ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ιούνιος 2013


Της Δήμητρας Αλαμπάνου

Α΄ Αντιπροέδρου ΔΣ ΟΕΦΕ , Υπεύθυνη Ποιότητας Επαναληπτικών Θεμάτων


Σήμερα και με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται , ειδικά μετά την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου (Ν. 4093/2012), ο κλάδος μας βρίσκεται μπροστά σε νέες προκλήσεις. Πιστεύω δε ακράδαντα, πως η προσφορά ολοκληρωμένων και ποιοτικών υπηρεσιών στο χώρο της μη τυπικής ιδιωτικής εκπαίδευσης , όπως αυτή διαμορφώνεται ήδη, αποτελεί την απάντηση για την προοπτική και το μέλλον μας > .

Η πρωτοπορία μας στο χώρο της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, έγκειται όχι μόνο σε αυτό που μέχρι τώρα αντιλαμβανόμαστε ως «Φροντιστηριακή Εκπαίδευση» (υποδομή και προετοιμασία για το Πανεπιστήμιο), αλλά και στη Διά Βίου Μάθηση. Και οι δύο αυτές παράμετροι αποσκοπούν στη διαμόρφωση, και όχι μόνο στην προετοιμασία και κατάρτιση επιστημόνων και επαγγελματιών. Ενώ επιπλέον, συμβάλλουν στη σφυρηλάτηση του πνευματικού και ηθικού δυναμικού τους, ώστε να αντεπεξέλθουν επαρκώς και με αξίες στις σύγχρονες απαιτήσεις, επιδιώκοντας πάντα τη βελτίωση του εαυτού τους, αλλά και του κόσμου εν γένει, πιστοί στα ιδανικά και το προσωπικό όραμά τους. Πρότυπα Ποιότητας και Φροντιστηριακή ΕκπαίδευσηΓίνεται παρακάτω μικρή ιστορική αναφορά στα Πρότυπα Ποιότητας που αφορούν την Εκπαίδευση και κατά επέκταση την Ομοσπονδία μας.

Το πρότυπο ISO 9001

Το πρότυπο ISO 9001 είναι ένα από τα πιο παλιά και πιο διαδεδομένα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης παγκοσμίως. Μάλιστα είναι τόσο αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο που έχει γίνει και «εμπορικό σήμα», αφού συχνά οι ενδιαφερόμενοι όταν αναφέρουν τη λέξη «ISO» εννοούν το ISO 9001. Σκοπός του είναι να θέσει τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί μια Επιχείρηση προκειμένου αυτή να λειτουργεί αποτελεσματικά, αποδοτικά και με το βέλτιστο δυνατό τρόπο.

Η ιδέα ενός προτύπου ξεκίνησε από την Αμερική το 1962, όταν η NASA δημιούργησε το NPC 200-2, προκειμένου να καθοριστούν συγκεκριμένες ποιοτικές απαιτήσεις για τους προμηθευτές – εργολάβους προγραμμάτων διαστημικής τεχνολογίας. Από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλές αλλαγές στην δομή, στα περιεχόμενα αλλά και στο πεδίο του προτύπου, καταλήγοντας στη σημερινή (τρέχουσα) έκδοση που εκδόθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO – International Organization for Standardization, με περίπου 200 μέλη – κράτη ανά τον κόσμο) το 2008.

Το πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί από οποιοδήποτε οργανισμό, (συμπεριλαμβανομένων και αυτών των υπηρεσιών εκπαίδευσης) ανεξάρτητα από το μέγεθος, το εργασιακό του περιβάλλον, την υποδομή του, το προσωπικό του, τη χώρα δραστηριοποίησης και το αντικείμενό του και είναι γνωστό και αναγνωρίσιμο σε περίπου 200 διαφορετικές χώρες στον κόσμο.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 υπήρξαν πρωτοπόροι συνάδελφοι στον κλάδο μας που προσάρμοσαν και εφάρμοσαν στην Φροντιστηριακή Εκπαίδευση το Πρότυπο ISO 9001, η δε Ομοσπονδία μας προσπάθησε να ενημερώσει και στηρίξει τα μέλη της προς αυτή την κατεύθυνση.Μέχρι το 2004 πιστοποιήθηκαν με το Πρότυπο ISO 9001 οκτώ (8) Φροντιστήρια Μ. Εκ/σης.

