Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ


( πατήστε εδώ για το έντυπο του Ι.Κ.Υ )


Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως Εθνική Μονάδα για το πρόγραμμα Δια βίου Μάθηση, προβαίνει σε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων που αφορούν στην δράση Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών (EuropeanLanguageLabel). Η πρόσκληση αφορά σε καινοτόμα προγράμματα διδασκαλίας και εκμάθησης ξένων γλωσσών που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά την περίοδο από 1/9/2011 έως 30/6/2012 και θα ολοκληρωθεί με την απονομή του Ευρωπαϊκού Σήματος Γλωσσών για το έτος 2012.

To Eυρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών είναι μια διάκριση που απονέμεται σε φορείς που επιτυγχάνουν να αναπτύξουν εργαλεία και να εφαρμόσουν μεθόδους διδασκαλίας που μπορούν να αποτελέσουν καλές πρακτικές και να υιοθετηθούν σε γλωσσικά περιβάλλοντα διαφορετικά από αυτά που αναπτύχθηκαν.

Η τιμητική διάκριση θα συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 1.000 ευρώ.

Το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανεξάρτητα από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται και με επίκεντρο την προώθηση της καινοτομίας στη διδασκαλία γλωσσών.Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν ως προς το περιεχόμενό τους, τον βαθμό ανταπόκρισής τους σε συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και την συνάφειά τους προς την τεθείσα Ευρωπαϊκή ή την Εθνική Προτεραιότητα για το έτος 2012. Η αξιολόγηση θα διενεργηθεί από επιτροπή που θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και θα αποτελείται από ειδικούς στη διδασκαλία ξένων γλωσσών.

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται έως τις 23 Ιουλίου 2012 στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών,Τμήμα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, Mακρή 1 & Διον. Αρεοπαγίτου, 11742 Αθήνα. Η ηλεκτρονική μορφή της αίτησης και η Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων που περιλαμβάνει τις θεματικές προτεραιότητες για το 2012 βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ.(http://www.iky.gr/IK...es/ellabel.html )

Πληροφορίες:

Α. Καρακατσάνη

τηλ. 210 37 26 331

fax: 210 32 21 863

e-mail [email protected]

Περιγραφή της δράσης
To Eυρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών είναι μια διάκριση που απονέμεται σε φορείς που επιτυγχάνουν να αναπτύξουν εργαλεία και να εφαρμόσουν μεθόδους διδασκαλίας που μπορούν να αποτελέσουν καλές πρακτικές και να υιοθετηθούν σε γλωσσικά περιβάλλοντα διαφορετικά από αυτά που αναπτύχθηκαν.
Το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανεξάρτητα από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται και με επίκεντρο την προώθηση της καινοτομίας στη διδασκαλία γλωσσών.
Ευρωπαϊκές και Εθνικές Προτεραιότητες
Για το έτος 2012 η Ευρωπαϊκή θεματική προτεραιότητα του Διαγωνισμού Label είναι: «Πολυγλωσσικές τάξεις»

Το φαινόμενο των πολυγλωσσικών τάξεων αυξάνεται διαρκώς. Αυτές οι τάξεις αποτελούνται από μαθητές που προέρχονται από διαφορετικές χώρες και δε μοιράζονται μία κοινή μητρική γλώσσα. Οι μαθητευόμενοι μιλούν ποικίλες γλώσσες, η συμπεριφορά τους και η κουλτούρα τους μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικές: αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εστία σύγκρισης και συζήτησης. Σ’ αυτές τις τάξεις μπορεί να υπάρξει πολύ μεγαλύτερη χρήση της γλώσσας-στόχου, επειδή θα αποτελεί τη μόνη κοινή γλώσσα , την οποία οι μαθητές θα χρησιμοποιούν για τις φυσιολογικές συναλλαγές τους τόσο μέσα όσο και έξω από την τάξη.
Σ΄αυτό ακριβώς το σημείο βρίσκεται η πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι: οφείλουν να προσαρμόσουν τις διδακτικές τεχνικές τους, ώστε να λάβουν υπόψη τους και να σεβαστούν αυτή την ποικιλομορφία, αλλά και να εστιάσουν στον κύριο στόχο

τους, που είναι να εφοδιάσουν τους μαθητές με τις καλύτερες δυνατές επικοινωνιακές και γραμματικές δεξιότητες της γλώσσας-στόχου.
Τα προγράμματα που θα κατατεθούν το 2012 εντός της προτεραιότητας αυτής θα πρέπει να αποτελούν αξιοσημείωτα παραδείγματα διδασκαλίας γλωσσικών δεξιοτήτων σε πολυγλωσσικά περιβάλλοντα. Επίσης, για το έτος 2012 οι Εθνικές θεματικές προτεραιότητες του Διαγωνισμού Label

είναι:

- Διδασκαλία γλωσσών σε μετανάστες, στο πλαίσιο της αναβάθμισης και απόκτησης σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων, με στόχο την αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους στο οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και πολιτικό γίγνεσθαι.


- Απόκτηση δεξιοτήτων γλωσσομάθειας Β2 (καλή γνώση), κατά την αποφοίτηση από το Γυμνάσιο.

- Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και στα παιδιά τους, με στόχο την ενεργό κοινωνική ένταξη αυτών και των οικογενειών τους, παράλληλα με τη δράση ΟΔΥΣΣΕΑΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
Κριτήρια Επιλογής
Τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δράση “Eυρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών” είναι τα ακόλουθα:

-Οι προτάσεις πρέπει να καλύπτουν συνολικά την εκπαιδευτική διαδικασία και τους εμπλεκόμενους σε αυτή ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ανάγκες των μαθητών έχουν εντοπισθεί και καλύπτονται από το προτεινόμενο πρόγραμμα διδασκαλίας/εκμάθησης ξένων γλωσσών.

-Οι προτάσεις πρέπει να φέρουν προστιθέμενη αξία στο εθνικό τους πλαίσιο, οδηγώντας σε ποσοτική ή/και ποιοτική βελτίωση στη διδασκαλία και εκμάθηση ξένων γλωσσών. Η ποσοτική βελτίωση μπορεί να αφορά την εκμάθηση περισσοτέρων ξένων γλωσσών,

ιδιαίτερα αυτών που η χρήση τους είναι λιγότερο διαδεδομένη, ενώ η ποιοτική βελτίωση μπορεί να αναφέρεται στην χρήση βελτιωμένης μεθοδολογίας.

-Οι προτάσεις πρέπει να διακρίνονται για την παροχή κινήτρων σε μαθητές και εκπαιδευτικούς ώστε να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες.

-Οι προτάσεις πρέπει να διακρίνονται για την πρωτοτυπία και την δημιουργικότητά τους. Πρέπει να εισηγούνται την εφαρμογή καινούριων προσεγγίσεων στην εκμάθηση ξένων γλωσσών οι οποίες ωστόσο θα πρέπει να είναι κατάλληλες για τους μαθητές στους οποίους απευθύνονται.

-Οι προτάσεις πρέπει να έχουν ευρωπαϊκή διάσταση και να αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την γλωσσική ποικιλομορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η δυνατότητα για ανάπτυξη επαφών πέρα από τα εθνικά σύνορα. Από την αξιολόγηση των προτάσεων πρέπει να προκύπτει η διευκόλυνση που θα παρέχει η βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων για την κατανόηση άλλων πολιτισμών.

-Οι προτάσεις πρέπει να αφορούν σε πρωτοβουλίες που μπορούν να μεταφερθούν και να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και για άλλες χώρες.
Επιλέξιμοι φορείς
Αιτήσεις για συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορούν να υποβληθούν από σχολεία, πανεπιστήμια, κέντρα ξένων γλωσσών, κέντρα εκπαίδευσης και κατάρτισης, εταιρείες καθώς και από άλλους φορείς και μεμονωμένα άτομα που εφαρμόζουν καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας για την εκμάθηση γλωσσών.
Διαδικασία επιλογής και απονομής
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν ως προς το περιεχόμενό τους και τον βαθμό ανταπόκρισής τους στα κριτήρια επιλογής που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Επιπλέον, κατά την αξιολόγηση, προτεραιότητα θα δοθεί στις προτάσεις που ανταποκρίνονται με σαφή και συγκεκριμένο τρόπο στις Εθνικές προτεραιότητες ή την Ευρωπαϊκή προτεραιότητα. Η αξιολόγηση θα διενεργηθεί από Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συσταθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό και θα αποτελείται από ειδικούς στη διδασκαλία ξένων γλωσσών. Το πρόγραμμα/ τα προγράμματα που θα επιλεγούν θα βραβευθούν κατά τη διάρκεια Ειδικής Τελετής – Εκδήλωσης, παρουσία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Το ειδικό δίπλωμα φέρει την υπογραφή του εκάστοτε Επιτρόπου πολυγλωσσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και μεμονωμένα άτομα στα οποία απονέμεται το «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών» έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το λογότυπο του προγράμματος “European Language Label” σε όλες τις δραστηριότητές τους. Στο λογότυπο αναγράφεται υποχρεωτικά το έτος απονομής της Διάκρισης.
Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την πρότασή τους μαζί με την αίτηση συμμετοχής έως τη Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012 προς τον Ελληνικό Φορέα Υλοποίησης Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών στην ταχυδρομική διεύθυνση: Διεύθυνση Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών, Τμήμα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μακρή 1 και Διονυσίου Αρεοπαγίτου 11742, Αθήνα. Η αίτηση συμμετοχής διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο Διαδίκτυο σε αυτή τη διεύθυνση