Επιστολή του Συνδέσμου μας προς τον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης με αίτημα να ενταχθούν και οι επιχειρηματίες του Κλάδου των κέντρων ξένων γλωσσών στο ΕΣΠΑ: «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020.

Αρ. Πρωτ: 36402/5Ρ/2019

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2019

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  1. Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης

κ. Ευστάθιο Γιαννακίδη

  1. Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

κ. Ευγενία Φωτονιάτα

ΚΟΙΝ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑνΕΚ

ΘΕΜΑ: Άρση αντικινήτρου συμμετοχής ΜΜΕ Κέντρων Ξένων Γλωσσών στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,

Αξιότιμη κ. Ειδική Γραμματέα

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ που εκπροσωπούμε, αποτελεί την πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση των καθηγητών ξένων γλωσσών, που έχουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Ξένων Γλωσσών στην Ελλάδα.

Ο Σύνδεσμός μας είναι ο μεγαλύτερος Πιστοποιημένος Οργανισμός Κέντρων Ξένων Γλωσσών με 2.800 μέλη και συνεργαζόμενα Κέντρα, 20.000 εργαζόμενους και 300.000 περίπου μαθητές. Παράλληλα είναι επίσημος εκπρόσωπος των Κέντρων Ξένων Γλωσσών σε θέματα Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας και εργασιακών θεμάτων, με ενεργή εκπροσώπηση των μελών του σε όργανα και επιτροπές της πολιτείας.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε την προκήρυξη της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» (Πρόσκληση Α.Π.8755/2893/Α3/19.12.2018), που μεταξύ των άλλων απευθύνεται στις ΜΜΕ του ευαίσθητου και κρίσιμου για την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας χώρου της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Την αρχική μας ικανοποίηση διαδέχθηκε η πλήρης απογοήτευση και αγανάκτηση λόγω των πρακτικών αποκλεισμού του κλάδου των Κέντρων Ξένων Γλωσσών από τη συγκεκριμένη Δράση, που εισάγονται μέσω των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στην εν λόγω Δράση.

Με έκπληξη διαπιστώνουμε τη δυσμενή και διακριτική μεταχείριση των ΜΜΕ του κλάδου της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας, σε σχέση με τις ΜΜΕ των λοιπών ενισχυόμενων κλάδων της Δράσης και ειδικότερα τη θέσπιση αυξημένης απαίτησης για υφιστάμενες θέσεις μισθωτής εργασίας.

Ειδικότερα, μέσω της Πρόσκλησης, ως προϋπόθεση επιλεξιμότητας ειδικά των ΜΜΕ του κλάδου της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας στην προκηρυχθείσα Δράση εισάγεται η απαίτηση ύπαρξης πέντε (5) υφιστάμενων Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ), κατά το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων χρηματοδότησης. Αντίθετα στους κλάδους του λιανικού εμπορίου και της εστίασης η σχετική απαίτηση περιορίζεται στη μία (1) και δύο (2) ΕΜΕ.

Η εν λόγω μεταχείριση των ΜΜΕ του κλάδου μας δεν εδράζεται κατά τη πεποίθησή μας σε αναπτυξιακά κριτήρια, εισάγει στοιχεία διακριτικής μεταχείρισης, προσκρούει στους κανόνες του ανταγωνισμού και δεν λαμβάνει υπόψη του την πραγματική κατάσταση απασχόλησης στις ΜΜΕ που συνθέτουν τον οικονομική δραστηριότητα της εκπαίδευσης σε ξένες γλώσσες.

Ειδικότερα ως προς το τελευταίο, η φύση της οικονομικής δραστηριότητας των Κέντρων Ξένων Γλωσσών επιβάλλει τη διαμόρφωση ευέλικτων και προσανατολισμένων στις ανάγκες της αγοράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προσαρμοσμένων στις ειδικές ανάγκες των εκπαιδευομένων (μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών, ενηλίκων επαγγελματιών και στελεχών επιχειρήσεων κοκ.).

Ο σκοπός αυτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (απόκτηση γλωσσικής επάρκειας ή γλωσσικών δεξιοτήτων σε εξειδικευμένα αντικείμενα) οδηγεί στη διαμόρφωση προγραμμάτων σπουδών συγκεκριμένης διάρκειας και σε κάθε περίπτωση μη πλήρους ημερήσιου, εβδομαδιαίου και ετήσιου εκπαιδευτικού ωραρίου, με περιορισμό ή/και διακοπή των προγραμμάτων σε ορισμένες χρονικές περιόδους του έτους (αργίες εκπαίδευσης, περιορισμένα θερινά εκπαιδευτικά προγράμματα κοκ.).

Οι ως άνω ιδιομορφίες του κλάδου και το είδος των υπηρεσιών που παρέχουν διαμορφώνουν και την απασχόληση των ΜΜΕ του κλάδου, που υπαγορεύεται από τον αριθμό των τμημάτων εκπαίδευσης και τις διαθέσιμες ώρες λειτουργίας των Κέντρων Ξένων Γλωσσών (κατά κανόνα απογευματινές/βραδινές ώρες εκπαίδευσης).

Σε κάθε περίπτωση η εισαγωγή της απαίτησης για πέντε (5) υφιστάμενες ΕΜΕ αποκλείει το σύνολο των επιχειρήσεων του Συνδέσμου μας από τη δυνατότητα αξιοποίησης των ενισχύσεων της προκηρυχθείσας Δράσης, εισάγοντας και διακρίσεις στο εσωτερικό του κλάδου, μιας και πρακτικά απευθύνεται στις μεγάλες μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης (εκπαιδευτήρια πρωτοβάθμιας και μέσης εκπαίδευσης), που λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων τους διαθέτουν μεγαλύτερο μέγεθος εργασιών και απασχόλησης.

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για τη συνδρομή σας στην άρση αυτής της διακριτικής και δυσμενούς μεταχείρισης των ΜΜΕ του κλάδου των ξένων γλωσσών, με την κατάλληλη τροποποίηση της σχετικής Πρόσκλησης της Δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση», στο σκέλος απαίτησης για υφιστάμενες ΕΜΕ, από πέντε (5) σε μία (1) ΕΜΕ, μέγεθος που αντιπροσωπεύει το μέσο επίπεδο απασχόλησης των ΜΜΕ του χώρου μας.

Με κάθε εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠρόεδροςΗ Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος ΖηκόπουλοςΈφη Θεοχάρη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ακαδημίας 98-100 / Αθήνα, 106 77 Τηλ. 210 3830752 (7 γραμμές), Fax 211 7600080, email: [email protected]