Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται να εργαστούν στην ιδιωτική εκπαίδευση εγγράφονται υποχρεωτικά στην επετηρίδα των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε γραφείο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .

Η εγγραφή αυτή έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα (έλεγχο νομιμότητας) των προσόντων του υποψηφίου, ενώ δικαίωμα εγγραφής στην επετηρίδα έχουν οι Έλληνες πολίτες, οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ομογενείς.

Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών είναι τα εξής:

1 Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικού σπουδών.

2 Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου.

Σε περίπτωση μη αναγραφής της υπηκοότητας στην αστυνομική ταυτότητα, θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό στο οποίο να αναγράφεται η υπηκοότητα του αιτούντος.

3 Διπλότυπο είσπραξης δημοσίου ταμείου 15 ΕΥΡΩ στον ΚΑΕ 3444.

4 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται:
  • Αν ο ενδιαφερόμενος έχει απολυθεί από το Δημόσιο ή από Ν.Π.Δ.Δ. ή από Ο.Τ.Α. και, σε περίπτωση απόλυσης, τους λόγους για τους οποίους έχει απολυθεί.

  • Ότι δεν κατέχει θέση εκπαιδευτικού στην εκπαίδευση άλλης χώρας (Ν. 1566 άρθρο 15 παρ. 9).

Τα επιπλέον δικαιολογητικά
  • Οι πτυχιούχοι των Σχολών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για την αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του ξένου τίτλου σπουδών με πτυχίο της ημεδαπής καθώς και αντίγραφο απόλυσης από ελληνικό εξατάξιο Γυμνάσιο ή Λύκειο. Στην περίπτωση που κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να υποβάλουν επιπλέον και βεβαίωση για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Οι πτυχιούχοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών, Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής, χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να υποβάλουν επιπλέον και βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος επανεκπαίδευσης (Ν. 3391/2005 άρθρ. 9 παρ. 8).
  • Οι πτυχιούχοι μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής, πρέπει να υποβάλουν αντίγραφο απόλυσης από Ελληνικό εξατάξιο Γυμνάσιο ή Λύκειο. Στην περίπτωση που κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να υποβάλουν επιπλέον και βεβαίωση για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

  • Οι συνταξιούχοι της Ιδιωτικής και Δημόσιας Εκπ/σης απαιτείται να υποβάλουν πιστοποιητικό απονομής σύνταξης εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 1035/80. Δηλαδή:

  • Οι συνταξιούχοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί να μην έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους

  • Οι συνταξιούχοι δημόσιοι εκπαιδευτικοί να μην έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους και να μην ανήκουν στο Μ.Κ.1.

  • Οι ξενόγλωσσοι τίτλοι σπουδών θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένοι και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Πρόσθετες πληροφορίες

Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία προσλήψεων στα ιδιωτικά σχολεία, μπορούν να απευθυνθούν στα αρμόδια γραφεία του υπουργείου Παιδείας. Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μπορούν να καλέσουν στα τηλέφωνα 210-3442112, 210-3442733 και για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στα τηλ. 210-3442097, 210-3442233.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ

‘Εθνος Παιδεία

Διαβαστε επισης

Eπετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών : Δικαιολογητικά