4327/2015 (ΦΕΚ Α’50) παρακολουθούν ένα μάθημα επιλογής. Στα μαθήματα επιλογής περιέχεται η Β” Ξένη γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά ή Γερμανικά). Για τη Β” Ξένη Γλώσσα της Γ” Λυκείου ισχύει η με αρ. Πρωτ. 95147/Δ2/16-06-2015 εγκύκλιος του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ στην οποία αναφέρεται πως η Β” Ξένη γλώσσα που μπορούν να επιλέξουν οι μαθητές πρέπει να είναι διαφορετική από την ξένη γλώσσα που διδάσκονται ως μάθημα Γενικής Παιδείας.

Οι προϋποθέσεις της λειτουργίας των τμημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο ορίζονται σύμφωνα με την με αριθμ.116883/Δ2/29-7-2015

Υ.Α. και ισχύουν τα εξής:
  • Αν η τάξη λειτουργεί με ένα τμήμα, απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ (8) μαθητές.

  • Αν η τάξη λειτουργεί με δύο τμήματα, απαιτούνται τουλάχιστον δώδεκα (12) μαθητές

  • Αν η τάξη λειτουργεί με τρία ή περισσότερα τμήματα, απαιτούνται τουλάχιστον δεκαπέντε 15 μαθητές.

Σε απομονωμένα Γενικά Λύκεια της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, όπου η μετακίνηση είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να συσταθεί τμήμα παρακολούθησης μαθημάτων επιλογής με τη συμμετοχή και μικρότερου αριθμού μαθητών μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης υπό την προϋπόθεση ότι υπηρετούν στα σχολεία αυτά ειδικότητες εκπαιδευτικών που μπορούν να καλύψουν τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων.

Οι μαθητές έχουν δικαίωμα να αλλάξουν το μάθημα επιλογής το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου.

Σε περιπτώσεις μετεγγραφής μαθητών Γενικού Λυκείου από σχολείο όπου διδάσκεται ένα συγκεκριμένο μάθημα επιλογής, σε σχολείο όπου το ίδιο μάθημα δεν διδάσκεται, οι μαθητές υποχρεούνται να διδαχτούν μάθημα επιλογής από τα διδασκόμενα στο δεύτερο σχολείο.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΛ

Σύμφωνα με την με αριθμ.174014/Γ2/27-10-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. για τα ΕΠΑΛ οι μαθητές της Β” Τάξης διδάσκονται τη Γαλλική ή Γερμανική γλώσσα στην ειδικότητα «Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό»

Για τη διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας ισχύει αναλογικά εφαρμοζόμενο το Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας της Β” τάξης του 1ου Κύκλου και του 2ου Κύκλου της ειδικότητας «Υπαλλήλων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στα ΤΕΕ» (ΦΕΚ 189/Α/1997 ) εναρμονίζοντάς το όπου χρειάζεται με τις οδηγίες φοίτησης και αξιολόγησης των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) (ΠΔ 50/2008 – ΦΕΚ 81/Α/8-5-2008 ) στην Ξένη Γλώσσα.

Σε ό,τι αφορά το διδακτικό εγχειρίδιο για το μάθημα των Γερμανικών στη Β” τάξη των Ημερησίων και ΕΠΑΛ στην ειδικότητα «Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον τουρισμό» δεν προβλέπεται συγκεκριμένο βιβλίο. Κατά συνέπεια, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να οργανώσουν το μάθημά τους με βάση προσωπικές σημειώσεις και μπορούν συμπληρωματικά να χρησιμοποιήσουν τις διδακτικές σειρές και τα βοηθήματα που έχουν εγκριθεί από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. για τη διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας στο Γενικό Λύκειο.

Διαβάστε το έγγραφο

ΔΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