Σκοπός της Δράσης είναι να συγκεντρωθούν στοιχεία βάσει των οποίων είναι δυνατόν να εκπονηθεί συγκροτημένη πρόταση εθνικής πολιτικής για την ξενόγλωσση εκπαίδευση στην Ελλάδα –μια πολιτική που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του τόπου μας και να ακολουθεί τις οδηγίες και συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της πολυγλωσσίας.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα.