«Απόφαση Έγκρισης επικαιροποιημένων σημείων διανομής και παραλαβής εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ PORTFOLIO ΓΛΩΣΣΩΝ / Οδηγός Εκπαιδευτικού – στο πλαίσιο του Υποέργου 4 «Παραγωγή, αναπαραγωγή και διανομή εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού» των Πράξεων «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013».

Αποφασίζουμε

1. Την έγκριση των επικαιροποιημένων σημείων διανομής του ενημερωτικού και εκπαιδευτικού

υλικού στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 των παραπάνω Πράξεων, όπως κατατίθενται

στους κάτωθι πίνακες της παρούσας, ως εξής:

Α) Πίνακας Α1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ευρωπαϊκό PORTFOLIO

Γλωσσών και Οδηγός Εφαρμογής του Portfolio Γλωσσών για τους εκπαιδευτικούς Γαλλικής

και Γερμανικής Γλώσσας για τον Άξονα Προτεραιότητας 1, Απρίλιος 2012,

Β) Πίνακας A2: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ευρωπαϊκό PORTFOLIO

Γλωσσών και Οδηγός Εφαρμογής του Portfolio Γλωσσών για τους εκπαιδευτικούς Γαλλικής

και Γερμανικής Γλώσσας για τον Άξονα Προτεραιότητας 2, Απρίλιος 2012, και

Γ) Πίνακας A3: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ευρωπαϊκό PORTFOLIO

Γλωσσών και Οδηγός Εφαρμογής του Portfolio Γλωσσών για τους εκπαιδευτικούς Γαλλικής

και Γερμανικής Γλώσσας για τον Άξονα Προτεραιότητας 3, Απρίλιος 2012,

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν. 4027/2011 , του άρθρου 2 και 4 της υπ΄ αρ. 3791/29-3-2012

υπογραφείσας Σύμβασης μεταξύ της ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων και της εταιρείας Multimedia

A.E., καθώς, και των άρθρων 2 και 19 του τεύχους προκήρυξης του Διεθνούς Διαγωνισμού 5/2010,

στο πλαίσιο του Υποέργου 4 «Παραγωγή, αναπαραγωγή και διάδοση ενημερωτικού και

εκπαιδευτικού υλικού» των Πράξεων «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στην

ΑΔΑ: Β49Μ9-Α9Υ

4

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3, του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά

Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2007-2013.

Συνημμένα:

1. Πίνακας Αποδεκτών

2. Πίνακες Α1,Α2, Α3: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ευρωπαϊκό PORTFOLIO Γλωσσών και Οδηγός Εφαρμογής του

Portfolio Γλωσσών για τους εκπαιδευτικούς Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας ανά Άξονα Προτεραιότητας 1, 2 και 3 των παραπάνω

Πράξεων

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υπουργού Παιδείας, Δ.Β.Μ.Θ.

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα του Υπ. Παιδείας, Δ.Β.Μ.Θ.

3. Γραφείο Προϊσταμένου ΕΥΕ ΕΔ

4. Γραφείο Προϊσταμένου Μονάδας Β1, Γ, Δ

5. Αρμόδιους χειριστές

Η Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και

Θρησκευμάτων

ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ


Διαβάστε αναλυτικά το αρχείο