Σύμφωνα με το ψήφισμα επί της ετήσιας έκθεσης του 2010 για τα ανθρώπινα δικαιώματα το οποίο εγκρίθηκε σήμερα από το ΕΚ, η ΕΕ χρειάζεται να επιβάλει κανόνες στην παρακολούθηση της διαδικτυακής λογοκρισίας από τα αυταρχικά καθεστώτα.

Το ΕΚ ζητά νέους κανόνες που θα ενισχύουν την αξιοπιστία των εταιριών που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ και δραστηριοποιούνται στις εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών που χρησιμεύουν για τον αποκλεισμό ιστοσελίδων και την παρακολούθηση της κινητής τηλεφωνίας.

Αραβική Άνοιξη και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το ψήφισμα καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το αργότερο εντός του 2013 κανονιστικές προτάσεις, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης διαφάνειας και της υποχρέωσης λογοδοσίας για τις εταιρείες με έδρα την ΕΕ, προκειμένου να βελτιωθεί ο έλεγχος των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών που αποσκοπούν στον αποκλεισμό ιστοσελίδων και την παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιών.

Η Αραβική άνοιξη επέδειξε τη δυναμική των κοινωνικών δικτύων στην άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, σημειώνει το ψήφισμα, ενώ ζητεί αυξημένη στήριξη στους τομείς της προαγωγής της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της προστασίας των ανεξάρτητων δημοσιογράφων και μπλόγκερ.

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Το ψήφισμα ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν πιο συστηματικά με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) για την εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης. Καλεί ειδικότερα την Κύπρο, την Τσεχία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία, να συνάψουν συμφωνίες-πλαίσια με το ΔΠΔ ώστε να διευκολυνθεί το έργο του.

Πρόγραμμα παραδόσεων και μυστικών κρατήσεων

«Ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν αντιμετωπίσει πλήρως και ανοικτά τη συνενοχή τους στην παγκόσμια καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του αμερικανικού προγράμματος παραδόσεων και μυστικών κρατήσεων», σημειώνει το ψήφισμα και καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διατηρήσουν την πίεση επί των κρατών μελών για πλήρεις και ανοικτές έρευνες.

Τα δικαιώματα του παιδιού

Το κείμενο καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επιταχύνουν τις προσπάθειες με στόχο την επίτευξη οικουμενικής επικύρωσης της σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού και την προαγωγή της αποτελεσματικής εφαρμογής τους. Καλεί δε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να συμπεριλάβει στις ετήσιες εκθέσεις της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα συγκεκριμένη ενότητα για τα δικαιώματα των παιδιών.

Ειδικός εκπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Το κείμενο του ψηφίσματος χαιρετίζει τα σχέδια για θέσπιση ειδικού εκπροσώπου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς αυτό αποτελεί αίτημα του ΕΚ εδώ και πολύ καιρό.

blogs.sch.gr