Καθορίστηκε με απόφαση της υπ. Παιδείας Αννας Διαμαντοπούλου για τις εξεταστικές περιόδους Μαΐου 2010 και Νοεμβρίου 2010 και για κάθε εξεταστική περίοδο των ίδιων μηνών εκάστου των επόμενων πέντε (5) ετών η πρόσθετη κατ’ αποκοπήν αμοιβή ή κατ’αποκοπήν αμοιβή για κάθε ημέρα απασχόλησης ή κατά εξεταζόμενο υποψήφιο ή κατά έντυπο δοκιμασιών και απαντήσεων για τους προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς των επιτροπών, τους εισηγητές θεμάτων, τους συντονιστές, τους βοηθούς συντονιστές, τους επόπτες εξεταστικών κέντρων, τους εξεταστές, τους βαθμολογητές, τους συντονιστές βαθμολογητών, τους επιτηρητές και το κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και γενικά τις διαδικασίες του Ν. 2740/1999, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3149/2003 και της αριθ. 14420/ΚΒ/04.02.2008 υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. 218 τ.Β΄/12.02.2008), ως ακολούθως:

α) Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), εισηγητές θεμάτων και περαιτέρω γραμματειακό προσωπικό.

(i) Πρόεδρος Κ.Ε.Ε. ευρώ 400,00

(ii) Αντιπρόεδρος Κ.Ε.Ε. ευρώ 300,00

(iii) Κάθε μέλος Κ.Ε.Ε. ευρώ 300,00

(iv) Κάθε εισηγητής θεμάτων ευρώ 200,00

(v) Γραμματέας Κ.Ε.Ε. ευρώ 300,00

(vi) Αναπληρωτής γραμματέας ευρώ 300,00

(vii) Κάθε μέλος του περαιτέρω

γραμματειακού προσωπικού

για τη διοικητική υποστήριξη της Κ.Ε.Ε. ευρώ 150,00

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της Κ.Ε.Ε. και των εισηγητών θεμάτων που ξεκινά από την πρώτη συνεδρίαση της Κ.Ε.Ε. για την προετοιμασία των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων εξετάσεων και την έκδοση και γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων.

β) Επιτροπή οργάνωσης εξετάσεων και περαιτέρω προσωπικό της

(i) Πρόεδρος ευρώ 200,00

(ii) Κάθε μέλος ευρώ 150,00

(iii) Γραμματέας ευρώ 150,00

(iv) Κάθε μέλος του περαιτέρω προσωπικού για την υποστήριξη του έργου της επιτροπής οργάνωσης

εξετάσεων, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δέκα πέντε (15) ημέρες ευρώ 12,00

γ) Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών

(i) Πρόεδρος ευρώ 200,00

(ii) Κάθε μέλος ευρώ 150,00

(iii) Κάθε βοηθός γραμματέας ευρώ 150,00

(iv) Χειριστής ηλεκτρονικής

επεξεργασίας δεδομένων ευρώ 150,00

δ) Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου (Ε.Ε.Κ.), περαιτέρω προσωπικό της, βοηθητικό και τεχνικό προσωπικό.

(i) Πρόεδρος ευρώ 200,00

(ii) Γραμματέας ευρώ 150,00

(iii) Βοηθός γραμματέας ευρώ 150,00

(iv) Κάθε βοηθός γραμματείας ευρώ 100,00

(v) Κάθε χειριστής μηχανήματος λήψης των θεμάτων ευρώ 150,00

(vi) Κάθε μέλος του βοηθητικού

και τεχνικού προσωπικού ευρώ 80,00

ε) Συντονιστές−βοηθοί συντονιστές−επόπτες εξεταστικών κέντρων

(i) Κάθε συντονιστής ευρώ 200,00

(ii) Κάθε βοηθός συντονιστής ευρώ 150,00

(iii) Κάθε επόπτης ευρώ 150,00

στ) Ομάδα επιτηρητών

Για κάθε επιτηρητή αποζημίωση για κάθε ημέρα επιτήρησης

(i) σε αίθουσα όπου εξετάζεται το

σύνολο των γραπτών δοκιμασιών ευρώ 15,00

(ii) σε αίθουσα όπου εξετάζονται

υποψήφιοι στην παραγωγή προφορικού λόγου ευρώ 15,00

ζ) Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου, βοηθοί γραμματείας, συντονιστές βαθμολογητών, εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό

(i) Πρόεδρος ευρώ 300,00

(ii) Αντιπρόεδρος ευρώ 250,00

(iii) Μέλος ευρώ 250,00

(iv) Γραμματέας ευρώ 250,00

(v) Αναπληρωτής γραμματέας ευρώ 250,00

(vi) Βοηθός γραμματείας ευρώ 250,00

(vii) Κάθε συντονιστής βαθμολογητών ευρώ 200,00

(viii) Κάθε μέλος του εκπαιδευτικού,διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού,για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δέκα πέντε (15) ημέρες ευρώ 12,00

η) Ομάδα βαθμολογητών και εξεταστών παραγωγής προφορικού λόγου.

(i) Εξεταστής στη δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου κατ’ αποκοπήν αποζημίωση ευρώ 45,00 και επιπλέον για κάθε υποψήφιο που εξετάζει στην ίδια δεξιότητα ευρώ 2,00

(ii) Βαθμολογητής για κάθε έντυπο παραγωγής γραπτού λόγου που βαθμολογεί ευρώ 1,50

(iii) Βαθμολογητής για κάθε έντυπο απαντήσεων στις δεξιότητες κατανόησης γραπτού λόγου ή κατανόησης προφορικού λόγου ευρώ 0,43

(iv) Στους εξεταστές που μετακινούνται εκτός έδρας καταβάλλονται έξοδα μετακίνησης, δαπάνες διανυκτέρευσης και ημερήσια αποζημίωση.

(v) Στους εξεταστές που μετακινούνται εκτός έδρας, σε περισσότερες από μία πόλεις διαφορετικού νομού την ίδια εξεταστική περίοδο, καθώς και στους εξεταστές που μετακινούνται εκτός έδρας σε νησί με μέγιστο αριθμό εξεταζομένων στην αντίστοιχη γλώσσα δεκαπέντε (15) άτομα καταβάλλεται επιπλέον κατ’ αποκοπήν αποζημίωση ευρώ 25,00

θ) Ομάδα χειρισμού μηχανημάτων Vertical Blanking Interval (V.B.I.) ή τηλεομοιοτυπίας για τη μετάδοση των θεμάτων, Ομάδα συνδέσμων μεταξύ Ε.Ε.Κ. και Κ.Ε.Ε. στο ΥΠΔΒΜΘ.

Κάθε χειριστής μηχανημάτων V.B.I. ή τηλεομοιοτυπίας ευρώ 250,00

Κάθε σύνδεσμος ευρώ 250,00

ι) Ομάδα χειρισμού μηχανημάτων ηλεκτρονικής αναγνώρισης (Optical Mark Reader)

Κάθε μέλος ομάδας χειρισμού μηχανήματος ηλεκτρονικής αναγνώρισης (OMR) για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δέκα πέντε (15) ημέρες ευρώ 15,00

ια) Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων και περαιτέρω προσωπικό της

(i) Πρόεδρος ευρώ 200,00

(ii) Κάθε μέλος ευρώ 150,00

(iii) Γραμματέας ευρώ 150,00

(iv) Κάθε μέλος του περαιτέρω προσωπικού για την υλοποίηση του έργου της επιτροπής έκδοσης αποτελεσμάτων, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δέκα πέντε (15) ημέρες ευρώ 12,00

ιβ) Επιτροπή εξέτασης ατόμων με ειδικές δεξιότητες

(i) Πρόεδρος ευρώ 200,00

(ii) Κάθε μέλος ευρώ 150,00

(iii) Γραμματέας ευρώ 150,00

(iv) Ιατρός ευρώ 150,00

α) Η καταβολή των αποζημιώσεων της παραγράφου 1 στις περιπτώσεις γ, δ, ε, στ, ζ−εδάφιο viii για το Βαθμολογικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, η−εδάφιο i και εδάφια ii και iii για τους βαθμολογητές που απασχολούνται στο Βαθμολογικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, η− εδάφιο v και ιβ, γίνεται με τακτικό χρηματικό ένταλμα σε βάρος των πιστώσεων του ειδικού φορέα 182 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του προϋπολογισμού των περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΔΒΜΘ, με βάση καταστάσεις εκκαθάρισης της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους για τη διενέργεια των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

β) Για τις λοιπές περιπτώσεις α, β, ζ−εδάφια i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii για το Βαθμολογικό Κέντρο Αθήνας, η− εδάφια ii και iii για τους βαθμολογητές που απασχολούνται στο Βαθμολογικό Κέντρο Αθήνας, η−εδάφιο iv, καθώς και για τις περιπτώσεις θ, ι και ια, η καταβολή των αποζημιώσεων γίνεται με τακτικό χρηματικό ένταλμα με βάση καταστάσεις εκκαθάρισης της Διεύθυνσης Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών της ΚΥ του ΥΠΔΒΜΘ.

γ) Οι καταστάσεις δαπανών συντάσσονται με βάση βεβαιώσεις για το είδος και το πλήθος των υπηρεσιών που προσέφεραν οι απασχολούμενοι οι οποίες εκδίδονται:

(i) από τους προέδρους των επιτροπών για τις περιπτώσεις α, β, γ, δ, στ, ζ, η, ι και ιβ.

(ii) από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης για την περίπτωση ε,

(iii) από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών για τις περιπτώσεις θ, ι και ια.

πηγή