Επιδοτούμενα Προγραμματα ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,45 για εργαζομένους 2013 κριτηρια δικαιουχοι

Ξεκινουν τα επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ επαγγελματικής κατάρτι­σης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,45% για το έτος 2013

Συγκεκριμένα εκδοθηκε απο τον Διοικητη του ΟΑΕΔ η εγκύκλιος για τα επιδοτουμενα προγραμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45 οπου καθορίζονται τα κριτήρια το υψος της χρηματοδότησης και οι δικαιουχοι του προγράμματος.

Η εργοδοτική εισφορά 0,45% που καθορίστηκε με το άρθρο 14 του Ν. 2224/94 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 2336/95, καταβάλλεται υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση ΛΑΕΚ που συστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2434/96. Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται υποχρεω­τικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.

Οι πόροι του ΛΑΕΚ που αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν στην επαγγελματική κατάρτιση είναι ακα­τάσχετοι, δε λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση (παρ. 5 του αρθρ.1 του Ν.2434/96, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 15 του Ν. 3762/2009).

Δυνάμει της ως άνω διάταξης σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 464 ΑΚ που ορίζει ότι «απαιτήσεις ακατάσχετες είναι ανεκχώρητες», τυχόν εκχωρήσεις των προς επιστροφή ποσών από τις δικαιούχες επιχει­ρήσεις σε τρίτους είναι άκυρες.

Η Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ με την υπ’ αριθμ. 1456/45/18.12.2012 απόφασή της κατήρτισε για το έτος 2013 ετήσιο πρόγραμμα διάθεσης και διαχείρισης των πόρων του ΕΛΠΕΚΕ (0,45% του Λογαριασμού) που αφο­ρά στα προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού των δικαιούχων φορέων με την ονομασία «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2013» και διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2013».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

dikaiologitika.gr