Στα Κολλέγια που εκπαιδεύονται περισσότεροι από χίλιοι πεντακόσιοι (1.500) σπουδαστές, είναι υποχρεωτική η λειτουργία ιατρείου καλυπτόμενου από νοσηλευτή νια την παροχή πρώτων βοηθειών. Οι χώροι που προορίζονται νια την παροχή πρώτων βοηθειών πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις

και υλικά πρώτων βοηθειών, να διαθέτουν τρεχούμενο νερό, και να επιτρέπουν την άνετη είσοδο τραυματιοφορέων και φορείων.

Τα παραπάνω ορίζει απόφαση την οποία υπέγραψε ο Αν. υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιστόπουλος . Ειδικότερα με την απόφαση τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 63893/ΙΑ/03−06−2010 (ΦΕΚ 774 Β΄) απόφαση (ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΕΔΩ) ως προς τα κάτωθι:

1. Αντικαθίσταται το στοιχείο α της παραγράφου 2 του άρθρου 5 ως εξής:

«α) Να μην χρησιμοποιούνται για κύρια χρήση υπόγειοι χώροι. Εξαιρούνται μόνο τα εργαστήρια, οι αίθουσες πολυμέσων, οι βιβλιοθήκες και οι χώροι υγιεινής που μπορούν να στεγαστούν σε υπόγειους χώρους, εφόσον πληρούν τους κανόνες της κείμενης νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγιεινή των χώρων.


Στην περίπτωση αυτή εξασφαλίζεται ο επαρκής και ομοιόμορφος τεχνητός φωτισμός και ο επαρκής αερισμός με σύγχρονες μονάδες εξαερισμού. Η χρήση τοπικού κλιματιστικού δεν υποκαθιστά τη χρήση εξαεριστήρα ή μονάδων εξαερισμού.»

Αντικαθίσταται το στοιχείο β της παραγράφου 2 του άρθρου 5 ως εξής:

«β) Ο ελάχιστος συνολικός χώρος του ΚΕ.Μ.Ε., ανάλογα με τις προσφερόμενες ειδικότητες, να ανταποκρίνεται στα δεδομένα της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας του άρθρου 1 και των κτιριολογικών προδιαγραφών των άρθρων 8, 9,10,11,12 και 13 της παρούσας απόφασης.


Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι ενιαίος ή, σε περίπτωση πολυώροφου κτιρίου, να είναι σε συνεχόμενους ορόφους, και στον ίδιο χώρο πρέπει να στεγάζονται και όλοι οι χώροι διοίκησης του ΚΕ.Μ.Ε.»

2. Το άρθρο 7 καταργείται.

3. Στο στοιχείο α της παραγράφου 2 του άρθρου 9 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις υπόγειων εργαστηρί− ων, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο α) της παραγράφου 2 του άρθρου 5, δεν απαιτείται η τήρηση του στοιχείου β) της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος.»

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 καταργείται.

5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις υπόγειων βιβλιοθηκών, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο α) της παραγράφου 2 του άρθρου 5, δεν απαιτείται η τήρηση του στοιχείου β) της παραγράφου 2 του άρθρου 8.»

6. Στο άρθρο 11 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις υπόγειων αιθουσών πολυμέσων, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο α) της παραγράφου 2 του άρθρου 5, δεν απαιτείται η τήρηση του στοιχείου β) της παραγράφου 2 του άρθρου 8.»

7. Το άρθρο 15 καταργείται.

8. Αντικαθίσταται το στοιχείο α της παραγράφου 2 του άρθρου 16 ως εξής:


«Σε ΚΕ.Μ.Ε., όπου εκπαιδεύονται περισσότεροι από χίλιοι πεντακόσιοι (1.500) σπουδαστές, είναι υποχρεωτική η λειτουργία ιατρείου καλυπτόμενου από νοσηλευτή νια την παροχή πρώτων βοηθειών. Οι χώροι που προορίζονται νια την παροχή πρώτων βοηθειών πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και υλικά πρώτων βοηθειών, να διαθέτουν τρεχούμενο νερό, και να επιτρέπουν την άνετη είσοδο τραυματιοφορέων και φορείων.»

9. Στο άρθρο 20 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«Η εξαίρεση του στοιχείου α της παραγράφου 2 του άρθρου 5 ισχύει εφόσον προσκομιστούν τα πιστοποιητικά των στοιχείων α και β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.»

10. Στο άρθρο 22 προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:


«Όπου στις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης διατάξεις αναφέρεται «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης» (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), νοείται ο «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π)»

.esos.gr