Σχετικά με τις ήδη υποβληθείσες έως 30.08.2019 στον ΕΟΠΠΕΠ αιτήσεις περί ανανεώσεων αδειών διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, βάσει της περ.1 της υποπαρ.Θ 12 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α 222), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαιτείται να επικαιροποιηθούν και προσκομισθούν εκ νέου αναφέρει η απόφαση.

Τι αναφέρει η απόφαση

Σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με τις ήδη υποβληθείσες έως 30.08.2019 στον ΕΟΠΠΕΠ αιτήσεις περί ανανεώσεων αδειών διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, βάσει της περ.1 της υποπαρ.Θ 12 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α 222), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαιτείται να επικαιροποιηθούν και προσκομισθούν εκ νέου από τους ενδιαφερόμενους οι γνωματεύσεις παθολόγου ή γενικού γιατρού και ψυχιάτρου, όπως ορίζεται στις παρ. γ και δ του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 78844/Ν1/1-7-2021 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3369), , καθότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την έκδοσή τους.