Δράσεις ενημέρωσης και προώθησης των επισήμων Γαλλικών διπλωμάτων γλώσσας

Συνέχεια της ανταπόδοσης της εμπιστοσύνης των Ελλήνων στις μόνες διεθνώς αναγνωρισμένες εξετάσεις που εκπροσωπούνται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και στα πλαίσια περαιτέρω προώθησης της Γαλλικής γλώσσας στην Ελλάδα, το 2017 συνεχίζουμε με μία σειρά παροχών στους ΄Ελληνες μαθητές, φοιτητές, καθηγητές, Κέντρα Ξένων γλωσσών, Σχολεία.
Έτσι προσφέρουμε:

1. Δύο υποτροφίες για Master 2 2017-2018 στην Γαλλία για κατόχους τουλάχιστον 5 από τα έξι επίπεδα των εξετάσεων DELF/DALF/SORBONNE και κατόχους Ελληνικού Πανεπιστημιακού πτυχίου (4 έτη).

2. Υλοποίησης των εξ αποστάσεως αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών σπουδών Master 2 του πανεπιστημίου της Σορβόννης σε γλώσσα, γλωσσολογία, Γαλλική και συγκριτική λογοτεχνία με χαμηλά δίδακτρα.

3. Ενίσχυση του Δικτύου συνεργαζομένων Σχολείων/ Κέντρων Ξένων γλωσσών με παιδαγωγικό υλικό.
4. Δωρεάν DVD για τα επίπεδα DALF/SORBONNE C1/C2 με προσομοιώσεις των εξετάσεων προσφορά στα Σχολεία, Κέντρα Ξένων γλωσσών του δικτύου μας.

5. Όλοι οι υποψήφιοι Β1 της εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2017 θα
λάβουν δώρο ένα Γαλλογαλλικό λεξικό Larousse !

6. Ο άριστος μαθητής κάθε συνεργαζόμενου φορέα στα επίπεδα B2,C1 λαμβάνει δώρο ένα λεξικό Robert poche !

7. Σεμινάρια κατάρτισης Καθηγητών Εξεταστών Γαλλικής με Βεβαίωση από το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας ή/και το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης καθώς και διδακτική σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

9. Σε συνεργασία με το Τάγμα Ακαδημαϊκού Φοίνικα και το Ανοικτό βιβλίο προσφέρουμε δώρο ένα βιβλίο στον κάθε υποψήφιο επιπέδου C2 !

10. Απλοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικών εγγραφών των συνεργαζομένων και επιμορφωμένων καθηγητών για απόκτηση πληροφοριών και παιδαγωγικού υλικού.

11. Ηλεκτρονικές εξετάσεις επιπέδου γλώσσας 10 φορές τον χρόνο για όσους επιθυμούν να πάνε σε Γαλλόφωνη χώρα για σπουδές ή εργασία και δεν έχουν δίπλωμα γλώσσας (Αναγνωρισμένη βεβαίωση από το Γαλλικό κράτος) . CIEP, CCI.

Η εγγύηση για το μέλλον είναι η απόκτηση πιστοποιήσεων διεθνούς εμβέλειας DELF / DALF / SORBONNE/CCI σ’ ένα κόσμο που το 2035 θα μετρά 735 εκατομμύρια Γαλλόφωνων!


Actions d’information et de promotion des diplômes officiels en langue française

Comme preuve de gratitude et pour remercier les Hellènes qui nous font confiance tout au long des années en se présentant aux seuls examens reconnus internationalement, représentés par l’Institut Français de Grèce et dans le cadre de la promotion renforcée de la langue française en Grèce, nous continuons de proposer en 2017 une série de prestations adressées aux élèves, aux étudiants, aux professeurs, aux Centres de Langues Etrangères et aux Ecoles. Aussi, offrons-nous :

1. Deux bourses pour un Master 2 (2017-2018) en France pour tous les titulaires d’au moins cinq niveaux sur les six que comptent les examens de DELF/DALF/SORBONNE ainsi que pour tous les titulaires d’un diplôme grec universitaire (4 ans).

2. Des études universitaires à distance en Master 2 de l’Université Paris-Sorbonne en langue, études de la langue, littérature comparée française avec un faible coût d’inscription.

3. Soutien au réseau de collaboration d’Ecoles et de Centres de Langues Etrangères avec du matériel pédagogique.

4. Un DVD gratuit pour les niveaux DALF/SORBONNE C1/C2 avec des simulations d’examens oraux sera proposé aux Ecoles et Centres de Langues Etrangères de notre réseau.

5. Tous les candidats du niveau B1 des examens de mai 2017 recevront en cadeau un dictionnaire Larousse unilingue !

6. L’élève de chacun de nos partenaires ayant obtenu le meilleur résultat aux examens de niveau B2 et C1 recevra en cadeau un dictionnaire de poche Robert !

7. Des stages de formation pour les professeurs/examinateurs de langue française sanctionnés par une attestation du Ministère de l’Education Nationale ou/et de l’Université Paris-Sorbonne ainsi qu’un enseignement de niveau universitaire.

8. En collaboration avec l’AMOPA (Ordre dans l’Ordre des Palmes Académiques) et Le Livre ouvert nous offrons un livre à chaque candidat de niveau C2.

9. Simplification de la plateforme électronique d’inscription pour les professeurs collaborateurs et habilités pour obtention d’informations et de matériel pédagogique.

10. Examens en ligne de niveau de langue 10 fois par an pour ceux qui souhaitent étudier ou travailler dans un pays francophone et qui ne possèdent pas de diplôme de langue (attestation reconnue par l’Etat français) – CIEP, CCI.

La garantie pour l’avenir est l’obtention de certifications de portée internationale DELF/DALF/SORBONNE/CCI dans un monde qui comptera en 2035 plus de 735 millions de francophones !