ΕΛΟΤ 1433:2008

Από τους ενδιαφερόμενους Φορείς, Φροντιστήρια Μ. Εκ/σης και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, δημιουργήθηκε στην Ελληνική αγορά η ανάγκη να προσδιοριστούν κανόνες για τις ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, όχι όμως τόσο απαιτητικές όσο του ISO 9001, αφού η οργάνωση και δομή αυτών των οργανισμών, κατά κανόνα, είναι απλούστερη και μικρότερη. Το αποτέλεσμα ήταν το 2008 να εκδοθεί, σε συνεργασία με την ΟΕΦΕ και EUROPALSO , από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), η εθνική Τεχνική Προδιαγραφή 1433 (ΤΠ 1433), με τίτλο «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης – Κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας υπηρεσιών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών». Αυτή περιέχει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την δημιουργία, εγκατάσταση, παρακολούθηση και βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, εξειδικευμένου για τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και τα κέντρα ξένων γλωσσών.

Μέχρι σήμερα, το πλήθος των πιστοποιημένων Φροντιστηρίων Μ. Εκ/σης με την Τ.Π. 1433 είναι τριάντα τρία (33 ), ενώ ως σχήμα πιστοποίησης είναι ευρύτερα γνωστό και διαδεδομένο.

Από την ήδη υπάρχουσα συγκεντρωμένη εμπειρία έχουν προκύψει τα εξής σημαντικά σημεία, που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στα πιστοποιημένα φροντιστήρια:
 • Καλύτερη οργάνωση των εφαρμοζομένων πρακτικών λειτουργίας.

 • Καλύτερη διασύνδεση και συνοχή των λειτουργιών διαχείρισης και διεκπεραίωσης της εκπαίδευσης

 • Εστίαση και προσανατολισμός στην επίτευξη των στόχων των μαθητών, με συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο της επίδοσης τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, έτσι ώστε να λαμβάνονται οι απαραίτητες ενέργειες (όταν απαιτούνται), με ταυτόχρονη ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων (μαθητές και κηδεμόνες).

 • Μεγαλύτερη βαρύτητα και αξία στην εκπαιδευτική διαδικασία, με εκπαιδευτικό πρόγραμμα απόλυτα προσαρμοσμένο στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε μαθητή και τους στόχους του.

ISO 29990:2010

Η ανάγκη όμως για ένα πιο ειδικό πρότυπο, για τους οργανισμούς παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών που ανήκουν στον χώρο της μη – τυπικής εκπαίδευσης, τελικά ήταν διεθνής, με αποτέλεσμα, το 2010 ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) να εκδώσει το πρότυπο ISO 29990, αντίστοιχο μεν με την εθνική Τεχνική Προδιαγραφή 1433 όμως, διεθνώς αναγνωρίσιμο και ευρύτερα γνωστό, προσαρμοσμένο απόλυτα στις ειδικές ανάγκες αυτών των οργανισμών. Ως μη τυπική εκπαίδευση θεωρούνται οι υπηρεσίες εκπαίδευσης που δεν ανήκουν στις τυπικές βαθμίδες εκπαίδευσης – βαθμίδες σχολείου, πανεπιστήμια κ.α.

Και σε αυτή την περίπτωση, η εστίαση του προτύπου είναι στον εκπαιδευόμενο με κυρίαρχα στοιχεία την αναγνώριση των αναγκών του, την παρακολούθηση της επίδοσής του, την προσαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος στις εξατομικευμένες ανάγκες του κ.α. Επιπρόσθετα, εστιάζεται ακόμα περισσότερο στην στόχευση των οργανισμών προς την παροχή υπηρεσιών για την απόκτηση γνώσης από τους εκπαιδευόμενους. Οι σκοποί για την δημιουργία του προτύπου αυτού είναι:
 • Η ενίσχυση της ποιότητας υπηρεσίας στον χώρο της μη – τυπικής εκπαίδευσης

 • Η συγκρισιμότητα και η διαφάνεια των υπηρεσιών μη –τυπικής εκπαίδευσης

 • Η βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διεργασιών και η βελτίωση της οργανωτικής επίδοσης των παρόχων υπηρεσιών μη –τυπικής εκπαίδευσης

 • Η μείωση της πιθανότητας διαχωρισμού και άλλων εμποδίων κατά την παροχή εκπαίδευσης εκτός των ορίων μιας χώρας (η οποία οφείλεται σε εθνικά / εθνικής εμβέλειας πρότυπα)

 • Η προστασία των δικαιωμάτων των εκπαιδευόμενων

Ποιότητα παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών- Είναι η ευκαιρία μας !

