Καταργείται η με αριθμ. Δ/16020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1294 Β΄/30−6−2009) «Κανονισμός Υποτροφιών καταρτιζομένων Δημοσίων Ι.Ε.Κ. του Ο.Ε.Ε.Κ. και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.», λόγω χορήγησης επιταγής αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στους καταρτιζόμενους Δημοσίων και Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Τα παραπάνω ορίζει κοινή απόφαση των υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών.

esos.gr