ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ενημέρωση Γονέων και Μαθητών σχετικά με τη συμμετοχή υποψηφίων σε εξετάσεις γλωσσομάθειας.

Προκειμένου να προστατέψουμε τους πολίτες από τυχόν πρακτικές αντίθετες με τα χρηστά ήθη συναλλαγών, θα θέλαμε να φέρουμε σε γνώση σας τα εξής:


1) Τα εξέταστρα είναι η αμοιβή του εξεταστικού – πιστοποιούντος φορέα για τη συγκεκριμένη υπηρεσία που παρέχει (αξιολόγηση – πιστοποίηση)

2) Το κ.ξ.γ. δε δικαιούται ούτε να εμπλέκεται στις διαδικασίες αυτές ούτε να καρπούται μέρος των εξετάστρων διότι η υπηρεσία που παρέχει προκειμένου ο μαθητής να είναι ικανός να επιτύχει σε όποιες εξετάσεις είναι η διδασκαλία και η αμοιβή για αυτήν είναι τα δίδακτρα. Η απόδειξη παροχής υπηρεσίας πρέπει να εκδίδεται από τον εξεταστικό φορέα και να είναι στο όνομα του πελάτη και για το ακριβές ποσό που καταβάλλεται.

3) Τόσο ο φορέας όσο και το κ.ξ.γ. πρέπει να έχουν στη διάθεση του πελάτη επίσημους τιμοκαταλόγους του φορέα. Οποιαδήποτε έκπτωση παρέχεται επί του ποσού των εξετάστρων τη δικαιούται μόνο ο πελάτης.

4) Είναι εύλογο ότι η αξιολόγηση στοχεύει στη διαπίστωση των ικανοτήτων του εξεταζομένου και την πιστοποίηση αυτών. Κατά συνέπεια η διαφήμιση για εύκολες εξετάσεις και εύκολη απόκτηση πιστοποιητικών (εξαιρετικά μεγάλα ποσοστά επιτυχίας, εξέταση μόνο δύο δεξιοτήτων, μικρός χρόνος προετοιμασίας, θέματα γνωστά εκ των προτέρων κλπ.) κατά την άποψή μας θα πρέπει να προβληματίζουν και να είναι αντικείμενο διερεύνησης προκειμένου να αποφεύγεται το ενδεχόμενο παραπλάνησης ή παραπληροφόρησης.