Θεωρώ πως η Ομοσπονδία μας θα πρέπει να θέσει ως άμεση πλέον στρατηγική της, την ενημέρωση και υποστήριξη των μελών της προς την κατεύθυνση της εφαρμογής Συστημάτων Ποιότητας στην παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρουν, και ειδικότερα του Προτύπου ISO 29990:2010 που ανταποκρίνεται άμεσα στην σημερινή πραγματικότητα.

Επιγραμματικά αναφέρω πού ακριβώς θα μας βοηθήσει η εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας στη δουλειά μας :
 • Να αποκτήσουμε οργάνωση και γνώσεις για την αντιμετώπιση της δουλειάς μας ως εκπαιδευτικοί και ως επιχειρηματίες.

 • Να κατακτήσουμε την Ομαδικότητα και Συνεργασία με τους ανθρώπους μας (Καθηγητές – Διοικητικό προσωπικό).

 • Να πετύχουμε βελτίωση της απόδοσης των μαθητών μας, συνέχιση της φοίτησής τους και αύξηση εγγραφών.

 • Να διαμορφώσουμε οργανωτικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο (ένταξη όλων των μαθημάτων στο πρόγραμμά μας), για την κάλυψη συνολικά των αναγκών των μαθητών μας.

 • Να παρέχουμε συνολικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και με λογικό κόστος στους μαθητές μας

 • Στη συνεχή βελτίωση και ανανέωση των προγραμμάτων μας , καλύτερα αποτελέσματα, περισσότεροι επιτυχόντες, φήμη, καταξίωση στην τοπική κοινωνία, κ.λπ.

 • Στο διαρκή έλεγχο και βελτίωση του τρόπου διενέργειας όλων των καθημερινών ενεργειών, (εξυπηρέτηση μαθητών και γονέων από την Γραμματεία, αποτελεσματική διεξαγωγή των διαγωνισμάτων, πως ο καθηγητής θα μεταφέρει το πρόβλημα του μαθητή ώστε να επιλυθεί, κλπ).

 • Στη δημιουργία μιας φιλοσοφίας συνεχούς βελτίωσης ποιότητας σε ότι κάνουμε. Μιας φιλοσοφίας, κατευθυντήριας θα έλεγα για εμάς τους φροντιστές, τους συνεργάτες μας (καθηγητές – διοικητικό προσωπικό), τους μαθητές μας και τους γονείς τους.

Το πιο σημαντικό είναι να τολμάμε:


  • Να μετράμε την ικανοποίηση των μαθητών μας και των γονέων τους, αλλά και των συνεργατών μας και να ζητάμε τις προτάσεις τους για βελτίωση.


  • Να εμπιστευόμαστε τους συνεργάτες μας, να τους εκπαιδεύουμε και να τους στηρίζουμε να γίνονται καλύτεροι.


  • Να μην νιώθουμε ένα απέραντο βάρος ότι όλα πρέπει να γίνονται από εμάς, με αποτέλεσμα να τρέχουμε και ποτέ να μην τα προλαβαίνουμε όλα.
 • Να αξιολογούμε πρώτα τον εαυτό μας, κι έπειτα να μάθουμε και τους άλλους να το κάνουν.

Η παροχή ολοκληρωμένων ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών προσθέτει αξία και δίνει προοπτική στη δουλειά μας, δεν προσφέρεται για μάρκετινγκ ούτε για την αυτοπροβολή μας.

Πρέπει να αποτελεί φιλοσοφία όχι μόνο της δουλειάς, αλλά και της ίδιας της ζωής μας.

Μας κάνει καλύτερους εκπαιδευτικούς, μας δίνει γνώσεις και εργαλεία επιχειρηματικότητας και τελικώς μας καθιστά σοφότερους ανθρώπους.

ΟΕΦΕ