Έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο καθενός από τα έργα που εκπονείται στο ΕΚΠΑ και αφορούν τις γλωσσικές εκπαιδευτικές πολιτικές στην ΕΕ και την Ελλάδα, την εκμάθηση της ξένης γλώσσας στην πρώιμη παιδική ηλικία (ΠΕΑΠ), το «Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών» (ΕΠΣ-ΞΓ) στο σχολείο, καθώς και την αξιολόγηση και πιστοποίηση γλωσσομάθειας.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα