Με απόφαση του Αν. υπουργού παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλου τροποποιείτε η υπ’ αριθμ. 19780/Η/16.2.2011 υπουργική απόφαση για τη λειτουργία των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών, ως εξής:

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

1. Το εδάφιο III β. της παραγράφου 1 του άρθρου 2 , αντικαθίσταται ως εξής: Ο σκοπός του, σύμφωνα με το καταστατικό του, συμπεριλαμβάνει και την παροχή υπηρεσιών σχετικών με την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Στον πίνακα ανακοινώσεων στην είσοδο του Ε.Ε.Σ. αναρτάται πίνακας, υπογεγραμμένος από τον Διευθυντή του Ε.Ε.Σ.,, στον οποίο αναγράφεται ο αριθμός της άδειας λειτουργίας, καθώς και οτιδήποτε άλλο θεωρείται απαραίτητο από το Διευθυντή του Ε.Ε.Σ. για την εύρυθμη λειτουργία αυτού».

3. Το στοιχείο (β) παράγραφος 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: «β) Να μην χρησιμοποιούνται για κύρια χρήση υπόγειοι χώροι. Εξαιρούνται μόνο τα εργαστήρια,, οι βιβλιοθήκες και οι χώροι υγιεινής που μπορούν να στεγαστούν σε υπόγειους χώρους, εφόσον πληρούν της κανόνες της κείμενης νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγιεινή των χώρων.

Στην περίπτωση αυτή εξασφαλίζεται επαρκής και ομοιόμορφος τεχνητός φωτισμός και επαρκής αερισμός με σύγχρονες μονάδες εξαερισμού. Η χρήση τοπικού κλιματιστικού δεν υποκαθιστά τη χρήση εξαεριστήρα ή μονάδων εξαερισμού».

4. Η παράγραφος 11 του άρθρου 8 καταργείται.

5. Η παράγραφος 12 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: «Απαραίτητα δικαιολογητικά για τους χώρους στέγασης των Ε.Ε.Σ. είναι:

α) Οικοδομική άδεια του κτηρίου και τα αντίστοιχα θεωρημένα αρχιτεκτονικά σχέδια.

β) Πρόσφατα αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών κάθε κτηρίου ή ορόφου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε κλίμακα 1:50, υπογεγραμμένα από δυο μηχανικούς (πολιτικούς μηχανικούς ή αρχιτέκτονες).

Στα σχέδια θα πρέπει να είναι χαρακτηρισμένοι όλοι οι χώροι του κτιρίου ή του ορόφου και να αναγράφονται οι πλήρεις διαστάσεις και το εμβαδόν δαπέδου των χώρων, οι διαστάσεις και το εμβαδόν των παραθύρων ή άλλων φωτιστικών επιφανειών, καθώς και το συνολικό εμβαδόν.

γ) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία για χρήση εκπαίδευσης ή βεβαίωση από δύο μηχανολόγους μηχανικούς ότι έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας για χρήση των χώρων από Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών.

δ) Δήλωση στατικής επάρκειας του κτηρίου, υπογεγραμμένη από δύο μηχανικούς (πολιτικούς μηχανικούς ή αρχιτέκτονες), στην οποία να δηλώνεται η αντοχή φορτίων του φέροντος οργανισμού.

6. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως εξής: «Όπου στις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης διατάζεις αναφέρεται «Έ.ΚΕ.ΠΙΣ.», νοείται «Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».

esos.grPosted Image